En aquest apartat s'analitzen els elements amb els quals els estudiants interactuen durant el temps en què desenvolupen la formació, fent especial esment en les funcions i el paper del professorat com a agent fonamental per promoure i facilitar l'aprenentatge.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines funcions té la persona formadora en un curs de formació no presencial?
 • Quines iniciatives ha de dur a terme per contribuir a l'aprofitament de la formació per part dels estudiants?
 • Com inicia una persona formadora la gestió i l'acció formativa en un curs no presencial?

Seguiment, tutorització i acció docent

En la formació en línia la interacció és clau. L'estudiant, el centre del procés formatiu, interacciona amb:

 • Els materials didàctics
 • L'entorn tecnològic
 • La resta d'estudiants del curs
 • La persona formadora

Les funcions i el paper del professorat en la formació en línia vénen condicionades pels canvis que es produeixen en tots els elements implicats en la formació, especialment pels canvis en el paper de l'estudiant, que passa a ser actiu i protagonista del seu propi aprenentatge.

De "transmetre" coneixements s'ha passat a parlar de facilitar, guiar, dinamitzar, orientar, fer consultoria,…

Funcions de la persona formadora

Dels quatre àmbits d'interacció que hem esmentat a l'inici del document, la qualitat de la relació que es produeixi entre l'estudiant i la persona formadora és determinant pel que fa a la percepció que té l'estudiant de l'èxit i de la qualitat de l'acció formativa. És per això que cal conèixer quines funcions ha de desenvolupar la persona formadora i quines característiques ha de tenir per poder assumir-les. Aquestes característiques, si bé estan molt relacionades amb factors de la personalitat (per exemple la capacitat d'empatia o de comunicació) es poden potenciar i també aprendre. Les persones formadores tenen tres grans àmbits d'acció:

 • Coneixement dels continguts del curs i la didàctica específica, amb la finalitat d'orientar els i les estudiants i facilitar l'aprenentatge tot traient el màxim partit del recursos disponibles i utilitzant-los de manera coherent. La gran quantitat d'informació que existeix i el fet que estigui disponible i a l'abast fa que hagi d'assumir una tasca molt més necessària que transmetre informació: seleccionar-la, filtrar-la i guiar el procés pel qual l'estudiant, un cop ha accedit a aquesta informació, la utilitza per aconseguir uns aprenentatges.
 • Coneixement de l'entorn tecnològic i dels materials, ja que haurà d'adaptar les seves estratègies a les característiques de l'entorn, del material i del seu disseny didàctic.
 • Realització d'una tasca social i organitzativa que afavoreixi la creació de comunitat i sentiment de grup entre persones participants, a fi de poder construir conjuntament coneixement. Aquesta tasca és fonamental i, per realitzar-la, la persona formadora necessita uns recursos comunicatius i unes estratègies que li permetin acompanyar les persones participants (i fer que sentin aquest acompanyament), i actuar de manera efectiva mitjançant la dinamització i la mediació.

En aquests tres àmbits per a l'acció, la persona formadora ha de desenvolupar tres tipus bàsics de tasques:

 • Orientació i motivació per tal d'estimular l'aprenentatge, en interacció amb els materials didàctics i oferint tots els recursos que siguin necessaris.
 • Seguiment i avaluació tant dels aprenentatges dels i de les estudiants com d'altres elements de l'acció formativa (adequació dels materials, de la dinàmica de treball, de les funcionalitats de l'entorn,…).
 • Consolidació del grup, tot animant la participació, dinamitzant i moderant els espais compartits, tant els informals com els de comunicació formal, organitzant, fomentant i regulant el treball cooperatiu,…

La persona formadora és més que l'experta en els continguts de l'acció formativa. És qui ha de facilitar i potenciar la gestió de l'aprenentatge que fa l'estudiant.

Estratègies per a l'acció

Cada persona té un estil pedagògic propi i unes estratègies d'intervenció que ha anat desenvolupant i consolidant al llarg de la seva experiència. Aquestes estratègies han de ser coherents amb la metodologia pedagògica proposada per a l'acció formativa i depenen en part de característiques personals. Si bé l'experiència és insubstituïble, podem aprendre a partir dels consells fruit de les experiències d'altres que ho han fet abans que nosaltres.

Les seccions següents expliquen quines són les tasques principals que assumirà una persona formadora a un curs en línia juntament amb alguns exemples d'estratègies que pot posar en marxa. En qualsevol cas, convé tenir en compte que cada grup d'estudiants és diferent i desenvolupa estils d'interacció propis, tot i que sovint hi ha trets comuns.

L'orientació i la motivació

Les tasques relacionades amb l'orientació i la motivació han de ser assumides des del moment en què s'inicia una acció formativa i s'han de mantenir amb regularitat. L'estudiant s'ha de sentir acompanyat en tot moment: la soledat és un element desmotivador molt important en la formació en línia.

