Procediment per crear o afegir un curs nou


Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Gestor Crear un curs nou Administració del lloc | Cursos | Afegeix un nou curs IconaCreació de cursos

Procediment per editar i configurar un curs


Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Professor/ editor Editar i configurar un cursDins del curs fer clic en Paràmetres IconaEdició i configuració d'un curs

Procediment per crear i configurar una categoria

Per crear una categoria, cal tenir molt clar a on s'ubicarà (a l'arrel, dins una categoria o dins d'una subcategoria) per mantenir una estructura que s'ha dissenyat prèviament. A més a més, el nom de la categoria ha de ser prou descriptiu i seguir una mateixa nomenclatura que la resta de noms de categories del lloc.

Taula de procediments

Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Administrador Accedir a la gestió de cursos:Administració del curs | Cursos | Gestiona cursos i categories IconaGestió de les categories