L'activitat JClicIntroducció

En aquest apartat es presenta l’activitat JClic, en primer lloc hi ha una descripció del projecte JClic desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la seva relació amb l'entorn Moodle. Posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitats es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és el mateix a totes les activitats.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és el projecte JClic?
 • Quina relació hi ha entre el projecte JClic i el Moodle d'Àgora?
 • Quins paràmetres podem configurar en inserir una activitat de tipus JClic dins del Moodle?
 • Es poden qualificar les activitats JClic dins del Moodle?
 • Podem crear activitats JClic per grups de treball i atorgar rols locals?

El projecte JClic i el Moodle

El JClic és un projecte del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia: puzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres. A més, la zonaClic disposa d'una biblioteca d'activitats que compta amb uns mil projectes creats tant pel professorat com per persones d'altres col·lectius i que han compartit solidàriament el seu treball.

Com a complement del projecte JClic, el Departament d'Ensenyament ha desenvolupat un mòdul que permet inserir activitats dins del Moodle a partir de les que s'hagin creat amb el JClic, tant si les tenim en local com les disponibles a la ZonaClic.

Aquest mòdul permet al professorat afegir a un curs qualsevol activitat de tipus JClic i recollir els resultats obtinguts per l'alumnat (temps utilitzat a cada activitat, intents, encerts…).

Els diferents espais Moodle d'Àgora ja tenen instal·lat el mòdul del JClic; per tant, es poden generar activitats de la mateixa manera que es fa amb la resta d'activitats i recursos però en altres instal·lacions del Moodle alienes a Àgora la persona que l'administra l'haurà d'instal·lar per poder generar activitats del tipus JClic.

Opcions disponibles als mòduls de configuració de l'activitat JClic

Tot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració de l'activitat JClic i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en que apareixen quan s’activa la configuració.


 • Paràmetres generals on posarem el nom, la descripció i el període per realitzar l'activitat.
 • Temporització on concretem el lloc des d'on es carregarà el fitxer JClic i l'aparença amb la qual es mostrarà.
 • Aparença on definim els aspectes gràfics de l'activitat.
 • Qualificació Permet definir l'escala o els valors per qualificar i la categoria de qualificació a la qual s'incorporarà el resultat dins del qualificador. A més, podem definir el número d'intents que pot fer cada alumne i el sistema per decidir la nota final de l'activitat.
 • Paràmetres comuns de mòduls Permet determinar l'agrupament i la visibilitat de l'activitat.
 • Restriccions d'accés Serveix per posar condicions per mostrar i activar les activitats.
 • Compleció de l'activitat Permet el seguiment de les activitats.

Paràmetres generals

En aquest mòdul haurem de posar el nom de l'activitat, la descripció i les dates en que l'activitat es trobarà activa dins del Moodle.

Paràmetres generals de configuració d'una activitat JClic

Mòdul de configuració dels paràmetres generals d'una activitat JClic. • Nom: nom de l'activitat (per exemple, pot coincidir amb el títol del JClic).
 • Descripció: espai per posar informació sobre l'activitat a fer.
 • Mostra la descripció en la pàgina principal del curs: si es marca la casella apareixerà la descripció a la pàgina del Moodle sense necessitat d'accedir a l'activitat.
 • Tipus: per seleccionar des d'on carregarem el JClic al Moodle. En funció del que seleccionem s'activarà la casella “URL” o “Fitxer JClic”.
 • URL: per posar l'adreça web del JClic. Podem obtenir l'enllaç extern accedint a la Biblioteca de la zonaClic
 • Fitxer JClic: per carregar el fitxer amb el JClic des del nostre ordinador o altre lloc on el tinguem emmagatzemat.

Temporització

En aquest mòdul indicarem la disponibilitat de l'activitat.

Paràmetres JClic

Mòdul de configuració dels paràmetres JClic • Disponible des de: si marquem el quadret “habilita” podrem determinar la data a partir de la qual l'activitat estarà disponible per a l'alumnat. Aquesta data no amaga l'activitat a l'alumnat, només serveix per permetre que comencin a fet-la.
 • Data de venciment: si marquem el quadret “habilita” podrem determinar la data a partir de la qual l'activitat ja no estarà disponible per a l'alumnat.

Aparença

Paràmetres generals de configuració d'una activitat JClic

Mòdul de configuració dels paràmetres generals d'una activitat JClic. • Enllaç de sortida: Es tracta de l'URL que s'obrirà quan l'alumnat finalitzi la darrera activitat Jclic.
 • Idioma: ens permet seleccionar l'idioma de l'activitat.
 • Aparença: defineix l'entorn visual amb què es mostrarà el JClic.
 • Amplada i alçada: permet configurar la mesura que tindrà l'activitat.

Qualificació

En aquest mòdul haurem de definir l'escala o els valors numérics que s'utilitzaran per qualificar l'activitat i la categoria de qualificació a la qual s'incorporarà el resultat dins del qualificador. A més, podem definir el número d'intents que pot fer cada alumne i el sistema per decidir la nota final de l'activitat.

Qualificació

Mòdul de configuració de la qualificació dels JClic • Qualificació: podem seleccionar el valor numèric que li assignem a l'activitat entre 1 i 100 o bé una escala de qualificació d'entre les que s'hi hagin creat en el lloc o en el curs.
 • Categoria de qualificació: amb aquest espai seleccionarem la categoria on s'inclourà la nota dins de les que s'hi hagin creat prèviament en el qualificador.
 • Qualificació per aprovar: determina la qualificació mínima per aprovar.
 • Nombre màxim d'intents: podem selecció el nombre màxim d'intents fins a 10.
 • Criteri d'avaluació: per definir quin és el criteri que farem servir a l'hora d'avaluar l'activitat.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.

Cal tenir en compte que per visualitzar l'activitat JClic una vegada configurada s'ha de canviar el rol a Participant (o Estudiant). No es veu amb el perfil de tutor/a (editor/a).Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què entenem per activitat glossari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un glossari?
 • Es poden qualificar els glossaris?
 • Podem crear glossaris per grups de treball i atorgar rols locals?