Notificacions als pares (tutors)

Google Classroom incorpora com a funcionalitat la possibilitat d'enviar notificacions als pares. Aquestes poden ser diàries o setmanals. Podeu triar més d'un tutor per alumne, i podeu decidir si han de rebre l'informe o no. La modularitat d'aquesta funció ens permet fer un seguiment personalitzat i a mida. Són els pares o tutors en últim terme qui decideix si vol rebre l'informe i amb quina freqüència. Les Notificacions de Classroom permeten als tutor o pares, en cas de necessitat, tenir un control clar sobre l'agenda de l'alumne, ja que aquest mostrarà les tasques pendents i aquelles que no s'han lliurat.

Activació del servei

Per activar aquest servei, un cop heu entrat en un curs, heu d'anar a la pestanya Alumnes i aquí activar l'opció Inclou aquesta classe als correus de resum per a tutors. Aquí se us obrirà una finestra emergents que us permetrà afegir altres classes.

Configuració del servei

Un cop activat el servei, trobareu una columna anomeda Tutors. Aquí podeu afegir el corrreu dels pares o tutors. Aquests no cal que siguin gmail.

El tutor de l'alumne rebrà un correu de confirmació. Un cop confirmada l'activació del servei, el tutor o pare podrà decidir de rebre les notificacions a diari o setmanalment.