L'activitat Fòrum

En aquest apartat es presenta l’activitat Fòrum amb les diferents opcions de configuració i les seves característiques fent èmfasi en aquells aspectes específics. Els aspectes comuns a la resta d'activitats només s’esmenten i s’ofereix l’enllaç a la pàgina on es descriuen amb més detall.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins tipus de fòrums es poden crear amb el Moodle?
 • Quins paràmetres es poden configurar en un fòrum?
 • Com es poden qualificar les intervencions al fòrum?
 • Es poden definir fòrums per grups i atorgar rols locals?

L’activitat Fòrum

L’activitat Fòrum serveix per realitzar debats entre els participants d’un curs, d’un lloc Moodle, d’un grup de treball, etc. Depenent del lloc on se situï l’activitat i els permisos que s’atorguin el fòrum serà visible per a més o menys usuaris. Si es posa a la pàgina principal del lloc Moodle podrà ser visible per a tots els membres del lloc; si se situa a la pàgina inicial d'un curs serà accessible per a l’alumnat inscrit en aquest curs. També es pot situar en un dels mòduls o seccions d'un curs per tractar aspectes més específics.

Tot i que els fòrums es poden utilitzar fàcilment amb la configuració que ve per defecte, també ofereixen moltes opcions de configuració que els converteixen en una activitat molt adaptable. A mesura que s'aprofundeix en el seu coneixement es poden anar aprofitant totes les seves potencialitats.

El fòrum Notícies i avisos és un fòrum especial d'anuncis que es crea automàticament amb el curs. Cada curs pot tenir només un fòrum de notícies. Els administradors i el professorat són els únics que poden escriure en aquest fòrum. El bloc Últimes notícies mostrarà els debats recents d'aquest fòrum de notícies, el nombre de debats a mostrar els podeu seleccionar en el paràmetre Nombre de notícies a mostrar. Si el nombre de notícies el teniu a zero el bloc Últimes notícies no estarà visible, encara que aquest estigui afegit al curs.


Si teniu un curs en el que voleu habilitar el fòrum Notícies i avisos:

 1. Afegiu el bloc Últimes notícies al vostre curs (el bloc ha d'estar visible en el lloc Moodle i en el curs).
 2. Reviseu el paràmetre Nombre de notícies a mostrar, en els paràmetres del curs (perquè estigui visible ha de ser superior a zero).

Una vegada incorporat el fòrum Notícies i avisos podeu ocultar o eliminar el bloc sense perdre el fòrum.

En un curs del Moodle podeu afegir cinc tipus de fòrums:

 • Cada persona inicia un debat
 • Fòrum de preguntes i respostes
 • Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog
 • Fòrum estàndard per a ús general
 • Un debat simple.

Les característiques destacades dels fòrums són:

 • Es poden definir els permisos dels usuaris, concretant quins poden visualitzar les intervencions i quins no, qui pot fer intervencions responent a preguntes i els qui poden formular preguntes i obrir debats nous.
 • Es poden qualificar tenint en compte el número d’intervencions o la seva qualitat.
 • Es poden assignar rols específics per a moderar fòrums a alumnes concrets, de manera que un alumne pugui generar debats i els altres només respondre, tant a nivell de grup classe com de petit grup o equip de treball.

Els temes de debat

Una vegada teniu creada l'activitat fòrum, cal que el professorat i/o l'alumnat afegeixin temes de debat.

En els temes de debat heu de introduir un títol, el contingut de l'aportació i en funció dels permisos de l'usuari, la visibilitat: si el poden veure tots els participants del curs o només els participants d'un dels grups del curs.

Opcions de configuració amb els mòduls

Tot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració del fòrum i la utilitat de cadascun d’ells seguint l’ordre en què apareixen quan s’activa la configuració


 • Paràmetres generals: on posarem el nom i la descripció de l'activitat.
 • Disponibilitat: per definir la data de venciment i la data límit.
 • Comptador de fitxers adjunts i paraules: on podrem definir la llargada dels missatges i el nombre i mesura dels fitxer adjunts.
 • Subscripció o seguiment: per administrar el seguiment que poden fer els participants.
 • Bloqueig del debat: ens permet blocar els debats en funció del temps que portin inactius.
 • Llindar de missatges per blocar: Permet limitar el temps i el número màxim d'intervencions.
 • Qualificació i puntuacions: Permet definir els aspectes relacionats amb la qualificació.
 • Paràmetres comuns de mòduls: Permet determinar l'agrupament i la visibilitat de l'activitat.
 • Restriccions d'accés: Permet posar condicions per mostrar i activar les activitats.
 • Compleció de l'activitat: Permet el seguiment de les activitats.

