Apartat 1. Administració del curs

L'administració del curs és responsabilitat del professor/a editor/a del curs. Aquest rol permet configurar cursos afegint activitats, definint grups d'alumnes i els seus agrupaments, creant guies de qualificació i rúbriques, còpies de seguretat…

Al Moodle 2 hi ha novetats significatives que afecten a l'edició de cursos. En aquest apartat i als següents d'aquest bloc trobareu informacions específiques sobre cadascuna d'elles, així com propostes pràctiques en el bloc 4 d'aquests materials.

Novetats en les funcionalitats de les activitats i recursos

En el Moodle 2 es pot modificar la configuració de diversos paràmetres en el moment de crear tasques o altres activitats, alguns d'ells ja existien en les versions anteriors del Moodle però d'altres són nous.

Com a novetats a destacar esmentem les següents:

 • Tasques avaluables en grup: En les tasques, es pot qualificar a tot el grup amb la tramesa feta per un dels seus components. En el cas que estigui habilitat el paràmetre d'esborrany es pot fer que sigui necessària la tramesa de tots els alumnes del grup. Aquesta novetat afecta a la configuració d'agrupaments i grups de treball tal com s'explica més endavant.
 • Activitats i recursos condicionals: Es pot configurar l'activitat o recurs per fer que s'activi automàticament quan l'alumne/a compleixi determinats criteris. Per exemple superar una tasca determinada amb una qualificació superior al 80%.
 • Tramesa de fitxers des de repositoris: Tant l'alumnat com el professorat poden afegir fitxers des de repositoris en línia, sense necessitat de tenir-los a l'ordinador.
 • Període de lliurament fora de termini: En l'activitat Tasca es permet definir un període durant el qual s'admeten trameses dins de termini i un altre en el qual s'admeten trameses fora de termini on les tasques queden registrades pel sistema com a fetes fora de termini. Al Moodle 1.9 l'acceptació de trameses fora de termini era indefinida mentre que ara, en el Moodle 2 es pot acotar.
 • Qualificació avançada: Com a complement a la qualificació senzilla, s'afegeix en el mètode de qualificació de les tasques la qualificació avançada on es poden definir criteris de qualificació mitjançant les guies de qualificació i les rúbriques. Aquesta qualificació convé que vagi relacionada amb un valor numèric en la qualificació.
 • Compleció de l'activitat: Es poden definir criteris a partir dels quals proporcionar el progrés en el desenvolupament de l'activitat. Una vegada es compleixen les condicions l'activitat es dóna per completada.
 • Duplicació d'activitats i recursos: Els rols amb permís d'edició del curs poden duplicar les activitats i recursos dintre del mateix curs.
 • Una sola activitat tasca: S'han unificat totes les interfícies d'edició dels diferents tipus de tasques del Moodle 1.9 (tasca fora de línia, tasca en línia, penjar un fitxer i càrrega avançada de fitxers) de manera que les característiques generals de la tasca, el lliurament i la qualificació es poden modificar sense haver de canviar el tipus de tasca.
 • Ús de rols: El participant d'un curs pot tenir rol d'alumne/a en el curs i de professor/a en una activitat o en un recurs. Es poden reproduir funcions de moderador/a, delegat/da, editor/a de preguntes, editor/a del calendari… i així fer participar de manera activa a l'alumnat.

El tipus de tasca i les seves característiques es configuren des d'una única interfície on es poden definir: Paràmetres de la tasca, Paràmetres de la tramesa, Paràmetres de retroacció, Qualificació, Paràmetres comuns de mòduls i Restricció d'accés.

 • Activitats i recursos nous: Respecte al Moodle 1.9 es poden tenir incorporats nous mòduls d'activitats: el Diari, l'Eina externa, la Realimentació i el Llibre que es presenten a l'apartat 2 d'aquest bloc.
 • Exportació d'activitats al portafolis de l'alumne/a: Aquesta funcionalitat està encara en evolució. En aquests moments permet a l'alumnat fer l'exportació dels fitxers inclosos en les seves trameses i les del professorat quan afegeix retroacció. També és possible exportar fòrums mentre l'alumne/a té accés.

A l'apartat 3 d'aquest bloc es mostren els paràmetres de configuració d'una tasca on es concreten moltes d'aquestes novetats.

Inscripció d'alumnat a un curs

Per inscriure usuaris a un curs cal que l'administrador/a hagi habilitat les Inscripcions manuals als Mètodes d'inscripció anant a Administració del lloc | Connectors | Autenticació| Gestió de l'autenticació.

Per realitzar la inscripció d'usuaris a un curs el professor editor té dues formes diferents de fer-ho.

Mètode 1

Aneu a Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits i feu clic a Inscriviu usuaris a la part superior dreta de la pàgina.

Inscriviu usuaris

Inscriviu usuaris

Per canviar el tipus de rol cal que feu clic al desplegable i seleccioneu el rol desitjat. A continuació trieu els usuaris i feu clic al botó Inscriu.