 • En primer lloc, la persona formadora ha de prendre iniciatives per tal de conèixer els i les estudiants, especialment en relació als seus coneixements previs, la motivació que els ha dut a seguir el curs i les expectatives que tenen sobre ell, sense oblidar un punt important: el grau de coneixement dels mitjans tecnològics.

Aquest primer contacte és fonamental per motivar els i les estudiants i ha de servir per trencar la sensació d'aïllament i de soledat, freqüent en la formació en línia, i oferir les primeres ocasions per construir una sensació de grup.

 • En els contactes inicials cal orientar els i les estudiants sobre l'ús de l'entorn i dels materials didàctics, sobre la planificació que se seguirà i la importància de treballar amb regularitat i dedicant-hi el temps necessari.
 • A l'inici de cada mòdul s'han de presentar els objectius d'aprenentatge, els recursos de què es disposa, les activitats que es realitzaran i els terminis de lliurament. Les orientacions per realitzar les activitats han de ser clares i precises i és millor explicar detalladament el procediment que no suposar que els i les estudiants el coneixen.
 • Un cop començat el curs, s'han de resoldre els dubtes que els i les estudiants vagin plantejant en un termini de menys de 24 hores, en tot cas no superior a les 48 hores (si no es pot resoldre el dubte dins d'aquest termini, almenys s'ha d'enviar un missatge per confirmar la rebuda). Els missatges de resposta són més propers si fan referència clara a allò que l'estudiant ha plantejat i si manifesten la disposició de la persona formadora a ajudar l'estudiant.

S'ha d'avisar a l'inici del curs tant del procediment com dels terminis de resolució de dubtes. El termini de resposta és un element crític per a l'èxit del curs: si els dubtes es resolen sempre de manera immediata, si per qualsevol motiu el temps de resposta s'allarga, pot produir una sensació d'abandonament; si es triga massa temps (més de 48 h) l'estudiant perd interès i sent que no se l'està atenent.

 • La persona formadora ha de detectar les necessitats dels i de les estudiants. Moltes vegades no preguntaran els dubtes directament i per aquest motiu cal observar la dinàmica del curs, fer una tasca de detecció i actuar en conseqüència. Sovint, per exemple, els i les estudiants comenten les seves dificultats als espais compartits; si la persona formadora veu que un/a estudiant ha manifestat un dubte que no obté resposta del grup, és bo que doni orientacions per tal de resoldre'l. D'altra banda, també és important no resoldre de manera immediata els dubtes plantejats als espais compartits per tal de donar oportunitats a la participació i estimular el sentiment grupal.

La persona formadora ha d'adoptar una actitud proactiva, és a dir, detectar les necessitats i actuar en conseqüència, i no esperar que els i les estudiants plantegin les demandes.

El seguiment i l'avaluació

Després dels contactes inicials, la persona formadora ha de fer un seguiment individualitzat de cada estudiant:

 • Ha d'utilitzar les eines que li ofereix la plataforma (registres de connexió, estadístiques d'activitat, missatges, lliurament d'activitats,…) per fer aquest seguiment i contactar amb els i les estudiants periòdicament.
 • Un moment important per mantenir aquest contacte periòdic és quan envia a l'estudiant la valoració que ha fet de les activitats avaluatives. És important que aquesta valoració li arribi dins un termini breu (seguint la planificació) i que inclogui comentaris sobre la seva participació i seguiment del curs.
 • Aquest seguiment s'ha de fer tenint en compte que té també una funció de reforçament i manteniment de la motivació de l'estudiant. En aquest sentit, cal valorar positivament els seus progressos, oferir-li ajut si el necessita, proposar-li activitats de reforç o d'ampliació, animar la seva participació,…

Moodle té una funcionalitat molt important per al seguiment: els informes d'activitat (senzill i complet) accessibles des de la pàgina del perfil de cada participant.

En un altre apartat dels materials es tracta el tema de l'avaluació més àmpliament.

La funció social

La consolidació d'una sensació de grup entre els i les estudiants ajuda a trencar la fredor de l'entorn tecnològic, a superar la sensació d'aïllament i és una base immillorable per compartir i generar coneixement de manera conjunta. Aconseguir "crear un grup" representa una motivació constant que estimula de manera molt positiva l'aprenentatge ja que incideix en la vessant emocional de l'experiència d'aprendre.

A més, la comunicació amb l'altri, el diàleg, és vital en el procés d'aprenentatge. És l'intercanvi d'opinions i el fet de poder contrastar la pròpia visió amb la d'altres persones que tenen un punt de vista diferent el que porta a la reflexió i al plantejament de preguntes, que és el primer pas per a la construcció de les respostes.

La tasca de la persona formadora esdevé, aquí, essencial. Ha de moderar, dinamitzar, actuar de mediadora en tots els espais grupals de treball. En aquest punt sensible de la formació en línia ha d'estar especialment atenta per detectar i superar les dificultats que es presentin, per reconduir situacions i per estimular sempre que sigui necessari.