Paràmetres generals


Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de totes les activitats. Cal posar el nom del fòrum i la introducció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que l'utilitzi.
La introducció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret "Mostra la descripció en la pàgina principal del curs".

Paràmetres generals de configuració d'un fòrum

Paràmetres generals de configuració d'un fòrum.


A més del nom i la introducció també podem configurar el tipus de fòrum i la subscripció tenint en compte les indicacions que hi ha tot seguit:

Tipus de fòrum:
El tipus de fòrum permeten definir quins usuaris poden generar debats, respondre, veure les intervencions…, seguint el criteri següent:

 • Cada persona inicia un debat: Cada estudiant pot iniciar un tema de debat i només un però tothom pot respondre als temes que s’hagin creat.
 • Fòrum de preguntes i respostes: El professor formula les preguntes i els estudiants les responen però només poden veure les respostes dels altres un cop han enviat la seva.
 • Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog: És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema o pregunta de debat en qualsevol moment. I els temes de debat es mostren en una pàgina amb enllaços de «Debateu aquest tema".
 • Fòrum estàndard per a ús general: És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment.
 • Un debat simple: És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre.


Tipus de fòrum Qui pot obrir debats? Qui pot respondre? Qui pot veure les respostes? Com es mostra el debat?
Cada persona inicia un debat Professor: molts Alumne: només un Professor i alumne Professor i alumne
Fòrum de preguntes i respostes Professor Alumne L’alumne quan respongui
Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog Professor i alumne Professor i alumne Professor i alumne Amb els debats desplegats, es veuen preguntes i respostes.
Fòrum estàndard per a ús general Professor i alumne Professor i alumne Professor i alumne Amb els debats plegats, només es veu el títol
Un debat simple Professor Professor i alumne Professor i alumne

Mode de subscripció:

Amb aquest desplegable podem seleccionar el sistema de notificacions que s'enviaran al correu dels participants cada vegada que hi hagi noves intervencions al fòrum. Hi ha diverses opcions:

 • Subscripció voluntària: Els participants poden triar si es subscriuen o no
 • Subscripció obligatòria: Tothom hi està subscrit i no pot esborrar-se'n
 • Subscripció automàtica (l’usuari la podrà cancel·lar): D'entrada, tothom hi està subscrit, però hi ha la possibilitat d'esborrar-se'n quan es vulgui
 • No es permet la subscripció: No s'hi permeten les subscripcions.


Aquest paràmetre no afecta el funcionament intern del fòrum, només serveix per concretar l’enviament de missatges de correu als participants, avisant-los automàticament de les noves intervencions al fòrum.

Llindar de missatges per blocar:

Aquest mòdul permet posar límits en el temps en què el fòrum admet intervencions de l’alumnat i el número de missatges que pot enviar cadascun.

Llindar de missatges per blocar

Llindar de missatges per blocar.

En concret permet establir:

 • El període de temps per blocar: Determina el temps que el fòrum estarà obert a la participació de l’alumnat, mínim un dia i màxim una setmana
 • Llindar de missatges per blocar: Defineix el número màxim de missatges que pot enviar un alumne.
 • Llindar de missatges per a l’avís: El número de missatges que ha d’enviar l’alumne per rebre una notificació automàtica avisant que se li estan acabant el número de missatges que pot enviar.

Aquests límits no afecten els usuaris amb rol professor o superior.

Qualificació i puntuacions

La configuració de les qualificacions es troba en dos mòduls diferents, en el primer anomenat Qualificació determinem la categoria a la qual anirà la qualificació del fòrum. Per assignar una categoria cal haver-la creat prèviament en el qualificador

Mòduls qualificació i puntuacions

Mòduls qualificació i puntuacions.

L'altre mòdul, anomenat Puntuacions, ens serveix per definir el tipus de qualificació que aplicarem, una escala o un valor numèric, i quin tractament farem quan hi hagi més d'una puntuació per a un mateix usuari.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.


Responeu mentalment les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Fòrum?
 • De quins paràmetres de configuració disposa i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar una tasca?
 • Quins agrupaments d'alumnes es poden utilitzar en les tasques?