Per editar el perfil de l'usuari heu d'anar al vostre perfil i fer clic en "Editar el perfil"

Menú Configuració del meu perfilEl menú de l'usuari us permet:

Perfil: Accediu a tots els camps del perfil de l'usuari. Trobareu els camps per defecte del Moodle i els camps personalitzats afegits per l'admin. També podeu canviar la vostra contrasenya

Qualificacions: Us permet Un accés ràpid a la relació de cursos on esteu inscrits. Per a cada un dels cursos l'enllaç us porta a l'informe d'usuari

Missatgeria: Us proporciona accés als vostres missatges.

Preferències: Us permet configurar les preferències del compte, l'accés als blogs, repositoris i a les insígnies.