Inscriu

Inscriu

Aquest mètode d'inscripció també permet al professorat editor inscriure Cohorts. Trobareu explicat com fer-ho a l'apartat 3 del bloc 2.

Mètode 2

Aneu a Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció i feu clic a la icona Inscriviu usuaris que trobareu a la dreta del paràmetre Inscripcions manuals.

Inscriviu usuaris

Inscriviu usuaris en bloc

A la part dreta de la pantalla, a Usuaris no inscrits seleccioneu els usuaris que voleu inscriure, feu servir la tecla Ctlr per seleccionar molts usuaris alhora. Finalment seleccioneu el rol amb el que voleu inscriure'ls i feu clic a Afegeix. Els usuaris estaran ara a l'apartat Usuaris inscrits.

Inscripció en bloc

Inscripció en bloc

Assignació de rols als cursos

En el Moodle 2 també es poden assignar rols locals a nivell de curs encara que no es troben en la mateixa ubicació que al Moodle 1.9 Assignar rols de Configuració del curs. Per gestionar els rols dels participants del curs cal anar a Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits.

Una vegada es té accés als usuaris inscrits en el curs es poden gestionar els rols i els grups als que pertanyen. Al costat del rol hi ha un signe més que obre el menú per afegir altres rols. Els rols que pot assignar un usuari/ària sempre són més restrictius que el seu, així el rol professor/a editor/a d'un curs només el pot assignar l'administrador/a i el professor/a editor/a podrà assignar els rols de professor/a no editor/a i el d'alumnat.

Assignació de rols en el curs

Assignació de rols en el curs

Assignació de rols a les activitats i recursos

En el Moodle 2, tal i com passava al Moodle 1.9, es poden assignar rols locals i permisos a nivell d'activitat i recurs. El participant d'un curs pot tenir rol d'alumne/a en el curs i de professor/a en una activitat o en un recurs. La gestió de permisos permet assignar part dels permisos del professor/a. Amb aquests paràmetres podrem reproduir funcions de moderador/a, delegat/da, editor/a de preguntes, editor/a del calendari… i així fer participar de manera activa a l'alumnat.

Pot ser interessant definir un rol Alumne/a, gestor/a o similar, sense permisos de qualificació, que afavoreixin la implicació de l'alumnat en les activitats a realitzar.

Per assignar rols primer trieu el rol que voleu assignar:

Assignació de rols en una tasca

Assignació de rols en una tasca

A continuació afegiu els usuaris als que assigneu el rol en l'activitat o recurs. Cal tenir en compte que només es és possible assignar els rols locals amb menys permisos que el vostre.

Assignació de rols en una tasca

Assignació de rols en una tasca

L'assignació de rols locals a nivell d'activitat i recursos tot i ser força àgil és possible que no s'ajusti a les vostres necessitats. En aquests casos podeu valorar la possibilitat d'editar els permisos de cada rol només per a una activitat o recurs concret

Grups i agrupaments. Formació de grups de treball.

El Moodle 2 permet la realització i qualificació d'activitats en grup. Per aprofitar aquesta opció podeu configurar grups de treball amb diferents criteris: grups classe, petits grups per al primer trimestre, per al crèdit de síntesi, per parelles,… I tots aquests grups poden coexistir en el mateix curs.

El professor/a editor/a por crear els grups i afegir els alumnes al grup que li correspongui, podeu consultar la pràctica Creació d'una tasca en grup petit.

En el moment de configurar una tasca, o una altra activitat, hi ha la possibilitat d'assignar-la als grups d'un dels agrupaments, Els estudiants trameten en grups, agrupaments de grups classe per tenir un fòrum en cada grup classe o per fer tasques de manera individual o agrupaments de grups petits per fer tasques en grups més reduïts.

Els agrupaments són conjunts de grups i els grups són conjunts d'alumnes. Es poden fer agrupaments de grup classe, agrupaments de grups de treball, agrupaments de parelles, agrupaments de grups per fer el treball de síntesi,…

Per exemple, imagineu que en el nivell educatiu de 2n d'ESO hi ha dos grups classe i per tant definiu els grups G2A i G2B i assigneu els alumnes a cadascun dels grups, posteriorment genereu un agrupament amb aquests dos grups que anomeneu 2nESO_gc (2n d'ESO grups classe).

Grups i agrupaments

Grups i agrupaments

Quan s'assigna una tasca a l'agrupament 2nESO_gc amb grups separats es permet el treball de l'alumnat agrupat per cursos, per exemple si el curs disposa d'un fòrum de debat es generaran dos fòrums, un per curs. Aquest és el típic agrupament que es fa servir per compartir un mateix curs entre diferents professors.

Perquè una tasca es realitzi en petit grup, per exemple de 3 o 4 alumnes caldrà que definir els grups petits i assignar a cada grup tres o quatre alumnes. Per tant es generaran els grups petits G2A1 (grup 1 de 2n A), G2A2, G2B1, G2B2,…cadascun d'ells amb tres o quatre alumnes. Un cop generats els grups petits caldrà fer un agrupament d'aquests grups que es pot anomenar A2nESO_gt (Agrupament 2n d'ESO grups de treball). Quan assigneu una tasca o un fòrum a l'agrupament A2nESO_gt el treball l'hauran de fer en petit grup.

