El recurs Pàgina


Aquest recurs serveix per confeccionar una pàgina utilitzant els diferents recursos de l'editor del Moodle. També es pot inserir codi HTML i per tant crear pàgines amb altres elements fets amb un editor HTML.

El funcionament és semblant al del recurs Etiqueta però a diferència d'aquest, el contingut de la pàgina no es fa visible a l'alumnat fins que no fan clic sobre ella per obrir-la.
En aquest apartat hi ha informació sobre:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs Pàgina i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Pàgina?El recurs Pàgina


Una possibilitat molt utilitzada per afegir contingut dins del Moodle és el recurs Pàgina. Resulta fàcil de crear i permet utilitzar l'editor del Moodle per afegir text, imatges, i altres elements multimèdia. En cas que es vulgui fer alguna cosa que no sigui possible directament amb l'editor del Moodle es pot utilitzar un editor HTML i copiar el codi dins de la pàgina, també es pot afegir codi HTML a la pàgina per inserir elements disponibles al web com presentacions de diapositives, vídeos,…

El recurs Pàgina pot servir per a:

 • Compartir informacions sobre un tema concret.
 • Crear continguts relatius al tema que s'estigui treballant en el curs, inserint text, imatges, vídeos i altres elements multimèdia.
 • Crear pàgines amb codi HTML.


En cas de voler fer diverses pàgines és millor optar pel recurs Llibre que també utilitza l'editor del Moodle i a més permet crear vàries pàgines que seran accessibles a l'alumnat des del bloc lateral Índex que s'activa en entrar al Llibre. Si el que volem és que l'alumnat descarregui la informació és millor utilitzar el recurs Fitxer o Carpeta.Opcions dels mòduls de configuració del recurs Pàgina

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de moltes activitats i recursos. Cal posar el nom del recurs i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret "Mostra la descripció en la pàgina principal del curs".

Paràmetres generals de configuració d'un recurs URL

Paràmetres generals de configuració d'un recurs URL.

Contingut

Aquí podem afegir el contingut de la pàgina mitjançant l'editor de moodle o amb codi HTML.

Aparença

Mòdul opcions

Mòdul Opcions del recurs Pàgina.

Dins d'aquest mòdul hi ha la possibilitat de decidir on obrir la pàgina des del desplegable Visualització que apareix en activar Mostra característiques avançades.

 • Obre: La pàgina s'obrirà a la mateixa finestra on hi ha el Moodle i per tant aquest s'amagarà.
 • En una finestra emergent: La pàgina s'obrirà en una finestra nova a sobre de la del Moodle i que tindrà la mida que posem a Amplària de la finestra emergent i Altura de la finestra emergent.

També es poden marcar les dues caselles següents:

 • Mostra el títol de la pàgina: El títol de la pàgina es mantindrà visible quan s'hi accedeixi des de la pàgina principal.
 • Mostra la descripció de la pàgina: La descripció de la pàgina es mantindrà visible quan s'obri des de la pàgina principal. No s'ha de confondre amb la casella Mostra la descripció a la pàgina principal del curs que hi ha al mòdul de Paràmetres generals que serveix per mostrar la descripció a la pàgina principal del curs sense necessitat d'accedir al recurs Pàgina.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs Pàgina i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Pàgina?