Tauletes Android

La consola d'administració de Google (GSfE) es pot fer servir com a MDM, controlant d'aquesta manera la botiga d'aplicacions d'Android (Google Play). No obstant, i degut al fet que haureu d'instal·lar una aplicació per gestionar remotament la tauleta, i com aquesta ha d'anar vinculada a un compte d'usuari del nostre domini, a fi i efecte d'evitar interferències amb dispositius mòbils d'alumnes o professorat, recomanem crear una unitat organitzativa nova per a gestionar els dispositius mòbils del centre, així com a usuaris exclusius per a aquest fi.

Per habilitar el servei haureu d'anar a Administración de dispositivos > Configurar > Vinculación de EMM de Android o bé, directament des de Seguridad > Gestionar el proveedor de EMM de Android.

A la tauleta hauríeu de crear un usuari, al qual vincular el compte de GSfE que pertany a la Unitat Organitzativa que heu definit abans. Si la tauleta disposa d'un sol usuari, fora recomanable que aquest estigués vinculat a aquest mateix compte. Només iniciar la sessió amb aquest compte, la mateixa tauleta demanarà d'instal·lar l'aplicació Google Apps Device Policy.

Un cop fet això, trobareu el dispositiu a Administración de Dispositivos > Dispositivos. Des d'aquí, podreu realitzar una sèrie d'accions, com ara bloquejar-lo o eliminar les dades del dispositiu.Si el que volem és control·lar la instal·lació d'aplicacions, haureu de segui els mateixos passos que feu per instal·lar aplicacions Android als Chromebooks. Si seguim els passos descrits en aquest enllaç, la botiga d'aplicacions quedarà restringia a aquelles aplicacions que el centre determini.