Afegir i editar cursos
Introducció

En aquest apartat tractem, en un primer moment, el concepte de curs dins del Moodle i com afegir-los i més endavant es presenten els diferents mòduls de configuració d'un curs.

Cal tenir en compte que els usuaris podran fer unes o altres actuacions segons els rol que tinguin assignat a nivell general dins del lloc Moodle i en concret en cada curs.

Al costat dret hi ha enllaços a procediments i informacions complementàries que s'obriran en una finestra nova i que indiquen el rol que cal tenir per poder fer l'actuació corresponent.

Al llarg de la pàgina trobareu els subapartats següents:


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un curs?
 • Quin procediment cal seguir per crear i editar un curs?
 • Quins paràmetres cal definir en crear un curs i quins podem configurar posteriorment editant-lo?
 • Qui pot afegir cursos dins del Moodle i qui els pot editar?Afegir cursos


Un curs es caracteritza per proporcionar un espai propi i separat dels altres, per tenir un professorat assignat i, encara que en un principi no és necessari, per tenir-hi uns estudiants inscrits. Hi ha cursos de diferents tipus: els normals estan destinats a l'ensenyament-aprenentatge, però també podem crear cursos sense estudiants i que podrien destinar-se a facilitar la comunicació del professorat entre si o amb altres integrants de la comunitat escolar (pares i mares, associacions d'estudiants, etc); és a dir, funcionarien com una mena d'intranet o xarxa social amb accés restringit.

Dins d'un mateix lloc Moodle es poden crear tants cursos com es vulgui, tant elaborats des de zero com importats des d'altres llocs. Per organitzar els diferents cursos dins del lloc existeix un sistema de categories que es configurarà a nivell de lloc tal com s'explica a l'apartat Categories d'aquest mateix bloc.

Depenent del rol que tingui la persona que accedeix al lloc Moodle o al curs podrà crear cursos nous, modificar un curs ja creat o simplement utilitzar-lo per a l'ensenyament-aprenentatge. Per crear un curs nou dins del lloc Moodle cal disposar del permís corresponent, normalment atorgat a la persona que accedeix amb el rol de gestor (de lloc o de categoria) o el de "creador/a de cursos". Un cop creat el curs es pot configurar el tipus de curs, crear activitats i recursos, definir el sistema de seguiment i qualificació, inscriure alumnes,… accedint amb el rol de "professor/a editor".

Editar cursos: paràmetres de configuració


Tots els cursos tenen associada una sèrie de paràmetres configurables en qualsevol moment per la persona que disposi del permís corresponent. Els paràmetres determinen l'aspecte visual, l'accessibilitat, l'entorn de treball, el seguiment de les qualificacions, l'idioma…

Algunes de les configuracions del curs estan condicionades per la configuració del lloc Moodle que només podrà canviar la persona que administra el lloc, però altres es poden modificar amb el rol de "professor/a editor".

S'accedeix als paràmetres de configuració d'un curs quan se'n crea un de nou o bé quan s'editen els paràmetres de configuració d'un curs ja existent.

Per crear un nou curs, l'usuari ha de tenir el rol de gestor/a o bé de creador/a de cursos.

Per modificar els paràmetres d'un curs existent, l'usuari ha de tenir el rol de gestor/a, el rol de creador/a de cursos d'aquest curs o bé el rol de professor/a editor/a en aquest curs.Un aspecte important en la configuració de cursos és la inscripció dels usuaris.

Reviseu els mètodes d'inscripció del curs.

Per habilitar els diferents mètodes d'inscripció en el vostre curs feu clic en Participants. Seleccioneu Mètodes d'inscripció en el desplegable i accediu a la relació de mètodes d'inscripció que l'administrador del lloc Moodle té habilitats. És possible que no tots els mètodes habilitats estiguin visibles, només els haureu d'afegir, si és el cas, des del desplegable tal com podeu veure en la imatge següent.

Una vegada habilitat i afegit els diferents mètodes d'inscripció només haureu d'editar els paràmetres (feu clic en la icona d'edició, la roda dentada).

Tot seguit es mostren els mòduls de configuració d'un curs i es descriuen les seves funcions.

Paràmetres generals

Aquest mòdul disposa de diverses opcions de configuració de les quals cal destacar: el nom complet del curs i nom curt del curs que són necessaris i el format de cursos que permet definir el tipus de curs que volem crear. A l'apartat Tipus de cursos d'aquest mateix bloc hi ha informació complementària sobre aquest aspecte.

