Itinerari recomanat per a un/a professor/a editor/a (I)

Aquest itinerari està pensat per a persones que coneixent l'entorn Moodle 2 des del punt de vista de l'alumne i del professor/tutor volen iniciar-se en la creació i edició de cursos.

La proposta formativa s'ha dividit en els pasos següents:

 1. Creació del curs i selecció del tipus de curs. Per conèixer els tipus de cursos disponibles al Moodle 2 d'Àgora.
 2. Introduir els primers recursos. Per practicar la incorporació de recursos i analitzar la seva utilitat.
 3. Incorporar activitats a un curs. Per practicar la incorporació de recursos i analitzar la seva utilitat.
 4. Configurar els elements de qualificació. de les activitats: Crear i gestionar escales, guies de qualificació i rúbriques.
 5. Configurar el qualificador. Es tracten aspectes relacionats amb el sistema de seguiment, avaluació i qualificació de l'alumnat.
 6. Crear una còpia de seguretat del curs.Es tracten aspectes relacionats amb la compartició de cursos amb altres docents mitjançant les còpies de seguretat.
 7. Gestionar la inscripció d'alumnes. Per practicar la inscripció d'alumnes al curs amb el sistema de clau d'inscripció.Els continguts proposats són els mateixos que es treballen al curs D004-Iniciació al Moodle que s'ofereix des de la formació telemàtica organitzada per l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament.

1.- Creació del curs i selecció del tipus de curs.

La creació de cursos nous l'ha de fer la persona que disposa del permís corresponent dins del lloc Moodle. Normalment caldrà tenir en el rol de creador de cursos.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Demaneu a la persona que administra el vostre Moodle (o a qui tingui permís de creació de cursos) que us crei un curs i us doni permís d'edició.
 2. Accediu a la configuració del curs i seleccioneu un format (per temes, per setmanes,…).
 3. Feu canvis en el format i comproveu el resultat
 4. Trieu el format que més s'avingui al curs que voleu fer.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
Creació del curs Crear un curs des de zero Cal disposar del rol amb permís de creació de cursos IconaAfegir i editar cursos
Tipus de curs Seleccionar el tipus de curs Els formats dels cursos poden ser: per temes, per setmanes, format social, formar senzill per temes,… IconaFormats de cursos

2.- Introduir els primers recursos

Un cop creat el curs i seleccionat el format podem estructurar-lo incorporant recursos. Cal tenir en compte que, dins d'un curs del Moodle, els recursos no són qualificables.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Incorporeu dues etiquetes, una d'elles com a mínim ha de tenir a la finestra "Text de l'etiqueta" elements multimèdia (imatge, vídeo,…) a més del títol.
 2. Afegiu un enllaç URL que porti a elements externs com: vídeo, pàgina web, exercicis autocorrectius,…
 3. Carregueu recurs de tipus fitxer que l'alumnat hagi de descarregar al seu ordinador. Tingueu en compte el programari necessari per poder-lo obrir Us recomanem utilitzar programari lliure.
 4. Creeu un llibre per incloure continguts de la unitat didàctica.
 5. Afegiu una pàgina anomenada Presentació de la unitat didàctica o Presentació del curs on posteriorment podreu incorporar la presentació del curs.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
Els recursos Quins recursos hi ha dins del Moodle 2 Podem seleccionar el recurs a partir de l'anàlisi de les característiques de cadascun que apareixen a la taula accessibles des de l'enllaç que hi ha a la columna "Accés al bloc o apartat" IconaTipus de recursos disponibles al Moodle 2
Afegir etiquetes Utilitats i configuració del recurs etiqueta El recurs Etiqueta resulta molt útil per proporcionar informació ràpida dins d'un curs ja que apareix en el moment en què s'accedeix al curs sense necessitat de fer res més. També serveix per organitzar els diferents recursos i activitats que componen un curs. IconaRecurs etiqueta
Afegir Fitxers Utilitats i configuració del recurs fitxer Aquest recurs serveix per proporcionar a l'alumnat un fitxer de manera que el pugui descarregar o, si disposa del programa adequat, obrir-lo per visualitzar-lo dins del Moodle. Els fitxers poden ser de molts tipus: de so, de text, imatge, HTML… IconaRecurs Fitxer
Afegir carpeta Utilitats i configuració del recurs carpeta La utilitat del recurs carpeta és similar al recurs fitxer però permet carregar més d'un fitxer alhora. IconaRecurs carpeta
Afegir pàgina Utilitats i configuració del recurs pàgina Aquest recurs serveix per confeccionar una pàgina utilitzant els diferents recursos de l'editor del Moodle. També es pot inserir codi HTML i per tant crear pàgines amb elements generats amb un editor HTML. IconaRecurs pàgina
Afegir Llibre Utilitats i configuració del recurs llibre El recurs llibre serveix per incorporar continguts agrupats en diverses pàgines i subpàgines accessibles des d'un índex que apareix en un bloc lateral. IconaRecurs llibre
Afegir URL Utilitats i configuració del recurs URL El recurs URL serveix per proporcionar un accés ràpid a un element extern del Moodle que s'obrirà en una pàgina nova o a la mateixa finestra. IconaRecurs URL

