Apartat 3: Registre d'usuaris en el Moodle
En aquest bloc trobareu informació sobre com registrar els usuaris al Moodle. Per poder inscriure un usuari en un curs és necessari que prèviament s'hagi donat d'alta en el vostre lloc Moodle. Per a això podeu consultar els següents apartats:


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • De quines maneres es poden donar d'alta els usuaris al vostre Moodle?
  • Quina gestió podeu fer amb els comptes dels usuaris?
  • Es poden importar els usuaris de forma massiva?


Una de les primeres tasques dintre de la configuració inicial del Moodle que heu de fer com a administrador és habilitar el registre dels usuaris al vostre lloc. Haureu de valorar quins són els mètodes d'autenticació que us permeten fer una gestió més efectiva del vostre col·lectiu. És possible que per a diferents perfils d'usuaris habiliteu mètodes d'autenticació diferents, per exemple en un centre amb molt professorat pot ser interessant habilitar l'autenticació via LDAP de la Xtec. En aquest cas per als alumnes caldrà habilitar algun altre mètode. En el moment de revisar quins són els mètodes d'autenticació que el vostre lloc necessita haureu de pensar en la casuística que es dóna en el vostre centre escolar, matrícula viva, professorat substitut, bases de dades d'altres plataformes, …

Connectors d'autenticació

Els connectors d'autenticació defineixen els mètodes d'autenticació habilitats en el vostre lloc Moodle. És a dir com es pot donar d'alta un usuari potencial en el Moodle del vostre centre. Haureu de valorar si teniu molts usuaris potencials, el grau de seguiment de les altes que haureu de fer, el manteniment a inici i final de curs que pot representar …
Així algunes de les consideracions que us podeu plantejar en el procés d'habilitar diferents mètodes d'autenticació són:


Per gestionar l'autenticació l'admin ha d'anar a Administració del lloc | Connectors | Autenticació | Gestió de l'autenticació i accediu a la vista de la imatge següent.

Menú d'administració de comptes del Moodle

Menú d'administració de comptes del Moodle

Per habilitar un nou mètode d'autenticació heu d'introduir els paràmetres corresponents i fer-lo visible.

Podeu habilitar diferents mètodes d'autenticació per automatitzar la gestió de registres en el vostre lloc Moodle. La gestió dels diferents grups d'usuaris no té perquè ser la mateixa, el professorat pot registrar-se de manera diferent a l'alumnat.

A continuació teniu alguns dels mètodes d'autenticació que podeu fer servir.

Comptes manuals
Aquest mètode impedeix que els usuaris puguin crear-se comptes. Tots els comptes han de ser creats manualment per l'usuari administrador.

Accés al Moodle amb usuaris Google
Per habilitar l'autenticació en Moodle amb comptes de Google cal crear un client OAuth2.

Autenticació per correu electrònic
La confirmació per correu electrònic és el mètode d'autenticació per defecte. En els llocs Moodle l'autorregistre està inhabilitat per evitar que els usuaris puguin crear comptes sense cap supervisió. En cas que trobeu interessant aquesta opció podeu limitar els dominis de correu electrònic permesos. Si us interessa habilitar aquest mètode d'autenticació podeu fer visible el bloc d'Inici de sessió en la Primera plana, d'aquesta manera faciliteu als nous usuaris l'accés a crear un nou compte. Quan aquest bloc no forma part de la primera plana, el nou usuari ha d'introduir un usuari i contrasenya. Aquestes dades encara no es troben a la base de dades per a la qual cosa es mostra la informació relacionada amb la creació d'un nou compte del Moodle.
L'usuari rep un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle. Per habilitar l'autenticació per correu electrònic cal que activeu l'Autorregistre en els Paràmetres comuns de la Gestió de l'autenticació, a continuació dels connectors d'autenticació actius.

Sense connexió
Connector auxiliar que impedeix que l'usuari entri al sistema i bloca l'enviament de correu a l'usuari. Es pot utilitzar per suspendre comptes d'usuari.

Servidor LDAP
Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern. Si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l'usuari del LDAP i omplir els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven el nom d'usuari i la contrasenya.

Administració de comptes


L'administració de comptes permet administrar els usuaris en el lloc Moodle. Per accedir al menú següent l'admin ha der fer: Administrador del lloc | Usuaris | Comptes

Menú d'administració de comptes de comptes d'usuaris

Menú d'administració de comptes d'usuarisExplora la llista d'usuaris: Mostra els usuaris registrats en el lloc Moodle.Permet afegir manualment usuaris nous.

