TascaEn aquest apartat es tracta una de les activitats més utilitzades al Moodle, l'activitat Tasca, fent èmfasi en la seva utilitat i configuració, tant per al treball individual com en grup, els tipus de qualificació que es poden utilitzar i aquells aspectes específics de les tasques.
Alguns dels mòduls de configuració són comuns a diverses activitats i recursos del Moodle i per tant es trobaran també a les pàgines corresponents a les altres activitats.
A la part dreta hi ha enllaços a altres pàgines relacionades amb els continguts que s'estan tractant.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Tasca?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar una tasca?
 • Quins agrupaments d'alumnes es poden utilitzar en les tasques?

L'activitat Tasca

Serveix per proposar una feina a l'alumnat i posteriorment qualificar-la i proporcionar retroacció. El lliurament de la tasca pot ser adjuntant un o varis fitxers o en línia, escrivint directament el text en el formulari de tramesa de la tasca.

Els fitxers externs que s'hagin d'adjuntar a la tasca poden ser de diferents tipus: documents de text, fulls de càlcul, imatges, presentacions de diapositives, vídeos,… i pujats des de l'ordinador o des de repositoris virtuals com Google Drive o altres. És possible limitar el tipus de fitxer que voleu admetre.Les característiques més destacables de les tasques són:

 • Permeten proposar a l'alumnat una feina que hauran de lliurar de la manera que es determini:
  1. Amb un text en línia que pot incloure enllaços, imatges i altres elements multimèdia.
  2. Amb la tramesa d'un fitxer
  3. Amb els dos elements anteriors, text en línia i fitxers adjunts
  4. Sense text ni fitxers, per exemple proposant el lliurament d'una feina presencialment.
 • Es poden configurar per ser fetes individualment o en grup.
 • Admeten guies de qualificació i rúbriques com a ajuts per a l'avaluació.
 • Permeten trameses i avaluació en grups petits, per parelles, individualment o amb altres agrupacions d'alumnes.
 • Generen automàticament un element de qualificació al qualificador.Per crear una tasca, amb l'edició del curs activa feu clic en "Afegeix una activitat o recurs", seleccioneu la Tasca (estan ordenades alfabèticament) i feu clic en "Afegir".
En aquest vídeo es mostra el sistema de creació d'una tasca (moodle 2) i alguns dels paràmetres de configuració.


La situació dels diferents elements de configuració de les tasques i les altres activitats del Moodle poden canviar segons la versió i per tant aquest vídeo serveix només com a presentació general de l'activitat.Blocs de configuració i opcions disponibles en cadascun d'ellsTot seguit es descriuen els mòduls disponibles en la configuració de la tasca i la utilitat de cadascun d'ells seguint l'ordre en què apareixen quan s'activa la configuració:

 Blocs de configuració de l'activitat tasca

Blocs de configuració d'una tasca


General

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de totes les activitats. Cal posar el nom de la tasca i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret Mostra la descripció en la pàgina principal del curs.

Paràmetres generals de configuració d'una Tasca

Paràmetres generals de configuració d'una Tasca.

Disponibilitat

En aquest apartat es configuren les dates relacionades amb el lliurament de les trameses. Podeu habilitar tres dates:

Dates de disponibilitat de la tasca. • Permet trameses des de: marca la data en la que s'inicia l'acceptació de trameses.
 • Data de venciment: Data a partir de la qual les trameses es registren com a fora de termini.
 • Data límit: Últim dia que s'admeten trameses.
 • Mostra sempre la descripció: Si aquesta opció està desmarcada la descripció de la tasca que hi ha al mòdul General només es mostrarà a partir de la data en que es permetin trameses.

Les dates de tancament es mostren de manera automàtica en el calendari del curs.

Tipus de tramesa i Tipus de retroacció

Aquests dos mòduls defineixen si es permeten trameses de fitxers i si es posen limitacions respecte a la seva mida i al número. També permet concretar si es permeten textos es línia i la seva extensió (si ho habiliteu). Aquesta opció activa l'editor del Moodle i per tant es podrà fer trameses de text, d'enllaços o altres elements disponibles des de l'editor. També podeu limitar el tipus de fitxers admesos en la tramesa.

 Tipus de tramesa i Tipus de retroacció

Blocs per configurar el que s'admet com a tramesa de la tasca tramesa o de la retroacció del professor

Paràmetres de la tramesa

Quan la tasca proposada requereix la tramesa d'un text, un fitxer o ambdós elements per part de l'estudiant, cal definir les situacions en les quals es permetrà fer noves trameses i en quines no.

Quan en la configuració de la tramesa teniu habilitat el botó tramet, heu configurat una tasca amb esborrany. Això implica que l'alumne pot anar completant i desant la seva tasca en moments diferents fins que fa clic en el botó tramet. A partir d'aquest moment la tramesa deixa de ser editable per a l'alumne.

