ORGANITZACIÓ I CONFIGURACIÓ D'UN MOODLE

El projecte d'incorporació d'un nou espai Moodle en un centre educatiu requereix del seu plantejament en la comunitat educativa. En aquest sentit s'han de considerar i desenvolupar els següents aspectes:

 • Incorporació i encaix de l'EVA en el centre educatiu.
 • Objectius del desenvolupament del projecte i coordinació del professorat responsable.
 • Pressa de decisions.
 • Disseny.


Funcionalitats principals

En la configuració del Moodle a nivell de lloc es poden modificar molts paràmetres. Alguns del paràmetres principals que podeu revisar són els següents:

Administració del lloc

  • Informació del centre educatiu de la pàgina principal.
  • Vista de l'usuari autenticat i no autenticat
  • Notícies del lloc, cursos i categories
  • Compleció i Restricció d'accés.
  • Insígnies
 • Connectors
  • Autenticació, registre d'usuaris
   • Afegir camps personalitzats
   • Blocatge del nom: inscripció manual, …
   • Dominis permesos
  • Repositoris externs: drive
  • Inscripció d'usuaris: manual, autoinscripció, visitant, sincronització cohort
 • Cursos: Paràmetres per defecte nous cursos
 • Qualificacions: Establir Escales i Lletres
 • Blocs: Afegir el Bloc Inici de sessióPer començar a generar l'estructura:

 • Afegir l'estructura de categories
 • Crear dos o tres cursos per fer-los servir com a plantilla
 • Determinar algorismes per al nom de cursos, cohorts i usuaris.
 • Crear l'estructura de grups en els diferents cursos una vegada s'han creat.

En la imatge següent teniu una possible estructura de categories.

La finalitat de les categories és principalment permetre la gestió compartida de cursos i usuaris, per tant no cal establir molts nivells en l'esquema de categories.

ÚS DE FITXERS CSV (bulk actions)

En la preparació del lloc Moodle es poden fer servir fitxers csv per algunes de les accions de preparació del lloc Moodle.

A continuació es descriu una de les seqüències que podeu fer.

1. Càrrega de cohorts

csv_cohorts.csv

Per carregar el fitxer feu:

 El fitxer csv_cohorts permet crear cohorts, nom i context al que pertanyen.
 Si no s'especifica cap context s'afegirà com a cohort de sistema.
 Per carregar el fitxer feu: **Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts i Carrega cohorts**.

2. Càrrega de cursos

csv_cursos.csv

Per carregar el fitxer feu:

 El fitxer csv_cursos permet crear nous cursos, nom curt, nom complet i categoria. També es pot indicar el nom curt del curs que es vol fer servir com a plantilla.
 Cal tenir en compte que si fem una càrrega de molts cursos i les plantilles tenen molt contingut el sistema necessitarà molt temps per finalitzar-lo.
 Els nous cursos tindran els paràmetres de l'apartat "Format del curs" que hi ha en "Paràmetres per defecte del curs"
 Per carregar el fitxer feu: **Administració del lloc | Cursos | Crear cursos en bloc **
 

3. Càrrega de grups

csv_grups.csv

Per carregar el fitxer feu:

 El fitxer csv_grups permet crear tots els grups d'un curs per facilitar així l'organització dels participants del curs. Una vegada creats els grups caldrà afegir manualment els agrupaments que permeten assignar els grups a les diferents activitats del curs.
 Per carregar el fitxer aneu al curs específic i feu: **Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Càrrega d'usuaris**

4. Càrrega de professorat

csv_prof.csv

Per carregar el fitxer feu:

 El fitxer csv_prof permet crear professorat nou. També es pot fer servir per actualitzar inscripcions a cursos.
 Per a cada curs on volem inscriure el professor cal indicar el nom curt del curs i el rol.
 Si el professor ja el tenim en el Moodle, el podeu incorporar per actualitzar les inscripcions a diferents cursos.
 camps obligatoris: username,firstname,lastname,email
 camps recomanats: username,firstname,lastname,email,password,course1,roule1,course2,
 Per carregar el fitxer feu: 

5. Càrrega d'alumnat

csv_alum.csv

Per carregar el fitxer feu:

 El fitxer csv_alum permet crear alumnes. En el moment de la càrrega es pot aprofitar per incorporar-los en les cohorts.
 camps obligatoris: username,firstname,lastname,email
 camps recomanats: username,firstname,lastname,email,password,cohort1,cohort2
 Per carregar el fitxer feu:

** els fitxers csv de la carpeta tenen codificació UTF-8 i com a delimitador la coma.

Es pot compartir un document drive en el que el professorat i la secretaria del centre puguin actualitzar les informacions necessàries per a la càrrega de dades. Actualitzada la informació només caldrà baixar els diferents fulls en format csv i fer la càrrega.

Una vegada tenim els cursos i grups, les cohorts i els alumnes afegits a les cohorts compartiu el manteniment amb el professorat editor. Cada professor editor haurà de:

 1. Actualitzar el contingut dels seus cursos.
 2. Subscriure les cohorts on hi ha els seus alumnes.
 3. Fer còpies de seguretat a final de curs.