Apartat 2. Activitats i recursos

En aquest apartat s'expliquen les novetats respecte als connectors instal·lats al Moodle 2 d'Àgora, el desplegable per afegir activitats i recursos i les noves activitats disponibles al Moodle 2.

Connectors del servei Moodle 2 a Àgora

 • Disponibles a Àgora-Moodle 2
  • Hot Potatoes. S'ha afegit tot i que el Moodle l'ha eliminat del nucli.
  • Diari (journal). S'ha afegit tot i que el Moodle l'ha eliminat del nucli.
  • JClic. S'ha desenvolupat la versió per al Moodle 2.
  • Questionnaire (antic enquestesPHP). S'ha actualitzat la versió disponible a moodle.org.
  • DragMath. S'ha incorporat al nucli del Moodle 2.
  • Mòdul Wiris
  • Filtre Wiris
  • Quaderns Virtuals
  • Marsupial
 • Pendents d'incorporar
  • Wiris quizzes
  • Mòdul GeoGebra
  • Filtre GeoGebra
 • Eliminats
  • Presentació de diapositives (slideshow). No hi ha versió per al Moodle 2.
  • Filtre freemind. Encara no hi ha versió per al Moodle 2.

Afegir una activitat o recurs

Una de les funcions més important del professor/a editor/a és la creació d'activitats i recursos per organitzar el curs. Tot i que el concepte d'activitat i recurs és diferent, en el Moodle 2 d'Àgora es mostren en un sol desplegable en lloc de en dos com apareixia al Moodle 1.9 però el seu funcionament és el mateix.

En el moment de crear una activitat o un recurs hi ha alguns dels camps que són obligatoris, aquests estan marcats amb un asterisc vermell. Si deixem un camp obligatori buit quan fem clic en desar, ens posicionem en el camp que falta per omplir.

Si deixem buits els camps obligatoris on està actiu l'editor enriquit quan es desi no es veurà cap canvi en la pàgina del navegador.

Tot seguit es mostra una imatge on es pot comparar el Moodle 1.9 i el Moodle 2 d'Àgora.

Activitats i recursos

Activitats i recursos

Tot i que la unificació del desplegable per crear activitats i recursos no afecta al sistema de creació, sí que hi ha diferències significatives en els tipus d'activitats. Algunes apareixen com a noves, altres desapareixen, altres s'han reescrit i altres segueixen igual que en el Moodle 1.9.

Tot seguit es descriuen les semblances i diferències en les activitats del Moodle 2 respecte al Moodle 1.9.

Activitats i recursos nous al Moodle 2 d'Àgora

Sota aquest epígraf es comenten algunes activitats noves al Moodle 2 d'Agora i altres que han estat modificades de manera significativa. La resta d'activitats, tot i que poden tenir canvis no modifiquen gaire el seu funcionament a nivell d'usuari/ària.

Diari

Es tracta d'una activitat qualificable que consisteix en què l'alumne/a vagi confeccionant una pàgina de text (amb eines d'edició). La pàgina resta oberta durant el període que es determini en la configuració i l'alumne/a la va confeccionant a poc a poc.

La qualificació per part del professorat pot ser amb escales o amb valors numèrics i es pot configurar de manera que en qualificar es tanqui l'edició per a l'alumnat.

Aquesta activitat es pot utilitzar, per exemple, per fer que l'alumne/a vagi escrivint cada dia una reflexió sobre la tasca que va fent durant un període determinat al final del qual el professorat qualificarà el text generat per l'alumne/a.

Mentre el diari es troba en fase d'edició el professorat pot anar visitant la pàgina de cada alumne/a per fer-ne el seguiment.

Eina externa

L'activitat Eina externa permet vincular una aplicació que compleixi amb la norma LTI de manera que quan l'alumnat faci l'activitat la qualificació obtinguda quedi recollida automàticament al qualificador del Moodle.

En cas que l'eina externa no compleixi amb la norma LTI es pot utilitzar l'activitat Eina externa per posar l'enllaç a l'aplicació però la qualificació no quedarà recollida automàticament al Moodle. Si a l'Eina externa es genera un grup d'alumnes on el nom d'usuari/ària (username) de cada alumne/a coincideixi amb el del Moodle la importació de les notes es pot fer manualment de manera senzilla tal i com s'explica en aquest tutorial.

A diferència del recurs URL, en generar una activitat Eina externa es pot definir la qualificació i incloure-la al qualificador.

Eina externa inclosa al qualificador

Eina externa inclosa al qualificador

Taller

Es tracta d'una activitat complexa de crear però molt útil per potenciar el treball en grup, l'autoavaluació, l'avaluació entre iguals,… en el Moodle 2 s'ha reescrit fent que tot i tractar-se d'una activitat complexa, la seva creació sigui més assequible. També es pot optar per duplicar un taller existent amb la icona duplica i modificar el contingut.

Tasca

El mòdul d'activitat Tasca permet al professorat comunicar les instruccions, recollir els treballs i proporcionar qualificacions i retroacció.

L'alumnat pot trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges o clips d'àudio i vídeo. Alternativament, o a més a més, la tasca pot requerir que l'alumnat escrigui el text directament a l'editor de text. Una tasca també pot utilitzar-se per recordar a l'alumnat les tasques del "món real" que han de completar fora de línia, com ara obres d'art, i per tant que no requereixen de cap tipus de contingut digital.

En la revisió de les tasques, el professorat pot deixar comentaris i pujar fitxers de retroacció, com ara trameses corregides de l'alumnat, documents amb comentaris o retroacció d'àudio parlat. Les tasques poden qualificar-se amb una escala numèrica o personalitzada o amb un mètode de qualificació avançada, com ara una rúbrica. Les qualificacions finals es registren en el butlletí de qualificacions.

Donada les possibilitats que ens ofereix l'activitat de tipus tasca es descriu de manera més completa en l'apartat 3 d'aquest bloc.

Realimentació

L'activitat de realimentació permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a conèixer la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Les respostes a la realimentació poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat. Qualsevol activitat de realimentació en la pàgina principal del Moodle pot completar-se accedint com a visitant sense necessitat d'identificació dels usuaris.

Les activitats del tipus realimentació es poden utilitzar per a valoracions del curs o altres aportacions on els estudiants puguin intervenir de manera anònima.

Possiblement al Moodle 2.5 s'implementi un mòdul que combini Questionnaire, Realimentació i Enquesta

Llibre

El mòdul de Llibre permet al professorat crear un recurs amb diverses pàgines en un format de llibre, amb capítols i subcapítols. Els llibres poden contenir fitxers multimèdia, així com text, i són útils per a mostrar llargs passatges d'informació que es poden dividir en seccions. Un Llibre es pot imprimir per capítols o el llibre sencer.

El Llibre pot utilitzar-se per mostrar material de lectura per a cada mòdul d'estudi, com a manual personal, com a portafolis de presentació del treball de l'estudiant…

Tanmateix també es poden donar permisos als alumnes per tal que puguin crear un llibre de forma col·laborativa.

Per fer la configuració del llibre, crear capítols i subcapítols, editar contingut, etc, es disposa d'un bloc específic anomenat Índex que apareix a la columna lateral quan s'entra al llibre. Si es volen activar les icones d'edició s'ha d'anar a Configuració | Administració del llibre | Activa edició llavors s'activaran les icones d'edició dins del bloc Índex.

Bloc Índex del recurs llibre

Bloc Índex del recurs llibre amb les icones d'edició activades

Per accedir a la configuració general del llibre s'utilitzen les icones d'edició normals.

Icones generals del recurs llibre

Icones generals del recurs llibre