Usuaris i grups en Linkat Edu 11.4

Abans de fer ús dels serveis que oferix el servidor Linkat edu 11.4 (com ara l'accés als recursos compartits de xarxa), cal definir nous usuaris al servidor i assignar-los a un grup o grups determinats. Per crear nous usuaris, s'ha d'executar el mòdul del YaST User and Group Management:


El mòdul de gestió d'usuaris i grups es troba al servidor Linkat dins del menú: Aplicacions → Sistema → YaST → User and Group Management.


L'usuari lnadmin pot accedir també a aquest mòdul a través de l'accés directe: Configuració dels usuaris i grups que hi ha dins de la carpeta Eines d'administració.


Per iniciar el programa s'ha d'introduir la contrasenya del servidor LDAP:Un cop obert aquest mòdul, s'ha de fer clic al botó Afegeix i seleccionar quin tipus d'usuari s'hi vol afegir. En aquest cas, s'ha de seleccionar LDAP i fer clic al botó D'acord.


A l'hora de triar el tipus d'usuari, s'ha d'escollir LDAP


A la pestanya Dades de l'usuari, s'ha d'afegir el nom, cognom, nom d'usuari i la contrasenya que farà servir l'usuari.

En cas que la contrasenya sigui senzilla apareixerà una finestra recomanant una altra de més segura, però només és una recomanació.

Abans d'acceptar el nou usuari, és molt important assignar-lo a un grup LDAP per establir els permisos de seguretat.

Per assignar-li el grup, s'ha de fer clic a la pestanya Detalls tal com es veu a la imatge següent:A la pestanya Detalls es pot afegir l'usuari a algun dels diferents grups LDAP del servidor Linkat.

En el cas de l'exemple, l'usuari s'ha d'afegir a tots els grups LDAP del sistema ja que es vol que sigui un usuari administrador.

També es pot modificar el directori /home de l'usuari, en aquest cas es deixa de forma predeterminada: /home/jmas

Grups LDAP

Al servidor Linkat existeixen 6 grups LDAP diferents. Aquests grups s'han configurat perquè els usuaris tinguin diferents permisos a l'hora d'accedir a les unitats de xarxa que comparteix el servidor Linkat:


Relació de recursos compartits a través de SAMBA i els grups del servidor

GRUPS LDAP
Recurs Samba Administradors Professorat Alumnat Editors Gestió
Professorat / P - RW - - -
Treball / T RW RW RW RW RW
Programari / S RW R R RW R
Multimedia / M - RW - - -
Gestio / G RW - - - RW


Relació de grups al servidor Linkat


Administradors

Són els usuaris que poden realitzar qualsevol operació a les unitats compartides. Permisos de lectura i escriptura a qualsevol unitat de xarxa. Si es vol que aquests usuaris puguin accedir a més a més als recursos P i M, caldrà afegir-los al grup secundari Professorat.

Alumnat

Grup format per alumnes del centre que només tenen permís per escriure a la unitat compartida T.

Editors

Usuaris que poden escriure a la unitat compartida S.

Gestió

Usuaris, principalment de secretaria, que tenen accés per llegir i escriure a la unitat compartida G.

Professorat

Principalment usuaris professors. La funció d'aquest grup és la de permetre l'accés de lectura i escriptura a les unitats P i M.

Users

Usuaris del sistema. Tots els usuaris han de pertànyers a aquest grup.

És important assignar tots els usuaris dins del grup secundari LDAP users


Definició d'usuaris genèrics

Si es té en compte la taula anterior, perquè l'aula d'informàtica funcioni correctament, caldrà definir els usuaris següents i assginar-los als grups que es defineixen tot seguit:


Usuari Grup Principal Grups Secundaris
argo Alumnat users
prof Professorat users
super Administradors Professorat, users
gestio Gestio Professorat, users


Si es vol que l'usuari super pugui accedir al recurs Gestio/G caldrà afegir-lo a més a més al grup Gestio.

En el cas de l'usuari argo, el mòdul de YaST no permet definir contrasenyes en blanc. Caldrà definir una contrasenya i canviar-la posteriorment per al servei Samba. Per assignar una contrasenya en blanc per a aquest servei, cal obrir el terminal (Menú: Aplicacions → Sistema → Terminal → Terminal del GNOME) i escriure les ordres següents:

su

smbpasswd argo

El sistema demanarà que es defineixi la nova contrasenya per a l'usuari **argo*. Quan aparegui el missatge:

New SMB password:

es premerà la tecla Enter per assignar la contrasenya en blanc.

Finalment, el sistema demanarà la confirmació per a la nova contrasenya:

Retype new SMB passwd:

Vídeo: Usuaris i Grups del Servidor