L'activitat Glossari

En aquest apartat es presenta l’activitat glossari, en primer lloc hi ha una descripció de l'activitat i posteriorment s'analitza cadascun dels mòduls de configuració de que disposa fent èmfasi en aquells aspectes específics d'aquesta activitat. Els aspectes de configuració comuns a la resta d'activitats es troben duplicats a partir d'un document comú i per tant és el mateix a totes les activitats.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què entenem per activitat glossari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un glossari?
 • Es poden qualificar els glossaris?
 • Podem crear glossaris per grups de treball i atorgar rols locals?

L’activitat glossari

L’activitat glossari serveix per crear i mantenir definicions, com un diccionari generat amb les aportacions dels participants, fer un llistat d'adreces web URL,…

Des de la configuració del glossari es poden permetre, o no, comentaris a les entrades i l'estat d'aprovació de les noves entrades per defecte (es poden fer disponibles automàticament a tothom, o també es pot fer que el professor les hagi d'aprovar una per una).

Els termes continguts al glossari s'enllacen automàticament quan apareixen dins dels continguts del curs tant si es tracta d'una paraula com d'una frase, sempre i quan estigui activat el filtre corresponent a nivell de curs i dins del glossari s'hi hagi marcat l'opció d'enllaçar automàticament.

Glossaris principals i glossaris secundaris

A cada curs només pot haver un glossari principal però es poden crear molts glossaris secundaris que el nodreixin.

Per defecte els glossaris d'un curs són del tipus secundari i permeten les aportacions dels alumnes i del professorat però també hi ha l'opció de crear un glossari principal al qual només podrà afegir entrades el professorat (tutor i editor). Quan el professorat ho consideri oportú podrà exportar entrades des dels glossaris secundaris cap al principal, d'aquesta manera l'alumnat pot anar fent definicions i posteriorment el professorat les incorpora o no al glossari principal.

Si hem creat un glossari principal, al costat de les entrades dels glossaris secundaris apareix una icona que permet al professorat exportar l'entrada al glossari principal i a partir d'aquest moment qualsevol modificació que fem a una entrada que estigui al glossari principal i secundari també afectarà l'altre.

L'eliminació d'entrades només es podrà fer des dels glossaris secundaris per tant si una entrada està importada al glossari principal i la volem eliminar primer haurem de desfer la importació i llavors la podrem eliminar des del glossari secundari.

Opcions de configuració amb els mòduls

Entre els paràmetres que es poden configurar en crear un glossari podem destacar el que serveix per seleccionar com es mostra el glossari als participants atenent a set tipus de visualització diferents tal com s'explica dins del mòdul paràmetres generals que trobareu més endavant.

Tot seguit es presenten els mòduls disponibles en la configuració del glossari i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en que apareixen quan s’activa la configuració.


Paràmetres generalsEs tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de totes les activitats. En el cas del glossari aquest mòdul només inclou un paràmetre obligatori:

 • El nom. On posem el nom del glossari.
Paràmetres generals de configuració d'un glossari

Paràmetres generals de configuració d'un glossari.


A més d'aquest paràmetre obligatori dins d'aquest mòdul podem configurar: * Descripció. Per fer una breu descripció del glossari. Si marquem la casella "Mostra la descripció en la pàgina principal del curs" aquesta es veurà sense necessitat d'obrir el glossari.

 • El tipus de glossari. On decidirem si es tracta d'un glossari principal o secundari, tenint en compte que en cada curs només podem generar un glossari principal però molts de secundaris. La creació de glossaris secundaris permet fer un per a cada tema del curs i que tots ells vagin completant el glossari general. L'opció d'assignar rols locals que podem activar des de les icones d'edició ens permet assignar alumnes com a correctors i qualificadors de cadascun dels glossaris.

Entrades

 • Estat d'aprovació: per establir si el professor ha d'aprovar o no les entrades abans que siguin visibles.
 • Permet editat sempre: un cop estigui l'entrada publicada.
 • Permeteu entrades duplicades?: amb aquesta opció poden decidir si diverses entrades comparteixen el mateix concepte. Pot ser interessant per recollir el nombre més gran d'aportacions.
 • Permeteu comentaris en les entrades?: podem permetre que tots els usuaris amb permisos puguin fer comentaris de les entrades.
 • Enllaça automàticament les entrades del glossari: permet que es creïn enllaços a les entrades del glossari automàticament a tot el curs. Caldrà habilitar aquests enllaços ha cada entrada.

Aparença

 • El format de visualització. Defineix com es mostra el glossari a l'alumnat, atenent al criteri següent:
Format de visualització

Diferents formats de visualització del glossari

La resta de paràmetres que es poden configurar es poden entendre molt fàcilment a partir del text d'ajuda que s'obre en clicar sobre la icona "?"


Les entrades al glossari es poden classificar en categories, per això caldrà crear-les, ho podeu fer visualitzant el glossari i fent clic en la pestanya de les categories.

Edició de categories

Puntuacions

Aquest mòdul serveix per definir el tipus de qualificació que aplicarem; escala, valor numèric; el tipus d'agregació per definir com es farà la qualificació final de l'activitat si un mateix alumne ha fet diverses entrades al glossari, el període de temps en que les entrades seran qualificables.
També permet determinar la categoria a la qual anirà la qualificació del diari. Per assignar una categoria cal haver-la creat prèviament en el qualificador.

Mòduls de qualificació i puntuació

Mòduls de qualificació i puntuació.

Paràmetres comuns de mòduls

El glossari no permet assignacions a grups ni agrupaments per tant en aquest mòdul només haurem de decidir quan el glossari estarà visible en el curs i quan no. Aquesta opció es pot modificar des de la icona d'edició sense necessitat d'obrir la pàgina de configuració.

Paràmetres comuns de mòduls de l'activitat glossari

Paràmetres comuns de mòduls de l'activitat glossari

Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què entenem per activitat glossari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un glossari?
 • Es poden qualificar els glossaris?
 • Podem crear glossaris per grups de treball i atorgar rols locals?