3.- Incorporar activitats a un curs

Dins del Moodle hi ha disponibles activitats molt diverses. La majoria incorporen sistemes de qualificació que poden incorporar-se al qualificador com és el cas de les tasques o els fòrums. Algunes permeten el treball en grup com les tasques i altres només l'individual, com per exemple els diaris.

Dins dels materials d'Ateneu s'han agrupat les tasques segons la seva dificultat de creació, posant en un bloc les més senzilles i deixant per un altre aquelles que impliquen una major dificultat i domini de l'entorn. En aquesta proposta d'itinerari es presenten activitats que tot i permetre generar diferents dinàmiques de treball resulten senzilles de configurar i que es troben al bloc "Activitats inicials"

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Incorporeu una activitat qualificable de tipus fòrum o diari.
 2. Afegiu una activitat no qualificable de tipus glossari o wiki.
 3. Genereu una activitat de tipus tasca. Es tracta d'una activitat molt versàtil que pot ser qualificable, permetre trameses de fitxers, incorporar text en línia,… i, a més es pot qualificar mitjançant guies de qualificació i rúbriques.
 4. Configureu les activitats segons els vostres coneixements sobre el Moodle i les intencions educatives.
 5. Dupliqueu activitats utilitzant la icona d'edició corresponent.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
Les activitats Quines activitats hi ha dins del Moodle 2 Podem seleccionar l'activitat a partir de l'anàlisi de les característiques de cadascuna que apareixen a la taula accessibles des de l'enllaç que hi ha a la columna "Accés al bloc o apartat" IconaTipus dactivitats disponibles al Moodle 2
Afegir Activitat "fòrum" Utilitats i configuració de l'activitat de tipus fòrum Serveix per realitzar debats entre els participants d’un curs, d’un lloc Moodle, d’un grup de treball, etc. Depenent del lloc on se situï l’activitat i els permisos que s’atorguin el fòrum serà visible per a més o menys usuaris.. IconaActivitat fòrum
Afegir Activitat "diari" Utilitats i configuració de l'activitat de tipus diari Permet als professors obtenir feedback individual de cada estudiant sobre un tema concret, també pot utilitzar-se per fer el seguiment constant d'una feina per part del professor i anar generant retroaccions individualment. IconaActivitat diari
Afegir Activitat "glossari" Utilitats i configuració de l'activitat de tipus glossari Serveix per crear i mantenir definicions, com un diccionari generat amb les aportacions dels participants. A cada curs només pot haver un glossari principal però es poden crear molts glossaris secundaris que nodreixen al glossari principal. També es poden generar llistats d'adreces URL o altres usos. IconaActivitat glossari
Afegir Activitat "wiki" Utilitats i configuració de l'activitat de tipus wiki permet als participants afegir i editar una col·lecció de pàgines web que pengen d'una pàgina principal. Una wiki pot ser de col·laboració, on tothom té la possibilitat d'editar o individual, on cada un té la seva pròpia wiki que només ell/a poden editar. IconaActivitat wiki
Afegir Activitat "tasca" Utilitats i configuració de l'activitat de tipus tasca Serveix per proposar una feina a l'alumnat i posteriorment qualificar-la. Segons la configuració la feina l'hauran de fer fora de l'entorn Moodle i aportar-la presencialment o bé lliurar-la com a fitxer adjunt. També permet que l'alumnat elabori una pàgina dins de l'entorn Moodle fent el treball en línia. IconaActivitat tasca

4.- Configurar els elements de qualificació.

