Recurs Paquet de contingut IMS


En aquest apartat es presenta el recurs Paquet de contingut IMS que permet carregar al Moodle continguts generats sota l'estandard IMS i per tant disposar de diverses pàgines agrupades en un únic recurs i amb un sistema de navegació web. En primer lloc hi ha una descripció del recurs i posteriorment es comenten les diferents opcions de configuració. Als destacats laterals trobareu enllaços a informacions addicionals, pàgines de procediments i exemples d'aplicació a l'aula.


En aquest apartat hi ha informació sobre:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs Paquet de continguts IMS i quina utilitat té?
 • Quins paràmetres de configuració disposa?
 • Quin és el procediment per crear un paquet de continguts IMS?
 • Podem convertir un llibre del Moodle en un paquet de continguts IMS?El recurs Paquet de contingut IMS


Un paquet de contingut IMS és un tipus de fitxer que es crea amb un programa de creació de continguts com eXelearning i posteriorment es desa en format -zip per poder-lo pujar al Moodle.

Aquests fitxers permeten crear continguts semblants al recurs llibre però amb més nivells de navegació i enllaços dins de cada pàgina que s'obrin sense sortir de l'entorn.

En crear un "Paquet de contingut IMS" s'obrirà la pàgina corresponent perquè puguem especificar tots els paràmetres necessaris i carregar el fitxer amb el contingut IMS en format .zip.

El recurs Paquet de continguts IMS pot servir per a:

 • Compartir informacions sobre un tema concret agrupades amb una estructura de navegació web.
 • Crear continguts relatius al tema que s'estigui treballant en el curs, inserint text, imatges, vídeos i altres elements multimèdia.
 • Agrupar una quantitat gran d'informació accessible des d'un mateix recurs dins de la pàgina general del curs.En cas de voler fer només una pàgina és millor optar pel recurs Pàgina que també utilitza l'editor del Moodle i disposa de l'opció d'inserir codi HTML. Si el que volem es que l'alumnat descarregui la informació es millor utilitzar el recurs Fitxer o Carpeta.

Un recurs llibre creat amb el Moodle podem exportar-lo com a paquet de contingut IMS.Opcions dels mòduls de configuració del recurs Paquet de contingut IMS

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de moltes activitats i recursos. Cal posar el nom del recurs i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret "Mostra la descripció en la pàgina principal del curs".

Paràmetres generals de configuració d'un recurs IMS

Paràmetres generals de configuració d'un recurs IMS.


Contingut

En el bloc Contingut hem d'afegir l'arxiu generat fora del Moodle seguint l'estandard IMS. Normalment es tracta d'un fitxer comprimit .zip.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restricció d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs Paquet de continguts IMS i quina utilitat té?
 • Quins paràmetres de configuració disposa?
 • Quin és el procediment per crear un paquet de continguts IMS?
 • Podem convertir un llibre del Moodle en un paquet de continguts IMS?