El recurs Llibre


En aquest apartat es presenta el recurs Llibre que permet disposar de diverses pàgines agrupades en un únic recurs. En primer lloc hi ha una descripció del recurs Llibre i posteriorment es comenten les diferents opcions de configuració del recurs. Als destacats laterals trobareu enllaços a informacions addicionals, pàgines de procediments i exemples d'aplicació a l'aula.


En aquest apartat hi ha informació sobre:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs Llibre i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Llibre?
 • Es poden agrupar diverses pàgines (recurs pàgina) existents al curs dins d'un Llibre?El recurs Llibre


Serveix per confeccionar diverses pàgines agrupades en un únic recurs. Les pàgines que componen el Llibre tenen el mateix funcionament que el recurs Pàgina però en el cas del Llibre en pot haver més d'una i aquestes seran accessibles des d'un bloc lateral anomenat Índex.

Cadascuna de les pàgines disposa de l'editor del Moodle per afegir text, imatges i altres elements multimèdia. En cas que es vulgui fer alguna cosa que no sigui possible directament amb l'editor del Moodle, es pot utilitzar un editor HTML i copiar el codi dins de la pàgina, també es pot afegir codi HTML a la pàgina per inserir elements disponibles al web com presentacions de diapositives, vídeos…

El recurs Llibre pot servir per a:

 • Compartir informacions sobre un tema concret agrupades en capítols i subcapítols.
 • Crear continguts relatius al tema que s'estigui treballant en el curs, inserint text, imatges, vídeos i altres elements multimèdia.
 • Crear diverses pàgines amb codi HTML.
 • Agrupar diverses pàgines fetes amb el recurs Pàgina del Moodle per alliberar espai a la pàgina principal del curs.


Creació del llibre

La creació d'un recurs de tipus llibre es fa seguint diverses fases:

Crear el llibre activant l'edició del curs i fent clic sobre Afegeix una activitat o un recurs i seleccionat el recurs Llibre. Omplir les dades que demana el mòdul de Paràmetres generals i el de Paràmetres comuns de mòduls. Fer clic a Desa els canvis i visualitza.

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de moltes activitats i recursos. Cal posar el nom del recurs i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret Mostra la descripció en la pàgina principal del curs.

Paràmetres generals de configuració d'un recurs Llibre

Paràmetres generals de configuració d'un recurs Llibre.

Aparença

Numeració de capítols:

 • Cap: Els capítols i títols de subcapítols no tenen cap format; utilitzeu-ho si voleu definir estils especials de numeració. Per exemple, lletres: escriviu en el títol del capítol "A. Primer capítol", "A.1 Subcapítol", …
 • Nombres: Els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2, …)
 • Pics: Els subcapítols es sagnen i es mostren amb pics
 • Sagnat: Els subcapítols es sagnen

Títols personalitzats: Normalment el títol del capítol es mostra automàticament a l'índex i com a capçalera damunt del contingut. Si la casella de selecció dels títols està marcada, el títol del capítol NO es mostrarà com a capçalera damunt del contingut. Es pot introduir un títol diferent com a part del contingut (potser més llarg que el títol del capítol).

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restricció d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Quan accedim al llibre s'activa, a la columna esquerra o dreta del Moodle (segons com estigui configurat), un bloc anomenat Índex que permet l'accés a les diferents pàgines i subpàgines, tal com es mostra a la imatge següent:

També es poden utilitzar les fletxes que hi ha a la part superior i inferior dreta de cada pàgina per anar-les visitant en el mateix ordre que es troben en el llibre.

Per tornar al curs podeu utilitzar el fil d'Ariadna, que teniu a la part superior:

Creació del llibre i de les seves pàgines

Per accedir a l'administració del Llibre cal distingir entre la configuració general del Llibre i la configuració de cadascuna de les pàgines.

 • La configuració general del Llibre apareix en el moment de crear-lo i disposa dels mòduls de configuració corresponents: Paràmetres generals, Paràmetres comuns de mòduls i Restriccions d'accés. Un cop configurats aquests mòduls haurem de desar els canvis i llavors ja podrem començar a crear pàgines dins del llibre.
 • La configuració de cada pàgina és independent de la configuració general del Llibre. Per accedir al mòdul de configuració de cada pàgina haurem d'entrar al Llibre com a usuari per activar el bloc Índex i utilitzar les icones d'edició que apareixen quan tenim l'edició activada tal com es mostra a la imatge següent:.La icona + serveix per afegir noves pàgines al Llibre i amb les fletxes amunt i avall podem organitzar l'índex.


En cas de voler fer només una pàgina és millor optar pel recurs Pàgina que també utilitza l'editor del Moodle i disposa de l'opció d'inserir codi HTML. Si el que volem és que l'alumnat descarregui la informació és millor utilitzar el recurs Fitxer o Carpeta.Opcions dels mòduls de configuració del recurs Llibre

En primer lloc es mostra el mòdul de configuració d'una pàgina i posteriorment els de configuració general del Llibre.

Edita (Configuració d'una pàgina del Llibre)

Quan accedim a la configuració d'una pàgina del Llibre, apareix el mòdul d'edició on haurem de posar el títol del capítol, marcar si es tracta d'un subcapítol i el contingut de la pàgina. Posteriorment podrem ordenar els capítols i els subcapítols dins de l'índex utilitzant les fletxes amunt i avall.

Mòdul d'edició d'una pàgina del llibre

Mòdul d'edició d'una pàgina del Llibre.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs Llibre i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Llibre?
 • Es poden agrupar diverses pàgines (recurs pàgina) existents al curs dins d'un Llibre?