2-Sol·licitud Google Apps Education

Google ofereix als centres educatius eines gratuïtes de correu electrònic i col·laboració. La seva implementació en el centre no requereix coneixements tècnics.

Google Apps for Education

Amb aquest servei que google ofereix, els alumnes podran disposar de les seves eines: correu electrònic, calendari, documents compartits, lloc web, etc. Quan el centre es doni d'alta al servei podrà crear comptes d'usuari per a tot l'alumnat i treballadors. L'administrador del centre d'aquest servei, podrà gestionar les altes, les baixes, contrasenyes i permisos de tots els seus usuaris.

PASSOS A SEGUIR

Accedir a la pàgina

Es pot canviar l'idioma. Abans d'accedir a "Centros de primària i secundaria" és convenient fer una ullada a l'aparat "Más información", on es pot veure totes les aplicacions que ofereix google amb aquest servei.

Per continuar clicar a: "Centros de primaria y secundaria"

Abans de continuar cal fer una bona llegida a tota la informació per anar entenent aspectes del servei. És important veure que el control d'aquest servei estarà en mans de l'administrador del mateix. Serà ell qui farà les altes i baixes i el que donarà els permisos de visibilitat, edició, compartiment, etc de la informació de tots els usuaris.

Per continuar clicar a: "Obten Google Apps ahora"

En aquest apartat cal omplir la informació que demanen.

Per a continuar s'ha de clicar a: "Siguiente"

En aquesta pantalla demana el nom del domini que té el centre educatiu. També dóna l'opció de realitzar la compra en aquell moment, però entre les opcions que proposa no estan els dominis: .cat

És important tenir el domini comprat abans de començar amb el procés de demanar aquest servei. Dominis

Per continuar clicar a: "Siguiente"

En aquesta pantalla caldrà, com a iniciador del servei, crear-se un compte. Aquest compte ja tindrà el nom del domini demanat per al centre i serà l'administrador dels serveis. També caldrà acceptar l'acord: "Google Apps for Businessacuerdo". En un primer moment posen a l'abast del centre l'opció business de prova 30 dies, fins que comproven l'autenticitat del centre educatiu.

Per continuar clicar a: "Aceptar y registrarse"

Una vegada ja estàs registrat es reb un correu electrònic on comuniquen el que es mostrta a la imatge següent.

Contingut del correu electrònic rebut:

Abans d'omplir el formulari per a sol.licitar Apps for Education caldrà verificar la propietat del domini.


Continuem el procés: 3- Verificar el domini