En aquest punt, aprendreu a crear una escala per vincular-la a una activitat i una guia de qualificació relacionada amb l'activitat tasca que heu afegit anteriorment al vostre curs. Les escales es poden utilitzar en activitats de diferents tipus (tasca, fòrum, diari,…); en canvi, les guies de qualificació i les rúbriques només es troben disponibles per a les activitats de tipus Tasca. Les de tipus Taller també disposen d'un sistema de qualificació amb guies però és un tipus d'activitat molt complex de generar i per tant es tracta en els cursos d'aprofundiment del Moodle.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Creeu una escala de qualificació qualitativa (no numèrica) personalitzada i vinculeu-la a una de les activitats del vostre curs.
 2. Creeu una guia de qualificació i vinculeu-la amb l'activitat de tipus tasca que heu elaborat anteriorment.
 3. Elaboreu una rúbrica i vinculeu-la amb una activitat de tipus tasca del vostre curs.

Coneixements necessaris sobre el tema:

informació sobre com crear escales i guies de qualificació.

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
Les escales de qualificació Crear una escala de qualificació A més de les escales de qualificació disponibles al Moodle 2, es poden crear altres personalitzades que responguin millor als nostres objectius. Cal tenir en compte que a nivell intern el Moodle atorga una puntuació creixent a cada ítem de l'escala des de 1 fins a n IconaEscales i lletres
Qualificació avançada Crear guies de qualificació i rúbriques Les guies de qualificació i les rúbriques les pot generar el professor editor però també es poden fer a nivell de lloc Moodle i llavors estaran disponibles per a tot el professorat, tot i que cada professor podrà fer canvis per adaptar-les al seu curs. IconaGuies de qualificació i rúbriques

5.- Configurar el qualificador.

El qualificador del Moodle permet disposar d'un recull de qualificacions de l'alumnat inscrit en un curs. Es poden fer categories per agrupar activitats dins d'un bloc de qualificació, per exemple un trimestre o un treball concret que disposi de diverses activitats. També genera l'acumulatiu del curs mostrant la qualificació final.

La configuració del qualificador es pot fer de manera senzilla, utilitzant les opcions que apareixen per defecte i aplicant fórmules personalitzades.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Accediu al qualificador i observeu com apareixen les activitats del curs.
 2. Genereu categories de qualificació.
 3. Accediu a la configuració de cada activitat i assigneu-la a una categoria de qualificació.
 4. Torneu al qualificador i comproveu que les activitats es troben dins de la categoria seleccionada.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
El qualificador Descripció, components i paràmetres IconaEl qualificador

6.- Crear una còpia de seguretat del curs

Un cop creat un curs dins de l'entorn Moodle es pot generar una còpia de seguretat que servirà per tornar-lo a carregar en cas de pèrdua. Les còpies de seguretat es poden carregar en qualsevol lloc Moodle i es poden crear amb o sense incloure dades d'alumnes per tant serveixen per compartir cursos entre docents.

Al portal Alexandria hi ha disponibles moltes còpies de seguretat aportades per docents que es poden descarregar i incorporar al propi lloc Moodle. Posteriorment les podrem modificar per adaptar-les als nostres objectius.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Genereu la còpia de seguretat del vostre curs i deseu-la a l'ordinador.
 2. Visiteu el portal Alexandria i descarregueu un curs.
 3. Incorporeu el curs dins del vostre lloc Moodle, com a curs nou o com a afegit al que heu creat anteriorment.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
Les còpies de seguretat Creació de còpies de seguretat Permeten evitar pèrdues de cursos i compartir-los amb altres docents. IconaCrear còpies de seguretat
La restauració de cursos Importar i restaurar un curs La restauració es pot fer com a un nou curs o afegint el contingut a un curs ja existent. IconaImportar i restaurar cursos

7.- Gestionar la inscripció d'alumnes

Inscriure alumnes a un curs es pot fer de manera molt senzilla utilitzant el sistema d'auto inscripció amb clau d'inscripció. Al bloc usuaris, però, s'expliquen altres maneres de fer la inscripció que resultaran més útils si s'ha de fer una càrrega massiva d'usuaris a nivell de lloc Moodle.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Mireu si al lloc Moodle on teniu el curs té habilitat el sistema d'auto inscripció d'alumnes amb clau d'inscripció (En cas contrari comenteu amb la persona que administra el lloc quin és el sistema que podeu utilitzar per fer la inscripció d'alumnes).
 2. Accediu a la configuració del vostre curs.
 3. Activeu la inscripció mitjançant clau d'inscripció.
 4. Definiu el període durant el qual s'admeten inscripcions.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat                                Descripció                                     Observacions       Accés al bloc o apartat
L'auto inscripció Activar la inscripció mitjançant clau d'inscripció Quan s'utilitza aquest sistema d'inscripció cal definir un període de temps curt per admetre inscripcions i un cop tancata la inscripció revisar l'alumnat inscrit. IconaAuto inscripció amb clau