Biblioteca d’activitats i Servidor d’Informes JClic

Què és el JClic?

JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats…

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.

L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.

JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.

Teniu més informació del JClic a la web del projecte JClic

Configuració de la biblioteca centralitzada d'activitats JClic del servidor de centre

Per afegir noves activitats JClic al servidor, es farà servir l'usuari super que s'haurà creat prèviament i s'haurà assignat al grup principal Administradors

Per instal·lar noves activitats JClic al Servidor de Centre, primer de tot serà necessari configurar la biblioteca centralitzada d'activitats JClic. Aquesta biblioteca d'activitats es troba al directori del servidor:

 /srv/exports/S/jclic/projects/library.jclic


Per fer aquesta configuració, caldrà entrar al servidor Linkat edu 11.4 amb l'usuari super (que pertany al grup Administradors). Per accedir al JClic, cal anar al menú: Aplicacions → Ensenyament → JClic.

Un cop obert el JClic, caldrà anar a: Eines→ Biblioteques, suprimir la biblioteca existent (anomenada "Biblioteca principal") i definir una nova biblioteca per la qual cosa es farà clic al botó Nova i escollir l'opció Afegeix un enllaç a una biblioteca ja existent. S'ha de definir el directori on es troba la biblioteca d'activitats centralitzada library.jclic:

/srv/exports/S/jclic/projects/library.jclic 


Un cop acceptats els canvis, es veurà com el botó que permet seleccionar la biblioteca es troba deshabilitat per la qual cosa s'ha de prémer el botó Cancel·la i s'ha d'accedir de nou al menú Eines→Biblioteques. En aquest moment, es podrà seleccionar la nova biblioteca ja que el botó d'Acceptar es trobarà habilitat.

Vídeo: Configuració de la biblioteca d'activitats JClic

En aquest vídeo es mostra com configurar la biblioteca d'activitats JClic del servidor de centre.

Instal·lació d'activitats JClic al servidor de centre

Des de la primera versió Linkat, el servidor de centre disposa d'una biblioteca centralitzada d'activitats JClic accessible des de la xarxa local. Aquesta biblioteca pot ser ampliada si s'instal·len noves activitats des del portal JClic. Tot seguit es descriu el procediment per afegir noves activitats JClic a la biblioteca del servidor.

El procediment que es descriu a continuació s'ha de realitzar des del servidor Linkat de centre.

Un cop configurada la biblioteca d'activitats JClic, la instal·lació d'activitats JClic es pot fer directament a través del navegador web. Cal anar a la web del projecte JCLic, escollir l'activitat que es vol instal·lar i fer clic a l'enllaç: instal·la'l a l'ordinador que es troba al final de la pàgina de l'activitat seleccionada.

Per fer l'exemple, s'ha escollit l'activitat El cicle de l'aigua i els meteors del portal JClic.

A la imatge següent, es mostra la pàgina web de l'activitat escollida:

I a la figura següent, es mostra l'enllaç que permet fer la instal·lació d'aquesta activitat:

Vídeo: Instal·lació d'activitats JClic

En aquest vídeo es mostra com instal·lar una activitat JClic des de la pàgina web del JClic.

Configuració del programa JClic Player amb el servidor d'informes JClic Reports

Per configurar el JClic Player amb el servidor d'informes JClic Reports cal anar a: Eines → Configuració → Informes i marcar la casella "Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades". A més, s'ha de triar l'opció: "Connecta't a un servidor d'informes JClic". Al requadre que s'activa s'hi ha d'escriure:

192.168.0.240:8080/reports 

on 192.168.0.240 correspon a la IP del servidor Linkat

A través d'un navegador es pot accedir a l'informació recollida al servidor JClic Reports, es poden donar d'alta usuaris, configurar grups, etc. Per fer-ho cal obrir el navegador amb la URL següent:

http://192.168.0.240:8080/reports

Vídeo: Configuració del servidor d'informes JClic Reports

En aquest vídeo s'ensenya com configurar el servidor d'informes JClic Reports des del programa JClic Player.