Tipus d'activitats al Moodle 2


En aquest apartat trobareu una primera aproximació a les sis activitats seleccionades com a inicials dins dels materials formatius. En primer lloc es troba una breu descripció de la diferència entre activitats i recursos dins de l'entorn Moodle i posteriorment es mostra una taula que serveix per seleccionar l'activitat que volem conèixer amb més profunditat.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quins tipus d'activitats existeixen al Moodle de centre i quina és la seva dificultat de creació?
  • Quines activitats faciliten el treball en grup?
  • Quines activitats permeten la correcció automàtica?
  • Amb quines activitats es poden generar debats?Les activitats i els recursos

En qualsevol curs dins de la plataforma Moodle de centre es poden trobar recursos i activitats molt diverses que s'adapten a diferents necessitats que es generen dins de l'aula en un entorn virtual.

Hi ha activitats que permeten proposar feines a l'alumnat, com les tasques; altres que serveixen per obtenir informacions dels seus interessos com els diaris; altres estan pensades per generar debats, com el fòrum. Les activitats són diverses també pel que fa al sistema de qualificació: algunes permeten la qualificació automàtica, com les activitats JClic; altres permeten generar guies de qualificació i rúbriques, com les tasques; altres, en canvi, no permeten la qualificació, com és el cas de les wikis.

Algunes de les activitats són molt fàcils de crear però altres requereixen un bon domini de l'entorn Moodle i d'una planificació complexa de l'activitat. A la taula inferior s'han seleccionat sis tipus d'activitats que resulten senzilles de crear i configurar. A la columna de la dreta hi ha l'enllaç a les pàgines específiques per a cada tipus d'activitat

Un dels avantatges del Moodle 2 és que es pot duplicar qualsevol activitat i posteriorment modificar el contingut sense necessitat de configurar de nou tota l'activitat.Taula d'activitats 1

Activitat                                Descripció                                     Característiques       Més informació
Tasca Tasca Serveix per plantejar treballs que consisteixin en la creació d'un document amb un editor extern o intern. Posteriorment s'haurà de trametre el document al professor que el podrà avaluar i qualificar. La qualificació queda enregistrada al qualificador. Tramesa de fitxers individualment o en grup.

Avaluació individual o en grup amb rúbriques i guies de qualificació.
Accés a la pàgina de Tasca
Fòrum Fòrum Permet que els participants mantinguin debats sense estar connectats tots al mateix temps. La participació de l'alumnat es pot qualificar i organitzar els debats en grups petits. Es poden assignar a grups

Permeten la qualificació
Accés a la pàgina de Fòrum
Diari Diari Permet al professorat obtenir feedback dels estudiants sobre un tema concret. L'alumnat pot anar confeccionant un full amb textos redactats en diferents moments.Activitat individual

Es pot qualificar
Accés a la pàgina de Diari
Consulta Consulta Permet plantejar una pregunta a l'alumnat perquè triï una de les opcions. Els resultats de la consulta es poden fer visibles.Activitat en grup

Qualificació individual
Accés a la pàgina de Consulta
Glossari Glossari Dóna permís als participants per crear i mantenir definicions, com un diccionari. Les entrades del glossari poden ser automàticament enllaçades quan qualsevol grup de paraules i frases apareix durant el curs.Activitat en grup

Qualificació individual
Accés a la pàgina de Glossari
JClic JClic Permet incorporar activitats elaborades amb el JClic dins dels cursos de MoodleActivitat individual

Qualificació automàtica i individual
Accés a la pàgina de JClic
wiki Wiki Serveix per crear documents amb diverses pàgines de manera col·laborativa o individualmentNo és avaluable

Pot admetre comentaris dels participants
Accés a la pàgina de Wiki