Funcions del Moodle


En aquest apartat trobareu informació sobre els avantatges del Moodle com un entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge, així com les diferents utilitats que pot oferir.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins són els avantatges que ofereix el Moodle per als centres?
 • Amb quines finalitats es pot utilitzar Moodle a un centre?L'ús de Moodle com a entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge ajuda a estructurar els cursos integrant diversos elements i aprofitant les eines de comunicació que faciliten la interacció entre les persones implicades.

Avantatges

Entre els molts avantatges que té Moodle, destaquen:

 • Gratuïtat i facilitat d’instal·lació i actualització
 • Codi obert. Entorn flexible i personalitzable
 • Estàndard i polivalent
 • Alt nivell de seguretat
 • Diversitat de recursos
 • Diversitat d’activitats
 • Facilitat d’integració d’activitats creades amb altres aplicacions de codi lliure (continguts en format SCORM)
 • Interfície senzilla, intuïtiva
 • Cada estudiant pot tenir el seu propi ritme de treball
 • Avaluació contínua i diversificada: interacció, qualificador, rúbriques…
 • Eines comunicatives: fòrums, missatgeria interna, enquestes, consultes, calendari,
 • Possibilitat de treball col·laboratiu
 • Diferents tipus de format de cursos (per temes, social, per setmanes)

Moodle contribueix a la formació dels estudiants en habilitats instrumentals i a “l’aprendre a aprendre”, perquè els obliga a fer una planificació i reflexió sobre el propi aprenentatge.

A més, per a l'alumnat, facilita el seguiment d'un curs ja que proporciona els mitjans adequats per desenvolupar un ambient adient per a l'aprenentatge:

 • Motivació
 • Continguts variats i atractius
 • Flexibilitat horària
 • Disponibilitat permanent dels continguts
 • Interacció ràpida amb el professorat
 • Possibilitat de treballar col·laborativament sense desplaçaments
 • Sensació d’acompanyament per part del professorat
 • Facilitat de comunicació amb companys i companyes
 • Augment del temps de treball per no haver de desplaçar-se ni coincidir sincrònicament.

Els avantatges per al professorat no són menys importants:

 • Control dels continguts del curs
 • Informació del treball realitzat per l’alumnat
 • Avaluació a la mateixa plataforma
 • Possibilitat de reutilitzar cursos i recursos
 • Possibilitat de compartir cursos i recursos
 • Creació col·laborativa de cursos i recursos amb altres docents
 • Facilitat de comunicació amb l’alumnat i amb altres docents dels mateixos cursos

Moodle és senzill de gestionar, de configurar i de mantenir amb una formació inicial bàsica.

Utilitats

Tot i que Moodle és una plataforma virtual orientada preferentment a la formació a distància i la seva funcionalitat principal és la gestió de cursos telemàtics, hi ha moltes altres funcions que pot oferir a la comunitat educativa:

Com a complement de les classes presencials:

 • Reforç, ampliació, recuperació…
 • Tutories
 • Suport per a l'atenció a la diversitat (adaptació a diferents nivells)
 • Suport per a estudiants que no poden seguir les classes normalment per malaltia, absència justificada, etc. (pot ser un lloc per no perdre el contacte amb el professorat i la resta de companys i companyes).

Com a entorn de comunicació i treball de diferents col·lectius:

 • Sala de professorat
 • Associacions de mares i pares d’alumnes
 • Grups de treball o investigació

Com a pàgina web de centre