En aquest apartat trobareu una aproximació a les característiques de la formació no presencial, així com les funcions dels diferents agents que hi intervenen.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quins trets diferencien la formació no presencial de la formació presencial?
  • Quines són les funcionalitats d'un entorn virtual d'aprenentatge?

La formació telemàtica

La formació no presencial presenta una sèrie de característiques particulars que la diferencien de la formació presencial. L'espai de treball en la formació en línia és un entorn virtual. El temps de treball tampoc no és necessàriament el mateix. En la formació presencial les classes tenen un horari prefixat, en canvi en la formació no presencial cada estudiant determina quin ha de ser el seu espai i el seu temps d'estudi i treball.

En un entorn no presencial la comunicació entre professorat i estudiants i entre els propis estudiants és, òbviament, diferent. Aquesta diferència condiciona, i molt, com s’ensenya i com s’aprèn: professorat i estudiants han de començar a utilitzar unes regles del joc diferents a les que han viscut en contextos presencials.

Internet ha canviat profundament la formació no presencial, ofereix un espai en el qual es poden desplegar accions formatives, donat que:

  • Disposa d'elements de comunicació
  • Permet l’accés a materials i recursos
  • Conté eines per al seguiment i l’avaluació

Això no obstant, la formació no presencial té unes característiques pròpies i diferents de la formació presencial, de manera que cal aplicar altres metodologies didàctiques.

Un procés formatiu resulta de la interacció de diferents elements, d'entre els quals cal destacar-ne quatre: la persona formadora, les persones que es formen, l'entorn i els recursos.

La persona formadora

La persona formadora, consultora o també professor/a, és qui promou l'aprenentatge. Lluny de ser qui transmet el coneixement, s'ha de situar com a persona que facilita els aprenentatges, que fa un acompanyament expert que orienta l'estudiant en el seu procés de construcció de coneixement. El coneixement ja no rau exclusivament en la persona formadora, sinó que cal promoure la seva construcció a les persones que aprenen i per això caldrà posar al seu abast tant els recursos com les experiències d'aprenentatge oportunes.

Estudiants o participants

Les persones que participen a un curs les anomenem genèricament "estudiants". Són les persones que es formen, les quals, en un procés actiu, realitzen les accions necessàries per a construir-se el nou coneixement. Aquest procés de construcció personal demana que se situïn en el centre de l'acció formativa, en l'objectiu per al qual treballen la resta d'elements implicats en la formació.

És molt important que els estudiants d'un curs telemàtic adoptin una posició activa, planifiquin les tasques a fer i dediquin el temps que requereixen.

El paper actiu que han de prendre les persones que aprenen en un entorn no presencial implica també que interaccionin amb la resta d'estudiants del grup tot compartint allò que ja saben, els seus dubtes i reflexions que són, alhora, oportunitats per aprendre. Les persones que participen a un curs no aprenen en soledat, ho fan en contacte constant amb el grup d'iguals, la resta d'estudiants que comparteixen espai i aprenentatge. És per això que es considera que l'aprenentatge es construeix en intercanvi, en un procés socialment interactiu.

Considerant que l'aprenentatge es fa en un procés interactiu, la persona formadora té la important funció d'estimular la interacció entre les persones que participen al curs.

Funcionalitats del Moodle com a Entorn Virtual d'Aprenentatge

Moodle ofereix un conjunt de funcionalitats que tenen com a finalitat afavorir que es produeixin els aprenentatges per als quals ha estat dissenyat l'espai virtual. Aquestes funcionalitats es poden agrupar en diverses categories:

Funcionalitats de comunicació:

Permeten que les persones que participen a una acció formativa es relacionin entre sí. La comunicació pot ser síncrona o asíncrona, unidireccional o multidireccional. Les més generalitzades són fòrums, xat, correu electrònic i tauler d'anuncis o de novetats.

En un altre apartat d'aquest mateix bloc trobareu més informació sobre les eines de comunicació

Funcionalitats per facilitar l'aprenentatge:

En aquest grup estan les funcionalitats directament relacionades amb la consecució dels objectius d'aprenentatge. En aquest sentit, les eines de comunicació abans esmentades podrien estar considerades també dins d'aquest grup. S'hi inclouen les eines que possibiliten l'accés a materials (els recursos) i activitats, les eines per al seguiment i l'avaluació dels estudiants, els espais per als treballs en grup i altres eines complementàries.

Funcionalitats d'organització i gestió:

Faciliten tasques de gestió, com ara el Fòrum de coordinació de l'equip de persones formadores, el qualificador o el calendari, així com altres tasques d'inscripció i gestió d'usuaris.

Les funcionalitats que s'incloguin a l'aula virtual han d'ajustar-se al tipus de formació que es vol promoure: si es tracta de facilitar l'autoaprenentatge, no caldran funcionalitats de comunicació amb les persones formadores, però si es vol fomentar l'aprenentatge col·laboratiu seran imprescindibles eines per al treball en grup.