El recurs URL

El recurs URL serveix per proporcionar un accés ràpid a un element extern del Moodle que s'obrirà en una pàgina nova o a la mateixa finestra.
En aquest apartat hi ha informació sobre:


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs URL i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs URL?El recurs URL


Amb aquest recurs es proporciona a l'alumnat un enllaç a un lloc web d'Internet. També es pot accedir a documents i imatges en línia (només ens cal aconseguir la URL on estan publicats). L'adreça URL no té per què ser la pàgina principal del lloc web, es pot copiar i enganxar la URL de pàgines particulars o bé emprar el selector de fitxers per escollir un enllaç a un repositori com Flickr, YouTube, Wikimedia o altres que s'hi hagin configurat a nivell de lloc Moodle per part de la persona administradora.

Els enllaços utilitzant adreces URL també es poden posar dins d'altres recursos o activitats a partir de l'editor de text del Moodle però aquest recurs URL permet posar-lo a la pàgina principal del curs i per tant fer que sigui més fàcilment accessible.

A més d'enllaçar a pàgines externes, també es pot utilitzar per vincular activitats o recursos interns. Per exemple, es pot crear una activitat de tipus diari que es vagi completant al llarg de tot el curs i posar l'enllaç a aquest diari dins de cada secció (tema o setmana) ja que si es posa una activitat Diari a cada secció es crearan tants diaris com seccions.

Opcions dels mòduls de configuració del recurs URL

Paràmetres generals

Es tracta d'un mòdul que amb algunes diferències existeix a la configuració de moltes activitats i recursos. Cal posar el nom del recurs i la descripció que servirà d'orientació per a l'alumnat i per al professorat que la utilitzi.

La descripció pot fer-se visible a la pàgina principal del curs marcant el quadret Mostra la descripció en la pàgina principal del curs.

Paràmetres generals de configuració d'un recurs URL

Paràmetres generals de configuració d'un recurs URL.

URL extern és on s'ha de posar l'adreça URL que l'alumnat ha d'obrir des del Moodle. Es pot escriure l'adreça directament però per evitar errors és més convenient copiar-la i enganxar-la utilitzant les tecles Ctrl+C i Ctrl+v.

En cas de voler enllaçar un vídeo de YouTube o una imatge de Wikimèdia es pot fer la cerca directament clicant sobre el botó Escull un enllaç, que dóna accés al selector de fitxers des d'on podem cercar la URL.

Aparença

Quan l'alumne/a fa clic sobre el recurs URL s'obre l'adreça vinculada però des d'aquest mòdul es pot decidir si s'obrirà en una finestra nova o en la mateixa finestra on està el Moodle.

Si se selecciona l'opció de visualització Finestra nova, l'estudiant haurà de canviar de finestra per veure la pàgina enllaçada i en tancar-la no desapareixerà la del Moodle. Si se selecciona l'opció Incrusta, s'obrirà la web en la mateixa finestra que hi ha el Moodle i per tant caldrà tornar enrere amb el navegador per evitar que es tanqui el Moodle.

En cas de'haver seleccionat l'opció Incrusta, l'alumne/a haurà d'utilitzar el botó secundari del ratolí per obrir l'enllaç en una pestanya nova.

Mòdul contingut

Mòdul Contingut del recurs URL.

Variables URL

Algunes variables internes de Moodle poden afegir-se automàticament a l'URL.

Mòdul contingut

Mòdul //Contingut// del recurs URL.

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos.

Paràmetres comuns

Paràmetres comuns de mòduls

La configuració de la imatge mostra com configurar una activitat perquè només els grups que estan en l'agrupament Taller tinguin l'activitat disponible.

El número id és un valor que permet identificar l'activitat en els càlculs personalitzats del qualificador. Aquest id pot contenir lletres i números.

Els paràmetres Mode de grups i Visible es poden modificar directament des de la barra d'edició de l'activitat.

El paràmetre Mode de grups disposa de tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'un gran grup.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

El funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

El mode de grup definit des de l'administració del curs és el mode per defecte en totes les activitats que es generin dins d'aquest curs. Tot i que cada activitat pot definir el seu mode de grup, si s'imposa el mode de grup a nivell de curs s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.


Tenir definits grups i agrupaments en el vostre curs us permet filtrar pels grups de l'agrupament seleccionat en Paràmetres comuns de mòduls.
En aquelles activitats on el Mode de grups és Grups separats, el professorat editor pot aplicar un filtre per seleccionar els grups de l'agrupament en les pàgines específiques per qualificar. Podeu observar com els grups de l'agrupament A2ESOgt es poden filtrar en Qualificació de la tasca.Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs URL i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin és el procediment per crear un recurs URL?