En el moment de fer la càrrega de nous usuaris en el lloc Moodle podeu inscriure els usuaris en els seus cursos.
En la imatge següent podeu veure un exemple de full de càlcul en format csv en el que hi ha les dades per registrar usuaris (els camps requerits) i dades per inscriure els usuaris en els seus cursos.

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Les quatre primeres columnes del fitxer són els camps requerits per poder carregar usuaris en el Moodle.

A continuació de la columna Password hi ha dues columnes que us permeten assignar els usuaris a cohorts. Les capçaleres de les columnes del full de càlcul no es poden repetir, per tant cada vegada que indiquem el camp al qual correspon la dada del registre s'afegeix un valor numèric. Així, si volem afegir alumnes a dues cohorts diferents necessitem dues columnes: cohort1 i cohort2, encara que hi hagi alumnes en 2 cohorts, altres en una i altres en cap. Cada cohort s'identifica amb l'id.

Els cursos i les cohorts han d'estar creats abans de la càrrega d'usuaris.

Per inscriure un usuari en un curs amb un rol local heu d'afegir la columna per al curs i la columna per al rol en aquest curs. Tant el curs com el rol s'identifiquen amb el nom curt que es pot consultar en els paràmetres del curs i en la definició de rols. Si el camp del rol el deixeu buit l'usuari s'inscriu amb el rol local d'alumnat.

També podem incorporar informació per fer els grups dintre d'un curs. Calen les columnes per indicar el curs: courseX i el grup: groupX. Si voleu afegir l'alumnat en més d'un grup haureu d'afegir les columnes course3 i group3, course4 i group4, …

En els camps course i role heu de posar el nom curt, i en les cohorts l'id, els podeu consultar en:

id de la cohort:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts
nom curt del curs:
Configuració | Administració del curs | Edita paràmetres
nom curt del role:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definició de rols.

El fitxer csv és una bona eina de suport al manteniment d'usuaris però heu d'introduir correctament el format de les cel·les perquè en fer la càrrega el Moodle no doni error. Per exemple en el cas d'afegir usuaris a les cohorts fixeu-vos-hi que el camp id de la cohort té el contingut de la cel·la del csv.

Si els correus electrònics dels usuaris no són vàlids, feu servir el correu electrònic següent username@mail.invalid, d'aquesta manera, el sistema obviarà l'enviament de correu a aquests usuaris i, per tant, es millorarà el rendiment.

En cas que necessiteu inscriure alumnes en un curs i els alumnes ja estan donats d'alta en el lloc Moodle podeu simplificar el full csv. Com a camp requerit només és imprescindible el username, i per inscriure'ls en el curs heu d'afegir course1 i el role1 si el rol no és alumnat.