Accions amb usuaris en bloc: Permet realitzar accions concretes a un grup d'usuaris del lloc.

Afegeix un nou usuari: Registre d'un usuari omplint els camps del perfil.

Camps del perfíl d'usuari: Podeu crear noves categories i camps personalitzats del perfíl dels usuaris del lloc.

Cohorts: Llista de cohorts del sistema. Podeu crear de noves.

Càrrega d'usuaris: Registre d'usuaris a partir d'un fitxer csv.

Càrrega d'imatges d'usuaris: Càrrega d'imatges a partir d'un fitxer zip.

Accions amb usuaris en bloc

Les accions en bloc a usuaris seleccionats del lloc Moodle faciliten el manteniment del lloc.
Les accions que podeu aplicar són les següents:

Accions que es poden realitzar amb un bloc d'usuaris

Accions que es poden realitzar amb un bloc d'usuaris

Per seleccionar el bloc d'alumnes podeu aplicar filtres. Les característiques avançades dels filtres ens permet concretar valors dels camps del perfil, cohorts, accés…

Selecció d'un bloc d'usuaris

Selecció d'un bloc d'usuaris
Una vegada aplicat el filtre els heu d'afegir a seleccionats. I ja podreu aplicar l'acció al bloc d'usuaris.

Càrrega d'usuaris

En la càrrega d'usuaris registrem els usuaris de manera manual important les dades d'un full de càlcul amb format text csv. Per importar els usuaris a partir d'un full de càlcul només necessiteu crear el full de càlcul amb les dades dels usuaris i fer la càrrega d'usuaris des de l'Administració del lloc.

1. Creació del full de càlcul amb format text csv

Per obtenir les dades dels vostres usuaris teniu diferents opcions:

  1. Base de dades del programa de gestió de matrícula com ara l'Esfer@
  2. Altres Bases de dades del centre escolar

Una vegada exporteu la vostra base de dades podeu editar el full de càlcul, actualitzar les dades existents, afegir noves columnes… abans d'importar-les al lloc Moodle. Sempre respectant la sintaxi que ha de tenir la capçalera de les dades.

El full de càlcul csv

El csv ha de incloure com a mínim els camps requerits: username, firstname, lastname, email

Si no completeu el camp password l'usuari rep un correu electrònic amb el password generat pel sistema. Encara que el password no és un camp requerit pot ser pràctic crear-ne un automàticament, conegut pel professor, i forçar que l'usuari el canvii en el primer accés.

Altres camps que podeu afegir són els camps per defecte: aquests són opcionals - si no són inclosos, aleshores s'agafen del perfil de l'administrador principal: institution, department, city, country, lang, timezone

En el cas que voleu incorporar camps personalitzats com ara delegat, curs_escolar, … el nom que heu de posar en la capçalera del fitxer csv és profile_field_camp. On camp és el camp personalitzat que heu creat.

2. Pujada al Moodle del fitxer csv

Per fer la importació d'usuaris a partir d'un full de càlcul l'admin ha d'anar a Administració del lloc | Usuaris | Càrrega d'usuaris

Càrrega del fitxer csv

Càrrega del fitxer csv

Per crear el fitxer csv és recomanable fer servir Calc de Libre Office, altres programes de fulls de càlcul poden donar problemes amb els formats de les dades.

Quan carregueu el fitxer previsualitzareu les dades d'usuaris que es carreguen. Reviseu els paràmetres que es tindran en compte per acabar de carregar els usuaris. El primer paràmetre ens permet incorporar nous usuaris i actualitzar dades dels usuaris existents, amb diferents possibilitats.

En la càrrega de nous usuaris podeu posar una primera contrasenya i provocar que cada usuari la canvii en el seu primer accés al Moodle

Paràmetres en la càrrega del fitxer csv

Paràmetres en la càrrega del fitxer csv

Exemple de fitxer csv amb els camps requerits i el password

Descarregueu el fitxer i comproveu els paràmetres i el nom que han de tenir els camps.

Paràmetres del fitxer csv

Paràmetres del fitxer csv

Si el sistema retorna error en la càrrega podeu revisar el contingut del fitxer csv amb l'editor de text. Fixeu-vos en el delimitador i que no tingueu ni espais entre camps ni salts de línia de més.