El sistema també ofereix la possibilitat que la tasca es reobri automàticament fins que l'alumne aprovi l'activitat. En cas que es vulgui utilitzar aquesta opció cal definir una nota mínima per aprovar des del qualificador.

En el cas en el que no habiliteu el paràmetre Requereix que l'estudiant faci clic en el botó tramet les trameses es poden editar fins a la data límit de tramesa o fins que el professor bloca la tramesa.

Aquest mòdul permet configurar les condicions per considerar la tasca com a tramesa i quan es reobrirà.

Paràmetres de la tramesa de la tasca.

 • Requereix que l'estudiantat faci clic al botó Tramet: Si es marca "Sí", l'alumnat podrà deixar un esborrany del fitxer o del text en línia abans de fer la tramesa definitiva; en cas contrari, la tramesa s'efectuarà en el moment que l'alumne/a carregui el fitxer i faci clic a Desar.
 • Requereix que l'estudiantat accepti el compromís de tramesa: Serveix per demanar a l'alumnat una declaració sobre la propietat del que es lliura. Si es posa “Sí” en aquesta opció els estudiants hauran de confirmar la tramesa acceptant el missatge següent:

Compromís de tramesa que accepta l'estudiant.

 • Intents reoberts: Serveix per permetre noves trameses de la mateixa tasca a partir del moment que el professor la qualifiqui com a no aprovada. En cas que la nota sigui igual o superior a la mínima per aprovar no es reobrirà l'intent i per tant l'alumne no podrà fer noves trameses. Si malgrat haver aprovat es vol autoritzar un nou intent caldrà anar al qualificador i autoritzar de nou l'enviament de la tramesa des del botó Edita.
 • Quantitat màxima d'intents: Permet posar un límit màxim d'intents en relació als Intents reoberts.


Podeu seleccionar:

 • Mai: no es permeten més d'un intent.
 • Manualment: el professor avaluador permet un nou intent en el moment de la qualificació.
 • Automàticament fins superació: l'alumne podrà trametre un nou intent fins que la qualificació és igual o més gran que la qualificació per aprovar o fins que arribi al límit d'intents permesos.

Si s'ha configurat el sistema d'intents reoberts el Moodle mostra informació dels diferents intents tal com es mostra a les imatges que hi ha tot seguit:

Informació relativa al segon intent i enllaç a Intents anteriors.

A continuació es mostra el contingut de l'intent 1.

Informació sobre l'Intent 1, accessible des de la pantalla anterior

Si el control dels intents de tramesa és manual l'avaluador pot permetre un altre intent en el moment de qualificar la tramesa.

Paràmetres de la tramesa en grup

Aquest mòdul és específic de les tasques i serveix per configurar la tramesa en grup. La utilització d'aquest mòdul amb la configuració d'agrupaments amb grups de treball permet treure el màxim profit a aquestes opcions. Cal tenir en compte que les tasques permeten la qualificació en grup assignant a tots els membres la mateixa nota dins del qualificador.

Paràmetres de la tramesa en grup.

 • L'estudiantat tramet en grups: La tramesa l'efectua un alumne i pertany a tots. Quan tots els components del grup hagin obert la tasca i desat la tramesa del fitxer el professor veu al qualificador de la tasca el text Tasca tramesa.
 • Cal formar part d'un grup per fer una tramesa: Si s'activa, els estudiants que no són membres d'un dels grups de l'agrupament no podran fer trameses.
 • Requereix la tramesa de tots els membres del grup: Vinculada a l'opció anterior, Els estudiants trameten en grups. Cada alumne/a del grup ha de fer clic al botó Tramet per considerar la tasca com a tramesa. Mentrestant, la tramesa es considera esborrany a efectes del qualificador. Un cop feta la tramesa, la qualificació es copiarà al qualificador de tots els membres del grup.
 • Agrupament per als grups d'estudiantat: Permet definir l'agrupament per a les trameses i qualificació en grup.Notificacions

Aquest mòdul gestiona les notificacions automàtiques al correu associat amb la persona tutora.

Notificacions.

 • Notifica les trameses a qui qualifica: Si es marca Sí cada vegada que un alumne faci una tramesa, el sistema enviarà un correu al tutor per avisar-lo.
 • Notifica el retard en les trameses a qui qualifica
 • Paràmetre per defecte per a "Notifica als estudiants": Defineix el valor per defecte de la casella de verificació "Notifica als estudiants" en el formulari de qualificació.

Qualificació

A l'apartat de qualificació que hi ha en l'edició d'una tasca es pot definir el tipus de qualificació. Per fer-ho cal tenir en compte que sota de l'epígraf Mètode de qualificació apareixen, a més de la qualificació senzilla, les guies de qualificació i les rúbriques. Es tracta de dos sistemes de qualificació avançada que complementen la qualificació senzilla basada en escales, valors, lletres…

En el cas de la tasca, si en la tramesa s'adjunta un fitxer pdf, el professor pot afegir comentaris en el moment de qualificar la tramesa.

