Apartat 6: Grups i agrupamentsEn aquest apartat trobareu com crear grups i agrupaments de participants d'un curs del Moodle.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com es fa una nota d'advertiment?
  • Què és un grup en un curs del Moodle?
  • Què és un agrupament?
  • Quants agrupaments es poden definir en un mateix curs?
  • Com es poden aplicar els agrupament al seguiment de l'alumnat?

Grups i agrupaments en el Moodle

El Moodle 2 permet la realització i qualificació d'activitats en grup. Per aprofitar aquesta opció podeu configurar grups de treball amb diferents criteris: grups classe, petits grups per al primer trimestre, per al crèdit de síntesi, per parelles,… I tots aquests grups poden coexistir en el mateix curs.

El professor/a editor/a pot crear els grups i afegir els alumnes al grup que li correspongui, podeu consultar la pràctica Creació d'una tasca en grup petit.

En el moment de configurar una tasca, o una altra activitat, hi ha la possibilitat d'assignar-la als grups d'un dels agrupaments, Els estudiants trameten en grups, agrupaments de grups classe per tenir un fòrum en cada grup classe o per fer tasques de manera individual o agrupaments de grups petits per fer tasques en grups més reduïts.

Els agrupaments són conjunts de grups i els grups són conjunts d'alumnes. Es poden fer agrupaments de grup classe, agrupaments de grups de treball, agrupaments de parelles, agrupaments de grups per fer el treball de síntesi,…

Per exemple, imagineu que en el nivell educatiu de 2n d'ESO hi ha dos grups classe i per tant definiu els grups G2A i G2B i assigneu els alumnes a cadascun dels grups, posteriorment genereu un agrupament amb aquests dos grups que anomeneu 2nESO_gc (2n d'ESO grups classe).

Grups i agrupaments

Grups i agrupaments

Quan s'assigna una tasca a l'agrupament 2nESO_gc amb grups separats es permet el treball de l'alumnat agrupat per cursos, per exemple si el curs disposa d'un fòrum de debat es generaran dos fòrums, un per curs. Aquest és el típic agrupament que es fa servir per compartir un mateix curs entre diferents professors.

Perquè una tasca es realitzi en petit grup, per exemple de 3 o 4 alumnes caldrà definir els grups petits i assignar a cada grup tres o quatre alumnes. Per tant es generaran els grups petits G2A1 (grup 1 de 2n A), G2A2, G2B1, G2B2,…cadascun d'ells amb tres o quatre alumnes. Un cop generats els grups petits caldrà fer un agrupament d'aquests grups que es pot anomenar A2nESO_gt (Agrupament 2n d'ESO grups de treball). Quan assigneu una tasca o un fòrum a l'agrupament A2nESO_gt el treball l'hauran de fer en petit grup.

L'agrupament A2nESO_gc (grups classe) conté dos grups G2A i G2B amb 28 alumnes cadascun.

L'agrupament A2nESO_gt (grups de treball) conté grups de tres o quatre alumnes.

El lliurament de les activitats i la seva qualificació es podrà configurar tenint en compte els grups de treball (grups petits) decidint si només un membre del grup pot fer la tramesa o cal que la validin resta de membres. També es podrà decidir si la qualificació de la tasca en grup es fa de manera individual o col·lectiva (la mateixa qualificació per a tot el grup).

A l'apartat 3 parametres_comuns_de_moduls d'aquest bloc es concreta com configurar les tasques en grup.

Administració de grups

Per crear els grups i agrupaments en un curs del Moodle el professor/a editor/a ha de seguir els següents passos:

  • Accedir a la vista de grups i agrupaments del curs
  • Crear els grups
  • Crear l'agrupament
  • Afegir els grups a l'agrupament
  • Afegir els participants del curs a cada un dels grups

Per accedir a la vista de grups feu: Administració del curs | Usuaris | Grups

vista per configurar grups manualment

vista per configurar grups manualment
1. El primer que heu de fer és crear el grup. Podeu posar el nom que més s'adapti a les vostres necessitats.

2. Crear l'agrupament: una vegada teniu tots els grups amb la seva descripció aneu a la pestanya superior d'agrupaments.
Creeu l'agrupament
Afegiu els grups: la icona de la dreta permet afegir els grups que van dintre de l'agrupament.