 • Nom complet: Nom complet del curs. Aquest serà visible en el llistat de cursos.
 • Nom curt: El nom curt es visualitzarà a la línia de navegació superior.
 • Categoria: Heu d'escollir la categoria a la que pertany el curs.
 • Visibilitat del curs: Permet deixar visible o no el curs. Si no està visible, cap estudiant podrà entrar, tot i que estigui matriculat.
 • Data d'inici del curs: La data d'inici del curs només afecta al format setmanal.
 • Data de finalització del curs: La data de finalització del curs determinar a partir de quina data el curs ja no apareixerà a la pàgina inicial, tot i així aquesta data no restringeix l'accés al curs per part de l'usuari.
 • Número ID del curs: Identificador que es fa servir amb sistemes externs. No és visible per als usuaris sense permisos d'administració.

Descripció

 • Resum del curs: Descripció breu del curs.
 • Imatge del curs: Permet pujar una imatge que es mostrarà en el bloc de cursos de l'usuari.


Format del curs

 • Format: Els formats més habituals són:
  • Setmanal: el curs és organitzat per setmanes on cada setmana hi ha recursos o activitats.
  • Senzill per temes: curs organitzat per temes, sense límit temporal, amb icones grans, adequat per als nivells infantil i primària.
  • Temes: curs organitzat per temes, sense límit temporal.
  • Social: curs al voltant d'un fòrum principal. Hi ha un fòrum principal en la part central del curs i la resta d'activitats i recursos estan situats en els blocs laterals.
 • Temes ocults: Podeu triar entre mostrar els temes ocults en format reduït (com a no disponibles) o bé no mostrar-los.
 • Disposició del curs: Podeu escollir entre mostrar un tema per pàgina o bé que tots els temes apareguin en la mateixa pàgina.

Aparença

 • Imposa idioma: Aquest paràmetre permet imposar l'idioma del curs. Si no queda imposat, cada participant podrà triar el seu propi idioma per a visualitzar el curs.
 • Nombre d'anuncis: En un lateral es mostrarà un bloc amb les últimes notícies publicades al fòrum de notícies que hi ha per defecte. Si trieu 0 llavors aquest bloc no apareixerà.
 • Mostra el llibre de qualificacions als estudiants: Permet o no visualitzar les qualificacions a l'estudiant.
 • Mostra informes d'activitat: Permet o no deixar veure a l'estudiant l'informe detallat de la seva participació en el curs. Aquesta opció pot carregar una mica el servidor.
 • Mostra les dates de l'activitat: Les dates de l'activitat es mostren sota cada activitat en la pàgina del curs.


Àrea de fitxers

 • Mida màxima de càrrega: Aquest paràmetre indica la mida màxima dels fitxers que es poden penjar en aquest curs (l'administrador defineix un límit màxim vàlid per a tot el lloc). És possible posar límits inferiors dins dels diversos mòduls d'activitats.


Grups

 • Mode de grups: Defineix el mode de grup per defecte que es farà servir pel que fa a curs. Totes les activitats tindran aquest nivell en el moment de la seva creació.
 • Imposa el mode de grup: Si aquest paràmetre és afirmatiu el mode de grup anterior s'imposa a cada activitat i els paràmetres de grup individuals de cada activitat són ignorats. A més a més, tots els blocs laterals també funcionen amb grups separats, per exemple en grups separats amb aquesta opció activada al bloc Usuaris en línia un usuari/ària no veuria tothom, sinó només els usuaris del seu grup.
 • Agrupament per defecte: Permet especificar, si es treballa en grups separats o visibles, quin agrupament serà seleccionat de forma predeterminada en el moment de crear l'activitat.

Hi ha tres nivells de mode de grup configurables per a cada activitat d'un curs de Moodle o bé a nivell de tot el curs:

 • Cap grup Sense grups: No hi ha grups, tothom forma part d'un gran grup.
 • Grups separats Grups separats: Cada estudiant només pot veure el seu propi grup, la resta són invisibles.
 • Grups visibles Grups visibles: Cada estudiant treballa dins el seu grup, però també pot veure els altres grups.