La qualificació avançada amb guies de qualificació o rúbriques permet establir uns criteris de qualificació desglossats de manera que la qualificació final sigui el resultat de qualificar independentment cadascun d'aquests criteris.

Qualificació de la tasca

Per tant, en l'apartat Qualificació hi ha els paràmetres següents:

 • Qualificació: Aquest desplegable permet seleccionar el valor de la qualificació final de l'activitat entre: escala, puntuació o bé sense qualificació.
 • Mètode de qualificació: Sempre queda vinculat a la qualificació definida a l'apartat anterior, "Qualificació". Si seleccionem Qualificació senzilla, el professorat posarà el valor final de l'activitat directament; en canvi, si se selecciona Guia de qualificació o Rúbrica la qualificació final serà el resultat de la qualificació dels diferents ítems o criteris que continguin.
 • Qualificació per aprovar: Aquest paràmetre determina la qualificació mínima necessària per aprovar. El valor s'empra en la compleció d'activitat i del curs i en el llibre de qualificacions, en el qual les qualificacions aprovades es realcen en verd i les suspeses, en vermell.
 • Trameses anònimes: Les trameses anònimes oculten la identitat dels estudiants als qualificadors. Els paràmetres de les trameses anònimes es blocaran tan bon punt s'hagi fet una tramesa o qualificació en relació amb aquesta tasca.
 • Oculta la identitat de qui qualifica els estudiants: Si s'activa, oculta la identitat de qualsevol usuari que qualifiqui la tramesa d'una tasca, de manera que els estudiants no puguin veure qui ha puntuat el seu treball.
 • Utilitza el flux d'avaluació: Si s'habilita, les puntuacions passaran per una sèrie d'estats abans de ser publicades. Això permet qualificar en múltiples passades i publicar les notes per a tots els estudiants alhora.

MÈTODES DE QUALIFICACIÓ:

 • Qualificació senzilla: Utilitza escales de qualificació, valors numèrics… s'aplica exclusivament el paràmetre Qualificació.
 • Guia de qualificació: Permet desglossar la qualificació d'una tasca a partir de criteris de qualificació i afegir comentaris freqüents. Amb el rol professor/a editor/a es poden crear guies noves a partir de les plantilles existents al lloc o des de zero. Cal tenir en compte que per generar plantilles per a tot el lloc caldrà utilitzar el rol de gestor/a o d'administrador/a.
 • Rúbrica: Permet definir criteris de qualificació desglossats en nivells d'assoliment i atorgar una qualificació numèrica a cada nivell d'assoliment.

Fixeu-vos que l'alumne pot consultar la retroacció de la guia de qualificació i la qualificació global de la tasca. La qualificació global de la tasca és la qualificació que passa al qualificador i es calcula automàticament.

En la taula següent podeu veure les equivalències que fa el sistema entre la qualificació de l'alumne en la guia de qualificació i la qualificació de la tasca.

Quan el mètode de qualificació és Guia de qualificació o Rúbrica, convé posar un valor numèric a Qualificació i que aquest correspongui a la suma dels valors assignats a cadascun dels criteris; en cas contrari, el sistema establirà automàticament la part proporcional que correspon a cada criteri.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.


La funcionalitat Paràmetres comuns de mòduls pot variar segons el tipus d'activitat, per exemple:

 • A l'activitat Tasca permeten assignar feines i avaluar-les en grup de treball, per parelles, individualment…
 • Als Fòrums serveixen per subdividir un mateix fòrum, fent que cada alumne/a pugui respondre i veure les respostes dels components del seu grup, sense necessitat de crear un fòrum diferent per a cada grup. El professorat pot veure'ls i participar en tots els grups, però les aportacions les ha de fer grup per grup seleccionant a la part inferior el grup al qual van dirigides.
 • Als Diaris, als Glossaris, a les activitats JClic i altres l'assignació a grups separats i agrupaments només afecta la visualització per part del professorat, ja que permet fer filtres per veure les activitats d'un grup o de tot l'alumnat en el moment de fer la qualificació i les retroaccions.

http://www.slideshare.net/mariamoodle/creando-base-de-datos-en-moodle-22

Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Aquest mòdul de configuració ha d'estar habilitat prèviament per l'administrador del lloc i permet fer el seguiment de l'alumnat i de les activitats tal com s'explica a l'apartat corresponent a l'avaluació.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Quines són les característiques principals de l'activitat Tasca?
 • Quins són els paràmetres de configuració i quina és la seva utilitat?
 • Com es pot avaluar una tasca?
 • Quins agrupaments d'alumnes es poden utilitzar en les tasques?