Com crear i editar una Rúbrica?

La Rúbrica és un instrument d'avaluació nou dintre de l'avaluació avançada. El funcionament general de la Rúbrica és molt semblant al de la Guia de qualificació explicats tots dos en el bloc 2: Administració del curs. En tots dos casos, en el camp qualificació s'ha de posar un valor numèric, no es poden afegir escales. En el cas de la rúbrica el valor ha de ser la puntuació màxima o un múltiple d'aquest.

En el moment de crear una tasca no es té accés a la configuració de l'avaluació avançada, per tant s'haurà de desar la tasca i en tornar a editar-la per definir i/o editar la Rúbrica accedint a Configuració | Administració de la tasca | Qualificació avançada | Defineix Rúbrica.

Tal i com es pot veure a la imatge següent en les Rúbriques es poden definir criteris per avaluar i per a cada un d'aquests, nivells d'assoliment. De manera anàloga a les Guies de qualificació, el professor/a pot escriure notes de text quan avalua cada un dels criteris de la rúbrica, a diferència de la Guia de qualificació NO es poden desar notes d'ús freqüent.

Exemple de Rúbrica:

Rúbrica

Creació d'una Rúbrica.

A la imatge següent es pot observar com veu la tramesa l'alumne/a i com la veu el professor/a quan l'avalua. En el cas de l'alumne/a: primer estan l'estat i les dates de la tramesa i a continuació la rúbrica com a sistema de qualificació. En el cas del professor/a, per avaluar cada criteri només s'ha de fer clic en el nivell que l'alumne/a ha assolit en cada un dels criteris. I de manera opcional es pot afegir una nota en el criteri avaluat com a retroacció per a l'alumne.

Rúbrica

Tramesa i qualificació d'una Rúbrica.

La vista que té l'alumne/a quan obre la tasca per fer la tramesa és la següent:

Rúbrica de l'alumne

Rúbrica de l'alumne.