Moodle com a plataforma educativa de centre


En aquest apartat trobareu algunes característiques de Moodle com a plataforma educativa de centre i la seva relació amb els diferents col·lectius.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què és Moodle?
  • Quins avantatges presenta per a cadascun dels col·lectius relacionats amb l'educació?
Moodle és una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle no són pàgines web estàtiques a les quals l’alumnat va a cercar informació o a fer qüestionaris autocorrectius: són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat.

Moodle va ser creat des de la perspectiva del constructivisme social. En efecte, el seu creador i programador principal, en Martin Dougiamas, va iniciar el projecte perquè volia disposar d’un entorn virtual basat en els principis segons els quals el coneixement es construeix en grup, col·laborativament (Dougiamas, 2002). Per això la primera activitat que va tenir Moodle van ser els fòrums, lloc de trobada on posar en comú el coneixement, discutir-lo i, de forma col·laborativa, crear-ne de nou.


Amb la versió 2 i successives del Moodle, s'amplia la possibilitat de treball en grup per part de l'alumnat ja que resulta més senzilla la creació de grups petits (equips de quatre, parelles,…) que serveixin per assignar fòrums a cada grup, configurar el lliurament i la qualificació de tasques en grup, la creació de diversos agrupaments,… També s'ha avançat incorporant elements de qualificació avançada com les guies de qualificació i les rúbriques.


Àmbits del Moodle de centre

Moodle i el centre

Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Moodle i el professorat

Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

Moodle i l'alumnat

Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un cop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. En un curs també hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial.

Moodle i les famílies

Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.