La llista desplegable d'Agrupament per defecte contindrà aquells agrupaments que s'hauran creat des de l'Administració del curs | Usuaris | Grups.Seguiment de compleció

 • Seguiment de compleció: Permet activar o desactivar el seguiment de la compleció de les activitats que ha realitzat l'alumnat inscrit al curs.

Per configurar el seguiment de la compleció a nivell de curs, cal que també estigui habilitada a nivell de lloc. Per tant, l'usuari administrador ha d'haver habilitat el seguiment de la compleció des de les característiques avançades del seu lloc Moodle.

Creació de cursos des de l'administració del lloc

Aneu al bloc Configuració (per defecte situat a la dreta), cliqueu a les funcions relatives a Administració del lloc i després feu clic a l'opció Cursos i seleccioneu l'opció Afegeix un curs nou. Visualitzareu el formulari amb els paràmetres del curs. Les úniques opcions que són obligatòries són El nom complet del curs i el nom curt del curs.

Bloc Administració

Administració dels cursosL'administració del curs és responsabilitat del professor/a editor/a del curs. Aquest rol permet configurar cursos afegint activitats, definint grups d'alumnes i els seus agrupaments, creant guies de qualificació i rúbriques, còpies de seguretat…En el moment de crear un nou curs s'aplicaran els paràmetres per defecte del curs. Quan en el format del curs seleccioneu Mostra una secció per pàgina es mostren tots els temes fins que es marca un d'ells com a tema actual.


Per marcar un dels temes com a l'actual heu d'activar l'edició del curs i fer clic en el cercle, al costat de realça que apareix al desplegable de la part superior dreta de la secció.

Canvi de nom del rol

Podeu canviar el nom d'aquests rols. Per exemple, en comptes d'Alumnat podeu posar Estudiant.

L'administrador del lloc Moodle pot definir uns valors per defecte en alguns dels paràmetres utilitzats per a la creació d'un nou curs. Per modificar aquests paràmetres, cal anar a Administració del lloc > Cursos > Paràmetres per defecte del curs on permetrà canviar: el format, el nombre de setmanes/temes, els temes ocults, les notícies per mostrar, si mostra les qualificacions, si mostra informes d'activitat, la mida màxima de càrrega, la disposició del curs, el mode del grup i si s'imposa el mode del grup, la disponibilitat, si s'imposa l'idioma, el seguiment de compleció i el seguiment de la compleció comença amb la inscripció al curs.

Crea cursos en bloc

L'administrador del curs pot fer una creació massiva de cursos. Els nous cursos es creen sense cap contingut. També teniu la possibilitat de generar nous cursos a partir d'una còpia de seguretat d'un curs.

Per crear cursos en bloc feu: Accediu al Moodle com a administrador i a les opcions de configuració de cursos: Administració del lloc > Cursos > Crea cursos en bloc

Per crear els cursos heu de carregar un fitxer csv com el de la imatge següent.

El fitxer csv permet crear nous cursos, nom curt, nom complet i categoria. En el camp categoria s'ha d'introduir l'id de la categoria.

El camp "templatecourse" és el nom curt que feu servir com a plantilla per crear els cursos.

Eliminació de cursos

Per defecte només el rol gestor/a i l'administrador permet l'eliminació de cursos en Moodle. Aquesta acció s'ha de fer quan el curs a eliminar i el seu contingut ja no es farà servir mai més. Per a eliminar un curs seguiu els passos següents:

 1. Aneu a Administració del lloc | Cursos | Gestió cursos i categories, cliqueu a les funcions relatives a Administració del lloc i després feu clic a l'opció Cursos.
 2. Entreu en la categoria on es troba el curs que voleu eliminar.
 3. Cliqueu la icona Eliminar el curs del curs que voleu eliminar.
 4. Confirmeu l'eliminació del curs clicant al botó Suprimeix.
 5. El sistema dóna informació de tots els recursos i activitats suprimides.


L'eliminació d'un curs suposa sumprimir totes les dades que conté.

Si voleu més informació podeu consultar la documentació oficial en anglèsConsells

Uns quants consells per a la creació de cursos:

 • El nom curt d'un curs ha de ser prou identificador per a l'alumnat.
 • La descripció dels cursos ha de seguir una estructura semblant per a garantir un disseny uniforme de l'entorn.
 • Si s'han de crear cursos amb continguts semblants és important plantejar-se la creació de grups en un mateix curs. Aquesta opció facilita el seu manteniment.
 • Imposar l'idioma en els cursos que sigui convenient.