Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge


En aquest apartat torbareu una breu introducció sobre els entorns virtuals d'aprenentatge, més coneguts com a EVA.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què són els EVA?
  • Per a què es poden utilitzar?
  • Els EVA són només per a la formació a distància?
La gestió dels continguts i materials digitals que s'usin a les aules es pot fer des d'un Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA), també anomenat Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA).

Aquests sistemes de gestió de l'aprenentatge permeten crear aules virtuals en les quals no només estan disponibles els materials educatius sinó que també fan possible que la col·laboració i l'aprenentatge trenquin les barreres dels horaris prefixats i els espais físics de l'aula, alhora que potencien l'autoregulació i l'organització personal de l'alumnat.

En una primera aproximació podem concebre les aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l'ensenyament i l'aprenentatge.

Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
  • Funcionalitats de suport als aprenentatges, en especial recursos (com ara enllaços a pàgines web, documents, vídeos, animacions o presentacions de diapositives) i activitats diverses (com ara tasques, qüestionaris, glossaris,…).
  • Funcionalitats d'organització i gestió, per exemple un calendari o un tauler de notícies.
  • Funcionalitats de seguiment, avaluació i qualificació En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment de les activitats que realitza l'alumnat, l'avaluació formativa de les mateixes i per últim els sistemes de qualificació, tant a nivell de determinació dels criteris com a la recollida i tractament de les qualificacions. Els informes d'activitat o les guies de qualificació i les rúbriques, les activitats amb qualificació automàtica,…


Les aules virtuals són un instrument al servei del professorat i de l'alumnat. Normalment el professorat decideix: quins elements hi incorpora, quins recursos proposa a l’alumnat, quines activitats d’aprenentatge i avaluatives, quins espais de comunicació, quins criteris es tindran en compte per a la qualificació,…

L'alumnat, per la seva banda, hi participa de manera més o menys activa segons el disseny del curs.

Aspectes com la distribució de diferents rols entre l'alumnat, les propostes de treball en grup i individuals, la realització de treballs utilitzant aplicacions 2.0 externes al EVA, la realització d'exercicis autoavaluables o autocorrectius,… farà que dins d'un mateix entorn virtual d'aprenentatge es puguin donar situacions d'aprenentatge molt diverses.

Un altre dels aspectes a tenir en compte en el moment de dissenyar l'entorn i cadascun dels cursos és, si s'utilitzarà per a la formació a distància, per a la presencial o per a situacions mixtes o semipresencials i en funció d'això la utilització i estructuració del curs podrà ser diferent segons el cas.

Per construir aules virtuals cal un programari específic anomenat de manera genèrica plataforma educativa.

Hi ha un bon ventall de plataformes educatives disponibles i una de les més utilitzades, i sobre la qual tracten aquests materials formatius, és el Moodle.