L'activitat Diari

En aquest apartat es presenta l’activitat Diari amb les diferents opcions de configuració i les característiques, fent èmfasi en aquells aspectes específics de l’activitat. Els aspectes comuns a la resta d'activitats només s’esmenten i s’ofereix l’enllaç a la pàgina on es descriuen amb més detall.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què entenem per activitat Diari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un diari?
 • Es poden qualificar els diaris?
 • Podem crear diaris per a grups de treball i atorgar rols locals?

L’activitat Diari

L’activitat Diari permet als professors obtenir feedback individual de cada estudiant sobre un tema concret, també pot utilitzar-se per fer el seguiment continu d'una feina per part del professor i anar generant retroaccions individualment. La participació de l'alumnat es fa realitzant la seva aportació en un document de text amb eines d'edició. Aquest document resta obert durant el temps que es determini a la configuració de l'activitat, 1 dia, una setmana,…

L'alumne pot accedir al document (Diari) totes les vegades que vulgui i anar incorporant text, imatges,… fins que l'activitat diari es doni per tancada. El professor pot veure l'estat del document de cada alumne, escriure retroaccions i qualificar l'activitat totes les vegades que consideri oportú fins al tancament de la mateixa, d'aquesta manera l'alumne pot anar fent un document amb l'ajut puntual del professor i veure l'evolució de la seva qualificació.

Tot i que el diari és una activitat individual es pot assignar a grups separats i agrupaments però això no afecta a l'activitat de l'alumnat ni a la qualificació, que sempre són individuals, només serveix perquè el professor pugui filtrar la visibilitat dels diaris en el moment de fer les retroaccions i les qualificacions tenint només visibles els diaris d'un grup.

Les característiques destacades dels diaris són:

 • Serveix perquè cada alumne faci un document amb text, imatges, i altres elements al llarg d'un període determinat.
 • Es pot fer el seguiment de l'activitat per part del professorat i anar fent retroaccions per a cada alumne.
 • Es poden posar qualificacions temporals visibles per a l'alumnat i modificar-les a mesura que s'avança en la confecció del diari.

Opcions de configuració amb els mòduls

Tot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració del diari i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en que apareixen quan s’activa la configuració


Paràmetres generalsEs tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de totes les activitats. Cal posar el nom del diari i la pregunta que apareixerà en el moment que l'alumnat l'obri.

Paràmetres generals de configuració d'un diari

Paràmetres generals de configuració d'un diari.


A més del nom i la pregunta inicial també podem configurar el número de dies que el diari estarà obert perquè l'alumnat el vagi elaborant.

Qualificació

Aquest mòdul serveix per definir el tipus de qualificació que aplicarem, una escala o un valor numèric.
També permet determinar la categoria a la qual anirà la qualificació del diari. Per assignar una categoria cal haver-la creat prèviament en el qualificador.

Mòdul de qualificació

Mòdul qualificació.

Mòduls de configuració comuns a totes les activitats

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què entenem per activitat diari al Moodle?
 • Quins paràmetres podem configurar en un diari?
 • Es poden qualificar els diaris?
 • Podem crear diaris per grups de treball i atorgar rols locals?