Apartat 3. Configuració de la tasca com a exemple d'activitat

En aquest apartat es destaquen les novetats que incorpora el Moodle 2 en tot allò que afecta a les activitats, la seva qualificació i configuració per al treball en grup. S'ha escollit l'activitat Tasca com a model per analitzar les novetats, tot i que només algunes activitats incorporen aquestes novetats.

Tot seguit es detallen les novetats més significatives que apareixen a la configuració de les tasques, destacant aquells que suposen una diferència significativa per al treball a l'aula com la configuració de treballs en grup i la seva qualificació. Per fer la descripció de les novetats s'ha seguit l'ordre dels apartats disponibles en la configuració de la tasca:

Les Tasques de cursos importats del Moodle 1.9 conserven la versió antiga (Tasca 2.2). L'administrador/a del Moodle haurà d'actualitzar-les a la versió nova. Totes les Tasques noves que es creïn al Moodle després de la importació ja es crearan amb la versió nova de Taques.

Paràmetres generals

En aquest apartat cal posar el nom de la tasca i la descripció. No representa canvis respecte al Moodle 1.9.

Paràmetres generals de configuració d'una tasca

Paràmetres generals de configuració d'una tasca.

Paràmetres de la tasca

Dins de Paràmetres de la tasca es configura el lliurament de les trameses on es poden habilitar tres dates diferents i altres paràmetres relacionats amb les tasques en grup.

Paràmetres de configuració d'una tasca.

Respecte a les dates de lliurament:

 • Permet trameses des de: data en la que s'inicia l'acceptació de trameses.
 • Data de venciment: Data d'inici en la que les trameses es registren com a fora de termini.
 • Data límit: Últim dia per fer trameses.

Observeu que es poden definir tres dates de tramesa: data d'inici, data on comença el fora de termini i data fi. Pot ser interessant habilitar la data d'inici del fora de termini per fer la recuperació de l'alumnat, per exemple.

En quant als paràmetres relacionats amb les tasques en grup:

Si s'han definit grups de treball dins dels agrupaments del curs tal com s'ha comentat a l'apartat 1 d'aquest mateix bloc en aquest espai haurem de definir aspectes com:

 • Fer clic al botó tramet. Si es marca l'alumnat podrà deixar un esborrany de la tramesa al sistema sense que aquest es consideri tramès
 • Trameses en grup. el grup d'alumnes tramet una sola tasca que pertany a tots. Requereix la tramesa de tots els estudiants. Cada alumne/a del grup ha de fer clic al botó tramet per considerar la tasca com a tramesa.
 • Qualificació a cegues. Per valorar les tasques sense saber qui l'ha feta.

Paràmetres de la tramesa i paràmetres de retroacció

Amb els Paràmetres de la tramesa i els Paràmetres de retroacció es configura el tipus de tasca. Si es vol generar una tasca de tipus càrrega avançada de fitxers s'haurà de definir el paràmetre Trameses de fitxer en . Si es vol una tasca de treball en línia s'haurà de definir el paràmetre Text en línia com a , etc.

Paràmetres de tramesa i paràmetres de retroacció

Paràmetres de tramesa i paràmetres de retroacció.

Comparació entre tasques del Moodle 2 i el Moodle 1.9

A partir d'una sola tasca del Moodle 2 es poden generar tots els tipus de tasques (Tasca fora de línia, Tasca en línia, Tasca penja un fitxer i Càrrega avançada de fitxers) que hi havia en el Moodle 1.9 d'Àgora. Si es volen modificar les característiques de la tasca simplement s'han de canviar els paràmetres de la mateixa, sense que faci falta crear-la de nou.

Tot seguit teniu una imatge on es mostra la comparació entre els quatre tipus de tasques definits al Moodle 1.9 d'Àgora i la configuració de les tasques en el Moodle 2.

Correspondència entre les tasques en 1.9 i moodle 2.

Correspondència entre les tasques en 1.9 i moodle 2.

Qualificació

A l'apartat de qualificació que hi ha en l'edició d'una tasca es pot definir el tipus de qualificació, per fer-ho cal tenir en compte que sota de l'epígraf Mètode de qualificació apareixen, a més de la qualificació senzilla, les guies de qualificació i les rúbriques que són una novetat del Moodle 2. Es tracta de dos sistemes de qualificació avançada que complementen la qualificació senzilla existent a Moodle 1.9 basada en escales, valors, lletres,…

La qualificació avançada amb guies de qualificació o rúbriques permet establir uns criteris de qualificació desglossats de manera que la qualificació final sigui el resultat de qualificar independentment cadascun d'aquests criteris.

