El recurs Carpeta


Aquest recurs serveix per proporcionar a l'alumnat diversos fitxers de manera que els pugui descarregar o bé obrir-los si disposa del programa adequat. Els fitxers poden ser de molts tipus, de so, de text, imatge, HTML, … El funcionament és semblant al del recurs Fitxer però en aquest cas podrem incloure diversos fitxers agrupats.


En aquest apartat hi ha informació sobre:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs Carpeta i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Carpeta?El recurs Carpeta

El recurs Carpeta permet al professorat proporcionar diversos fitxers com a recurs del curs. Sempre que sigui possible, es mostraran els fitxers en la interfície de curs; en cas contrari, a l'estudiant se li oferirà l'opció de baixar-los per obrir-los des del seu dispositiu.

Cal tenir en compte que l'estudiant ha de disposar del programari adequat en els seus equips per tal d'obrir els fitxers. La utilització de programari lliure facilita l'accessibilitat per a tothom.

A més de amb el recurs Carpeta, hi ha la possibilitat de compartir fitxers amb la resta d'usuaris del curs dins de determinades activitats que utilitzen el mòdul de càrrega de fitxers, però quan utilitzem el recurs Carpeta aquest es més fàcilment accessible ja que apareix a la pàgina principal del curs.

Si la persona que administra el lloc Moodle ha configurat l'accés a repositoris externs com el DropBox, Picasa, Drive,… la càrrega de fitxers es podrà fer directament des d'aquests repositoris sense necessitat de tenir-los en local (desats al nostre ordinador).

El recurs Carpeta pot servir per a:

 • Compartir documents de text per fer lectures.
 • Proporcionar imatges per fer un treball
 • Aportar un grup de fitxers de so (podcasts)
 • Proporcionar plantilles o esborranys de documents de certes aplicacions de manera que l'estudiant pugui editar-les i trametre-les per avaluar-les.


Si no volem que l'alumnat descarregui els fitxers, podem utilitzar el recurs Llibre.

Opcions dels mòduls de configuració del recurs Carpeta

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de moltes activitats i recursos. Cal posar el nom del recurs i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret Mostra la descripció en la pàgina principal del curs.

Paràmetres generals de configuració d'un recurs URL

Paràmetres generals de configuració d'un recurs Carpeta.

Contingut

Aquest mòdul és el que serveix per crear una carpeta i per pujar un o més fitxers. En clicar sobre el requadre puntejat s'obrirà el selector de fitxers on indicarem el fitxer o els fitxers que volem pujar al nostre curs.

Mòdul contingut

Mòdul Contingut del recurs Carpeta i del recurs Fitxer.

En el moment que carreguem els fitxers al lloc Moodle ens demana que indiquem com els volem compartir a nivell de propietat intel·lectual, tal com es mostra a la imatge següent.

Selecció del tipus de llicència per compartir un fitxer.

Cal tenir en compte que quan es puja un fitxer des d'un repositori extern al núvol en realitat Moodle fa una còpia del fitxer i per tant les modificacions posteriors no es veuran a no ser que tornem a carregar el fitxer.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs Carpeta i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs Carpeta?