L'activitat H5PIntroducció

En aquest apartat es presenta l’activitat H5P, s'analitzen algunes de les activitats de que disposa fent èmfasi en els aspectes específics de cada activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitas es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és el mateix a totes les activitats del moodle.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és una activitat H5P?
 • Quins paràmetres podem configurar en inserir una activitat de tipus H5P dins del Moodle?
 • Es poden qualificar les activitats H5P dins del Moodle?

El plugin H5P en el Moodle

El plugin H5P és un modul HTML5 que permet la creació d'activitats interactives. Les activitats s'incorporen de manera molt senzilla sense la necessitar de saber programar en HTML5. Alguns dels tipus d'activitats són: vídeo interactiu, jocs de preguntes, de memòria…

Perque el professorat tingui accés als diferents tipus d'activitats cal que l'admin del lloc accedeixi a la creació d'una activitat H5P i descarregui les llibreries fent clic en el get de cada una d'elles. No cal desar l'activitat

Descàrrega de llibreries

Descàrrega de llibreries.

A continuació es descriuen breument els principals tipus de continguts que es poden afegir a Àgora i Odissea. En aquest enllaç podeu consultar la documentació d'H5P.

Contenidors

Els contenidors és un tipus de contingut que permet agregar alguns dels altres continguts H5P.

 • Presentació:El contingut Presentació és un conjunt de diapositives que permeten elements multimèdia, text i diferents tipus d'interaccions com preguntes d'elecció múltiple i vídeos interactius. Consulteu aquest tutorial per veure les possibilitats de la Presentació.
 • Collage: El contingut Collage permet fer una composició d'imatges de diferents mides.
 • Columna: El tipus de contingut Columna permet agrupar qualsevol tipus de contingut H5P. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de columna.
 • Qüestionari: El contingut Qüestionari és un qüestionari tipus examen. Permet a l'alumne respondre un seguit de preguntes, les preguntes que es poden afegir són: elecció múltiple, arrossegar i deixar anar i omplir espais en blanc. En les preguntes es poden afegir imatges de fons i determinar una nota mínima per continuar el qüestionari. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear un contingut de tipus Qüestionari.

Multimèdia

 • Vídeo interactiu: El contingut Vídeo interactiu permet enriquir vídeos amb explicacions addicionals, imatges, tauler, preguntes d'elecció múltiple … Es pot configurar salts a diferents moments del vídeo de manera interactiva amb l'usuari. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear un contingut de tipus Vídeo interactiu.
 • Targetes: El contingut Targeta es poden utilitzar com a suport a la memorització de vocabulari i d'expressions, presentació de problemes matemàtics o per ajudar a recordar esdeveniments històrics, fórmules o noms. En cada targeta es pot afegir una imatge, un àudio o una expressió, quan l'usuari fa clic es gira la tarja i introdueix la paraula o expressió relacionada. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de Joc de parelles.
 • Línia del temps: El contingut Línia del temps permet organitzar una seqüència d'esdeveniments en ordre cronològic. Per a cada un dels esdeveniments es poden afegir imatges i textos. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de Línia del temps.
 • Documentador: El contingut Documentador és un assistent d'avaluació d'activitats orientat a objectius. També es pot utilitzar com a assistent de creador d'informes de projectes. Per crear l'informe es poden editar els diferents aspectes que en formen part. El cotingut pot ser text sense format, camps d'entrada, definiició de l'objectiu i avaluació d'objectius. Una vegada finalitzat, l'usuari es pot generar un document amb tota la informació introduïda. La informació introduïda per l'usuari no es pot desar, cal descarregar el document per no perdre la informació. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de Línia del temps.
 • Audio: El contingut Audio permet gravar i reproduir i descarregar un fitxer .wav. En aquests moments aquest recurs funciona amb Chrome i Firefox. Consulteu aquest enllaç per provar aquest tipus de contingut.
 • Gràfics: El contingut Gràfics permet fer diagrames de barres i diagrames de sectors. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de Gràfic.

Jocs

 • Joc de parelles: El contingut Joc de parelles permet crear jocs per posar a prova la memòria de l'usuari. Es poden afegir el nombre d'imatges que es consideri i triar la quantitat de cartes a emparellar. Quan el nombre d'imatges és superior al de cartes les imatges que es mostren es trien aleatòriament. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear un contingut de tipus Joc de parelles.
 • Càlcul: El contingut Càlcul genera proves aritmètiques a l'atzar. Podeu determinar el tipus d'operació i la durada de la prova. Els usuaris poden veure la puntuació assolida i el temps emprat en la resolució de la prova.