Qualificació de la tasca

Qualificació de la tasca

Per tant en l'apartat Qualificació hi ha dos paràmetres bàsics:

 • Qualificació: una de les escales que hi ha definides o per valor numèric.
 • Mètode de qualificació: hi ha tres opcions, Qualificació senzilla, Guia de qualificació i Rúbrica. Si el mètode de qualificació és Guia de qualificació o Rúbrica, en Qualificació convé posar un valor numèric que ha de correspondre a la suma dels valors assignats a cadascun dels criteris de qualificació definits en la rúbrica o en la guia de qualificació. En cas que la suma dels valors dels criteris de qualificació no correspongui amb el valor total de la qualificació el sistema establirà automàticament la part proporcional que correspon a cada criteri.
  • Qualificació senzilla: Utilitza escales de qualificació, valors numèrics,… Igual que al Moodle 1.9, s'aplica exclusivament el paràmetre qualificació.
  • Guia de qualificació: Permet desglossar la qualificació d'una tasca a partir de criteris de qualificació i afegir comentaris freqüents. Amb el rol professor/a editor/a es poden crear guies noves a partir de les plantilles existents al lloc o des de zero. Cal tenir en compte que per generar plantilles per a tot el lloc caldrà utilitzar el rol d'administrador/a.
  • Rúbrica: Permet definir criteris de qualificació desglossats en nivells d'assoliment i atorgar una qualificació numèrica a cada nivell d'assoliment.

En la Guia de qualificació es poden definir els criteris que es faran servir per avaluar una tasca o una activitat. En la Rúbrica es poden definir per a cada criteri diferents nivells d'assoliment. Tant la Guia de qualificació com la Rúbrica poden mostrar els criteris, tant a l'alumnat com al professorat en el moment d'avaluar. El professor pot escriure missatges de retroaccions per a cada un dels criteris avaluats en guies de qualificació i rúbriques i guardar missatges freqüents.

Les guies de qualificació i rúbriques es poden generar des de zero o a partir de les plantilles disponibles al lloc, només l'administrador/a disposa de permisos per guardar plantilles noves al Moodle.

En les dues primeres pràctiques del bloc 4 teniu la configuració de la qualificació avançada:

Paràmetres comuns de mòduls

El bloc Paràmetres comuns de mòduls apareix en l'edició de totes les activitats i recursos. Hem de tenir en compte que el paràmetre Agrupament és experimental i que té un funcionament diferent al Moodle 1.9. El funcionament que tindran aquests paràmetres és poder assignar activitats i recursos a una part dels participants del curs. En aquests moments ens permet filtrar pels grups definits en l'Agrupament i assignar tasques en grup.

Paràmetres comuns de mòduls

Paràmetres comuns de mòduls

A l'exemple s'ha afegit l'agrupament A2ESO gt i per tant es pot seleccionar en Paràmetres comuns de mòduls. Aquesta configuració permet als usuaris amb el rol de professor/a editor/a en aquest curs filtrar en el qualificador fent servir els grups inclosos en l'agrupament A2ESO gt.

Els paràmetres sense grups/grups separats i visible/ocult es poden configurar directament amb les icones d'edició activada tal i com es mostra a la imatge superior.

El paràmetre Mode de grups continua tenint tres opcions, igual que al Moodle 1.9:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una gran comunitat.
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles.
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups.

Ara el funcionament dels paràmetres comuns de mòduls permet filtrar els grups inclosos en l'agrupament seleccionat (rol professor/a editor/a).

Quan el paràmetre Agrupaments deixi de ser experimental, es podran fer assignacions d'activitats i recursos a una part de l'alumnat inscrit en el curs, de forma similar a com fins ara es podia fer al Moodle 1.9.

El mode de grup definit a nivell de curs és el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs. Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu propi mode de grup, encara que si s'imposa el mode de grup a nivell de curs, llavors s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.

Restriccions d'accés

Un bloc especialment interessant és el que permet configurar Activitats condicionals. A partir de la versió 2.3 del Moodle es pot activar la funcionalitat en les Característiques avançades del lloc (accessible pels administradors). Quan està habilitat aquest mòdul és possible automatitzar la visibilitat de les activitats que tenen els alumnes. Així, es podrà condicionar la realització d'una tasca als resultats de les tasques prèvies o dels objectius programats pels alumnes.

Tasca condicionada a la realització d'una altra

Tasca condicionada a la realització d'una altra.

Les diferents restriccions es poden expressar amb:

 • Dates: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Condició de qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Camp d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb SÍ, es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.

Compleció de l'activitat

Per poder configurar la compleció de l'activitat o el recurs cal que estigui habilitada a nivell de lloc i a nivell de curs, podeu consultar més detall en la pràctica 6 del bloc 4.

En el Moodle 2 el professorat pot establir part de l'activitat proposada en un curs com a obligatòria per donar el curs com a completat. En la configuració de totes les activitats i recursos hi ha un apartat on configurar les condicions que s'han d'acomplir per donar l'activitat com a completada. És possible dipositar en l'alumne/a la responsabilitat de marcar l'activitat com a completada.

Tasca amb Compleció de l'activitat

Tasca amb Compleció de l'activitat.

El seguiment de la compleció pot ser:

 • L'alumne/a marca de manera manual quan considera l'activitat completada.
 • Mostra l'activitat com completada si es compleixen les condicions.

Els tipus de condicions depenen de l'activitat o recurs, si és qualificable, si es fan entrades (com els glossaris),…