3. Afegir els usuaris
Seleccioneu un grup en la pestanya superior de grups.
Feu clic en afegeix/suprimeix usuaris. Podreu seleccionar tots els participants del curs.


Fixeu-vos que hi ha el botó Importa grups amb el que podeu afegir els grups que necessiteu pujant un full de càlcul csv. En aquest csv cal que incorporeu una columna groupname per introduir el nom, l'únic camp requerit. A partir de la versió 2.5 del Moodle també es pot introduir l'agrupament del grup en la columna groupingname.

Amb l'agrupament identifiqueu una col·lecció de grups que podeu fer servir per gestionar la tramesa de tasques en grups o per seleccionar els alumnes en la vista per qualificar les tasques.

També teniu la possibilitat de crear els grups de manera automàtica i fer-hi petites modificacions si s'escau:

Crear grups de manera automàtica

Crear grups de manera automàticaEn el moment de crear grups podeu fer que els alumnes s'afegeixin als grups de manera automàtica. En aquest cas no cal que els grups existeixin prèviament.

Podeu introduir els diferents valors: nombre de grups / nombre de membres per grup, esquema del nom dels grups, ordre d'assignació dels alumnes, nom de l'agrupament per referenciar els grups en les tasques …

L'opció Impedeix que el darrer grup sigui massa petit reequilibra el nombre d'alumnes perquè els grups no quedin descompensats.

Una vegada tingueu l'estructura de grups creada podreu fer les modificacions que us siguin necessàries.

Crear grups amb csv

El gestor del lloc Moodle pot afegir alumnes als grups d'un curs fent càrrega d'usuaris. En aquest cas no cal crear els grups, si no existeixen es creen automàticament.

En el moment de fer la càrrega de nous usuaris en el lloc Moodle podeu inscriure els usuaris en els seus cursos.
En la imatge següent podeu veure un exemple de full de càlcul en format csv en el que hi ha les dades per registrar usuaris (els camps requerits) i dades per inscriure els usuaris en els seus cursos.

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Les quatre primeres columnes del fitxer són els camps requerits per poder carregar usuaris en el Moodle.

A continuació de la columna Password hi ha dues columnes que us permeten assignar els usuaris a cohorts. Les capçaleres de les columnes del full de càlcul no es poden repetir, per tant cada vegada que indiquem el camp al qual correspon la dada del registre s'afegeix un valor numèric. Així, si volem afegir alumnes a dues cohorts diferents necessitem dues columnes: cohort1 i cohort2, encara que hi hagi alumnes en 2 cohorts, altres en una i altres en cap. Cada cohort s'identifica amb l'id.

Els cursos i les cohorts han d'estar creats abans de la càrrega d'usuaris.

Per inscriure un usuari en un curs amb un rol local heu d'afegir la columna per al curs i la columna per al rol en aquest curs. Tant el curs com el rol s'identifiquen amb el nom curt que es pot consultar en els paràmetres del curs i en la definició de rols. Si el camp del rol el deixeu buit l'usuari s'inscriu amb el rol local d'alumnat.

També podem incorporar informació per fer els grups dintre d'un curs. Calen les columnes per indicar el curs: courseX i el grup: groupX. Si voleu afegir l'alumnat en més d'un grup haureu d'afegir les columnes course3 i group3, course4 i group4, …

En els camps course i role heu de posar el nom curt, i en les cohorts l'id, els podeu consultar en:

id de la cohort:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts
nom curt del curs:
Configuració | Administració del curs | Edita paràmetres
nom curt del role:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definició de rols.

El fitxer csv és una bona eina de suport al manteniment d'usuaris però heu d'introduir correctament el format de les cel·les perquè en fer la càrrega el Moodle no doni error. Per exemple en el cas d'afegir usuaris a les cohorts fixeu-vos-hi que el camp id de la cohort té el contingut de la cel·la del csv.

Si els correus electrònics dels usuaris no són vàlids, feu servir el correu electrònic següent username@mail.invalid, d'aquesta manera, el sistema obviarà l'enviament de correu a aquests usuaris i, per tant, es millorarà el rendiment.

En cas que necessiteu inscriure alumnes en un curs i els alumnes ja estan donats d'alta en el lloc Moodle podeu simplificar el full csv. Com a camp requerit només és imprescindible el username, i per inscriure'ls en el curs heu d'afegir course1 i el role1 si el rol no és alumnat.