Preguntes

 • Pensar la resposta: Aquest tipus de pregunta permet als autors carregar una imatge i afegir una descripció. Els alumnes poden endevinar la resposta i prémer la barra de sota de la imatge per comprovar la resposta correcta. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de la pregunta Pensar la resposta.
 • Imatge correcta: Aquest tipus de contingut permet als usuaris finals prémer en algun lloc d'una imatge i obtenir comentaris sobre si això era correcte o incorrecte d'acord amb la descripció de la tasca. Es poden definir retroaccions.
 • Selecció múltiple: Les preguntes de tipus Selecció múltiple permeten tenir una o diverses opcions correctes en cada pregunta. Consulteu aquest enllaç per veure veure els passos necessaris per crear una pregunta de tipus Selecció múltiple.
 • Arrossegar i deixar anar: Les preguntes de tipus Arrossegar i deixar anar permet a l'usuari associar dos o més elements i fer connexions lògiques d'una manera visual. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear una pregunta de tipus Arrossegar i deixar anar.
 • Arrossegar paraules: Les preguntes de tipus Arrossegar paraules permet que l'usuari completi una frase o expressió arrossegant una paraula o paraules. Consulteu aquest enllaç per veure un exemple de la pregunta Arrossegar paraules.
 • Omplir buits: El contingut Omplir buits permet que els usuaris omplir les paraules que falten en un text. L'usuari pot visualitzar la solució després d'omplir totes les paraules que falten, o després de cada una de les paraules en funció de la configuració establerta. Per crear la pregunta cal posar un asterisc al principi i al final de la paraula o paraules a completar. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear un contingut de tipus Omplir buits.
 • Verdader/fals: El contingut Verader/fals, és un tipus de contingut simple al que es pot afegir imatges i vídeos. Consulteu aquest enllaç per veure els passos necessaris per crear un contingut de tipus Omplir buits.Crear una activitat de tipus H5P

Per afegir una activitat de tipus H5P heu de tenir el rol de tutor editor i tenir activa l'edició del curs. Primer feu clic en "Afegir una activitat o recurs" i a continuació desplegueu l'editor. Les activitats que ja teniu creades les podeu modificar.


En relació a els activitats h5p podeu:

 • Crear nou contingut
 • Pujar un fitxer H5P
 • Editar un contingut

Crear nou contingut

Per afegir nou contingut heu de seleccionar el tipus de contingut h5p.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat H5P

Mòdul de configuració dels paràmetres generals d'una activitat H5P.

Pujar un fitxer H5P

Per incorporar una activitat ja creada necessiteu descarregar primer el fitxer .h5p. En la part inferior de l'activitat pot aparèixer l'enllaç de descàrrega, si l'autor així ho ha configurat.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat H5P

Pujar una activitat H5P que ja existeix.

Fent clic en "Donwload" obtindreu el fitxer que cal pujar per afegir l'activitat. Una vegada disposeu del fitxer, en l'editor del contingut H5P seleccioneu "Upload" i "Upload file".

Paràmetres generals de configuració d'una activitat H5P

Càrrega de l'activitat H5P.

Editar un contingut

Independentment de com heu incorporat el contingut H5P el podeu editar, editant els paràmetres de l'activitat, de manera anàloga a com es fa amb qualsevol tipus d'activitat del moodle.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat H5P

Edició de l'activitat H5P.

Opcions disponibles als mòduls de configuració de l'activitat H5P

Tot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració de l'activitat H5P i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en que apareixen quan s’activa la configuració.


Paràmetres generals

En aquest mòdul haurem de posar el nom de l'activitat, la descripció i les dates en que l'activitat es trobarà activa dins del Moodle.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat H5P

Mòdul de configuració dels paràmetres generals d'una activitat H5P. • Nom: Nom de l'activitat (per exemple, pot coincidir amb el títol del H5P).
 • Descripció: Espai per posar informació sobre l'activitat a fer.
 • Mostra la descripció en la pàgina principal del curs. Si es marca la casella apareixerà la descripció a la pàgina del Moodle sense necessitat d'accedir a l'activitat.
 • Editor Permet seleccionar el contingut i afegir la seva configuració.

Opcions de visualització

Ens permet seleccionar si volem mostrar el marc i la barra d'accións, i si volem afegir el botó de copyright.

Mòdul de visualització d'una activitat H5P

Qualificació

Sempre que es creen les activitats H5P es genera un element de qualificació en el qualificador del curs.

Mòdul de qualificació d'una activitat H5P

 • Categoria de qualificació ens permet escollir la categoria on s'ubiquen les qualificiacions.
 • Qualificació per aprovar determina la qualificació mínima per aprovar.
 • Puntuació màxima ens permet indicar la màxima puntuació que es pot assolir.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.

Cal tenir en compte que per visualitzar l'activitat JClic una vegada configurada s'ha de canviar el rol a Participant (o Estudiant). No es veu amb el perfil de tutor/a (editor/a).Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què entenem per activitat H5P al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en una activitat H5P?
 • Es poden qualificar les activitats H5P?
 • Quins tipus d'activitats H5P podem crear?