L'activitat WikiIntroducció

En aquest apartat es presenta l’activitat Wiki, en primer lloc hi ha una descripció del que s'entén per wiki. Posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitats es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és idèntic a totes les activitats.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és una wiki?
 • Com es concreta el concepte wiki al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en inserir una activitat de tipus wiki dins del Moodle?
 • Es poden qualificar les activitats wiki dins del Moodle?
 • Podem crear activitats wiki per grups de treball i atorgar rols locals?

Les wikis i el Moodle

Al Moodle hi ha molts tipus d'activitats, algunes són específicament per al treball individual com els diaris, els JClic,… altres estan dissenyades per afavorir la comunicació i el debat com els fòrums i algunes permeten la creació conjunta com en el cas dels glossaris i l'activitat wiki on els diferents participants fan aportacions a un element comú o wiki compost per diferents pàgines.

El mòdul d'activitat wiki permet als participants afegir i editar una col·lecció de pàgines web que pengen d'una pàgina principal. Una wiki pot ser de col·laboració, on tothom té la possibilitat d'editar o pot ser individual, on cada un té la seva pròpia wiki on només ell/a pot editar.

A mesura que es van desant noves versions el Moodle va fent còpies per mantenir una història de les versions anteriors de cada pàgina en el wiki, enumerant les edicions realitzades per cada participant.

Les wiki es poden utilitzar, entre altres opcions per:

 • Crear anotacions per classes, grups, individualment,…
 • Generar guies d'estudi.
 • Planificar un esquema de treball o una reunió
 • Per fer un llibre en línia de manera col·laborativa o crear continguts sobre un tema.
 • Per a la creació poètica, on cada participant escriu una línia o vers
 • Com un diari personal per a les notes dels exàmens o la revisió (utilitzant un wiki individual)

L'activitat wiki no disposa de sistema de qualificació de les aportacions de l'alumnat però si que permet al professorat i a la resta de participants afegir comentaris a les pàgines.

Un cop creat el wiki no es pot canviar el mode (entre individual i col·laborativa) ni el nom de la pàgina principal, per tant, abans de crear-la s'ha de tenir clar el mode de wiki que es vol i el nom de la pàgina principal.

Opcions disponibles als mòduls de configuració de l'activitat wiki

Tot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració de l'activitat wiki i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en que apareixen quan s’activa la configuració.


Paràmetres generals

En aquest mòdul haurem de posar el nom de l'activitat, la descripció i algunes altres dades que es demanin, segons el tipus d'activitat.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat JClic
 • Nom: Nom del wiki.
 • Descripció: Espai per posar informació sobre l'activitat a fer.
 • Mostra la descripció en la pàgina principal del curs. Si es marca la casella apareixerà la descripció a la pàgina del Moodle sense necessitat d'accedir a l'activitat.
 • Mode wiki: Podem optar per una wiki col·laborativa o individual.
 • Nom de la pàgina principal: Per establir el títol de la primera pàgina de la wiki.

Cal tenir en compte que cada wiki només disposa d'una pàgina principal que es genera en el moment de crear el wiki, posteriorment es podrà editar per anar afegint contingut per part de les persones participants. Aquesta pàgina principal és la que apareix quan qualsevol usuari accedeix a l'activitat wiki.

Un cop creat el wiki les persones participants podran crear noves pàgines que es consideraran pàgines secundàries tot i que el seu funcionament és el mateix que el de la principal.

El contingut de la descripció del wiki és visible des de totes les pàgines del wiki.

És important valorar el paràmetre mode del wiki ja que aquest no es pot modificar una vegada s'ha creat el wiki. El mode col·laboratiu ens permet tenir una wiki per a tots els participants del curs. I en el mode individual cada participant té una wiki.

Tingueu en consideració que les wikis col·laboratives permeten l'edició per part de tots els participans del grup.

Així, teniu diferents opcions per gestionar el wiki:

 • Un wiki col·laboratiu per a tots els participants en la que poden editar i comentar totes les pàgines i afegir-ne de noves.
 • Un wiki individual en el que cada alumne crea les seves pàgines i els hi dóna contingut.

En el cas que el wiki sigui col·laboratiu i tingueu seleccionat el mode de grups, el tutor editor pot donar contigut a la pàgina principal de tots els participants.

Per crear noves pàgines en la wiki heu de:

 1. obrir la wiki en la que voleu afegir noves pàgines
 2. editar la pàgina principal de la wiki
 3. en el text html escriure el nom de les noves pàgines entre claudators
 4. crear la nova pàgina a partir de l'enllaç de la pàgina principal
 5. donar contingut a la nova pàgina i desar

En la imatge anterior podeu apreciar en els enllaços que hi ha una petita diferència de format. Hi ha un dels enllaços en cursiva i de color més viu: correspon a "Receptes inventades", aquest enllaç us porta als paràmetres per crear la pàgina del wiki.

Per tant per afegir una pàgina a la wiki:

 1. En el camp "Format html" de la pàgina principal, escriviu el nom de la pàgina entre claudàtors dobles.
 2. Des de la pàgina principal cliqueu en l'enllaç amb el nom de la pàgina.
 3. Doneu contingut a la nova pàgina i deseu.


Format

En aquest mòdul indicarem el format per defecte a l'hora d'editar.

simple centered box
 • Format per defecte: Per indicar el format d'edició.
 • Força el format: Si el format es força (caixa marcada), no hi ha opció d'escollir un format quan s'està editant una pàgina wiki.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què entenem per activitat glossari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un glossari?
 • Es poden qualificar els glossaris?
 • Podem crear glossaris per grups de treball i atorgar rols locals?