Apartat 4. Entorn de qualificacions de les tasques

El sistema de qualificacions es va configurant des del primer moment en el que es crea un curs i s'hi afegeixen activitats avaluables. Igual que al Moodle 1.9 es poden afegir Categories per organitzar les activitats en el qualificador, també s'hauran d'establir en les Activitats i recursos que ho permetin, si es qualificaran o no i el sistema de puntuació que es vol aplicar. L'activitat que ofereix més possibilitats en el moment de l'avaluació és la Tasca.

Malgrat la configuració de les qualificacions de les activitats ha variat, els menús relacionats amb l'entorn de qualificació no presenta grans diferències en el Moodle 2.

Accés a l'entorn de qualificacions

L'entorn de qualificacions disposa de dos espais principals:

 • El qualificador, butlletí de qualificacions o llibre de qualificacions on es recullen totes les qualificacions del curs agrupades per categories.
 • L'apartat qualificació de les trameses on es recullen totes les trameses relacionades amb una activitat en concret i permet qualificar-les.

Seguint el camí Configuració | Administració del curs | Qualificacions s'activarà el menú Administració de les qualificacions amb tots els paràmetres editables i els informes de qualificacions i es mostra el qualificador o butlletí de qualificacions.

Menú d'administració de les qualificacions

Menú d'administració de les qualificacions.

En el moment en el que s'obre una activitat com a professor/a apareix en el bloc Configuració el menú contextual d'Administració de l'activitat en el que està inclosa la gestió de la qualificació i en funció del tipus d'activitat hi haurà més o menys opcions.

Qualificació en el menú d'edició de la tasca

Qualificació en el menú d'edició de la tasca.

Des de Qualificació avançada es pot editar la guia de qualificació o la rúbrica vinculada a la tasca.

En Visualitza el butlletí de qualificacions hi ha l'accés al qualificador del curs.

En Visualització i qualificació de les trameses hi ha l'accés a la pàgina per qualificar les trameses d'una tasca o d'un recurs en concret.

Qualificació de trameses

Quan s'accedeix a una activitat amb el rol de professor/a apareix un quadre amb el resum de la qualificació de la tasca i l'estat de les trameses. També hi ha l'enllaç a la pàgina de qualificació de l'activitat.

Resum de qualificació de la tasca

Resum de qualificació de la tasca.

Fent clic en Visualitza/qualifica totes les trameses s'accedeix a Qualificació on es pot qualificar la tramesa. Des d'aquesta vista es té accés a la informació completa de les trameses de la tasca: estat, qualificació, dates de modificació i comentaris. I en edició es pot qualificar, impedir canvis en la tramesa i concedir una pròrroga.

Qualificació de trameses

Qualificació de trameses.

Butlletí de qualificacions

Des del Qualificador o butlletí de qualificacions es poden modificar les qualificacions activant edició, tot i així, no és gens recomanable aquesta pràctica ja que en fer-ho queda bloquejada la qualificació de la tramesa d'aquella tasca en la pàgina de qualificació de la tasca.

Qualificació de la tasca

Qualificador o butlletí de qualificacions.

Així per qualificar una activitat o recurs s'ha d'accedir a qualificació i a qualificador. La manera més adequada per qualificar les trameses de l'alumnat és des de Visualitza/Qualifica totes les trameses, Qualificació.

Qualificació de la tasca

Qualificació de la tasca.

Si s'editen les qualificacions manualment des del butlletí de qualificacions queda bloquejada l’avaluació a través de l'espai de qualificació de la tasca.

En l'edició de Categories i elements es pot habilitar la data de publicació de les qualificacions a partir de la qual hi tindran accés els alumnes.

Novetats en la configuració d'activitats i entorn de qualificació

Les novetats en la configuració de les activitats s'han de tenir en compte en la configuració del qualificador. Com a novetats del Moodle 2 i relacionat amb l'avaluació destaquem:

 • Avaluació de grups que permet posar automàticament la mateixa nota a tots els membres d'un grup.
 • Avaluació avançada que utilitza guies de qualificació i rúbriques per concretar el valor numèric que se li assigna a cadascun dels criteris de qualificació. Aquest tipus de qualificació avançada només està disponible a l'altivitat Tasca.
 • Activitats condicionals. Serveix per permetre la realització d'una activitat a partir del moment en que es compleixin determinats criteris.
 • Compleció de l'activitat i del curs. Serveix per fer el seguiment ràpid de la finalització de les activitats del curs i del curs complet, tant per part de l'alumnat com del professorat.

El blocs nous Activitats condicionals i Compleció de l'activitat que apareixen en la configuració de les activitats tenen relació amb el procés d'avaluació i qualificació tal i com s'explica tot seguit:

 • Permet l'accés des del … fins el: determina quan poden accedir a l'activitat els alumnes, però permet als estudiants veure la descripció de l'activitat, mentre que l'accés des de fins a les dates impedeix l'accés per complet.
 • Condició de qualificació: determina les condicions de qualificació que s'han de complir per accedir a l'activitat.
 • Camp d'usuari: Permet restringir l'accés en base a qualsevol camp del perfil d'usuari/ària.
 • Condició de finalització de l'activitat: Aquest paràmetre determina les condicions de finalització (compleció) de l'activitat que s'han de complir per accedir a l'activitat. El bloc Compleció ha de ser configurat abans que la condició de finalització.
 • Abans que l'activitat pugui ser accessible: es pot amagar completament o mostrar-la en gris.