L'agrupament A2nESO_gc (grups classe) conté dos grups G2A i G2B amb 28 alumnes cadascun.

L'agrupament A2nESO_gt (grups de treball) conté grups de tres o quatre alumnes.

El lliurament de les activitats i la seva qualificació es podrà configurar tenint en compte els grups de treball (grups petits) decidint si un membre del grup pot fer la tramesa o l'han de validar la resta de membres. També es podrà decidir si la qualificació de la tasca en grup es fa de manera individual o col·lectiva (la mateixa qualificació per a tot el grup).

A l'apartat 3 parametres_comuns_de_moduls d'aquest bloc es concreta com configurar les tasques en grup.

Qualificació avançada. Guies de qualificació i rúbriques

Una altra de les novetats del Moodle 2 és la qualificació avançada mitjançant guies de qualificació i rúbriques, disponible a l'activitat Tasca. Es qualifica amb un valor numèric però aquest està associat a una guia de qualificació o a una rúbrica en les que s'assigna part del valor a cadascun dels criteris de qualificació.

Canvi del mètode d'avaluació

Canvi del mètode d'avaluació

El rol de professor/a editor/a permet generar rúbriques i guies de qualificació des de zero o a partir de les plantilles que hi hagi en el lloc. Amb el rol gestor/a es poden guardar guies de qualificació i rúbriques com a plantilles.

Si un cop dins d'una tasca feu clic en el bloc Configuració | Configuració de la tasca | Qualificació avançada s'obtindran resultats diferents en funció del rol des del qual s'accedeix a la pàgina tal i com es mostra a les dues imatges següents:

Pàgina Qualificació avançada de l'administrador

Pàgina Qualificació avançada del gestor

Pàgina Qualificació avançada del professor editor

Pàgina Qualificació avançada del professor editor

Per navegar entre les pàgines d'avaluació avançada pot ser molt pràctica la navegació horitzontal.

En la navegació per les pàgines de contingut, tal i com passava al Moodle 1.9, es mostra la ruta en el lloc amb enllaços als nivells superiors al punt en el que ens trobem.

Navegació horitzontal

Navegació horitzontal

A l'apartat 3 qualificació d'aquest bloc i a les pràctiques 1 i 2 del bloc 4 s'explica com configurar una guia de qualificació i una rúbrica.

L'activitat Taller també ofereix la possibilitat de generar rúbriques i altres sistemes d'ajut a la qualificació però no són iguals a les de qualificació avançada de les activitats Tasca.

Calendaris

En aquesta versió del Moodle es poden subscriure calendaris externs amb format iCal. De manera anàloga es pot subscriure el calendari del Moodle en altres calendaris com GoogleCalendar.

En el moment d'afegir esdeveniments al calendari hi ha dues opcions:

 • Exportar/Importar esdeveniments creant un fitxer ICS.
 • Fer la subscripció al calendari a partir de la URL, iCal.

En el cas de l'exportació d'esdeveniments des del Moodle es pot configurar si es vol exportar tots els esdeveniments, o només aquells que estan relacionats amb els cursos. També es pot seleccionar una setmana, un mes o 60 dies.

En el cas que interessi veure tots els esdeveniments en un únic calendari del Moodle o de Google, es pot fer amb la subscripció als diferents calendaris. La subscripció permet tenir el calendari permanentment actualitzat a partir de la seva URL. Per a la subscripció de cada curs es necessita una URL diferent.

La versió actual del Moodle d'Àgora permet fer importacions i exportacions de calendaris fent subscripcions iCal

Els tipus d'esdeveniments que hi ha al calendari són els mateixos que al Moodle 1.9: globals (de lloc), de curs, de grup i d'usuari/ària.

Cada usuari/ària en funció del rol que tingui podrà afegir més o menys tipus d'esdeveniments:

 • Administrador/a: events de Lloc i d'usuari
 • Professor/a editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
 • Professor/a no editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
 • Alumne/a: events d'usuari/ària

L'accés al calendari es pot fer des de les Pàgines del lloc del bloc Navegació o fent clic en el nom del mes que hi ha al calendari, si està visible en el curs actual tal com es mostra a la imatge següent:

Accés al calendari

Accés al calendari des de Navegació i des del curs.

Una vegada es veu el calendari es pot canviar de curs per afegir esdeveniments a un curs o un grup concrets.

En el moment de crear esdeveniments de curs o de grup cal comprovar que s'està al calendari del curs on es vol afegir l'esdeveniment. Igualment, és important comprovar el curs seleccionat quan es genera la URL per subscriure el calendari.

Una vegada es visualitza el calendari es pot seleccionar els calendaris de tots els cursos en els que s'està inscrit o cada un d'ells per separat.

Accés al calendari.

En el bloc 4 trobareu el pas a pas amb les indicacions a seguir per fer subscripcions des del Moodle o des de GoogleCalendar: