Educació i Google

Google Apps Educació és una aplicació completament gratuïta per a centres educatius que permet organitzar les comunicacions del centre docent de forma online. Permet igualment al professorat treballar de forma col·laborativa amb les eines i recursos que ofereix Google, així com eines de comunicació entre tota la comunitat educativa. Google ha adaptat les condicions contractuals per complir els requeriments de la UE en qüestió de privacitat i seguretat de les dades (RGDP).

Aquests materials estan estructurats en 4 grans blocs:

  1. Els Dispositius, on no parlarem només de dispositius de Google pròpiament dits, sinó també de totes les possibilitats de treballar amb Chromium OS des d'altra maquinari.
  2. Les tasques d'Administració, on trobarem materials des del punt de vista de l'Administrador de l'entorn. És aquí on podreu trobar com posar en funcionament Google Apps for Education, on trobareu també com administrar-les, i també la configuració de tots aquells complements o serveis que puguin ser d'interès.
  3. L'ecosistema Google a l'aula, tant des de la perspectiva del professorat com de l'alumnat. Aquí tindrà un pes específic important el funcionament del Google Classroom (l'Evea de Google), i d'quelles aplicacions i complements que puguin tenir un interès educatiu.
  4. Experiències docents(pendent), on es presentaran models i propostes.