Apartat 1. Administració del lloc

En aquest apartat es concreten algunes novetats del Moodle 2 relacionades amb l'administració del lloc. Cal tenir en compte que el Moodle 2 d'Àgora té algunes particularitats com els rols definits atenent a la política d'usuaris, el sistema de fitxers, etc.

L'administrador del lloc Moodle pot seleccionar el tema en funció del dispositiu que es faci servir, així podem tenir un tema per a mòbils i un altre per a tauletes a més a més del que tenim per defecte.

A continuació desenvolupem algunes de les novetats de manera més extensa.

Política d'usuaris

La política d'usuaris ha canviat considerablement entre el Moodle 1.9 i el Moodle 2. A part del rol Administrador, s'ha afegit un nou rol anomenat Gestor/a (manager).

Administradors del lloc

Al Moodle 2 d'Àgora només és possible tenir un Administrador/a per centre. L'admin és l'usuari/ària inicial que permet al centre gestionar l'espai Moodle 2. En el moment en què es fa l'alta, el sistema genera una contrasenya aleatòria que s'envia per correu electrònic al centre. La primera vegada que s'accedeix al Moodle 2 és necessari definir una contrasenya nova.

A aquest usuari admin no és possible canviar-li el nom.

Quan entreu al Moodle 2 trobareu un segon usuari administrador xtecadmin. Aquest usuari/ària només el que fa servir l'equip de suport d'Àgora quan des del centre es demana un suport que requereix l'entrada al Moodle per poder-lo resoldre. Aquest usuari/ària no és possible editar-ho ni eliminar-ho.

Rols globals
  • Gestor/a (manager)

Aquest és un rol global nou que ofereix el Moodle 2 i és el recomanat per gestionar l'espai Moodle. És gairebé igual que l'administrador/a amb l'excepció que no poden configurar els repositoris ni gestionar els paràmetres de configuració de les activitats i blocs.

La recomanació de cara a la gestió de Moodle 2, per qüestions de seguretat, és fer servir sempre usuari/ària Gestor/a exceptuant els casos concrets en què sigui imprescindible fer servir l'administrador.

Més informació sobre el rol Gestor/a

Diferències entre Getor/a i Administrador/a

Diferències entre Getor/a i Administrador/a

La resta de rols que venen per defecte al Moodle 2 ja hi eren també al Moodle 1.9 i no presenten cap novetat destacable.

Tal i com passava a Moodle 1.9 no s'haurien fer servir els rols globals de manera generalitzada per evitar que es produeixin conflictes entre les configuracions del lloc i dels cursos…

Altres novetats sobre els rols

A diferència de Moodle 1.9, a Moodle 2 és possible consultar els permisos concrets que té un usuari/ària. Aquesta possibilitat és un bon recurs per poder comprovar i solucionar problemes concrets en moments determinats.

Per accedir a aquesta informació cal anar a Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Comprovar els permisos del sistema. A continuació cal seleccionar un usuari/ària i fer clic a Mostra els permisos d'aquest usuari.

Comprovar permisos

Comprovar permisos

El professorat dels cursos també pot accedir a la informació de rols que un usuari/ària té dins d'un curs. Per accedir-hi cal anar també a Configuració | Administració del curs | Usuaris | Permisos | Comprovar els permisos.

Bloc Configuració per a l'administració del lloc

Tal com s'ha explicat al bloc 0 a la interfície en el Moodle 2 hi ha dos blocs que són sempre accessibles: Navegació i Configuració en els que hi ha menús contextuals específics del rol i de la pàgina del lloc Moodle que està activa.

A continuació es mostra el bloc Administració del lloc de Moodle 1.9 i el de Configuració del Moodle 2. Podeu veure com en Moodle 2 l'Administració del lloc està incorporada en el bloc de Configuració.

Comparació del Bloc d'administració en Moodle 1.9 i 2.4

Comparació del Bloc d'administració en Moodle 1.9 i 2.4

Dins del menú d'Administració del lloc hi ha un submenú anomenat Connectors on es pot trobar funcionalitats com Autenticació d'usuaris i Mòduls, entre d'altres que al Moodle 1.9 es trobaven distribuïts d'altra manera.

Canvis en Usuaris i Mòduls

Canvis en Usuaris i Mòduls

La carpeta Mòduls del Moodle 1.9 està integrada en Connectors. L'apartat Autenticació que abans es trobava dins Usuaris ara està ubicada tambe a Connectors.

Característiques avançades

L'administrador/a del lloc pot activar o desactivar algunes característiques avançades en el seu lloc de Moodle. És interessant avaluar-les per poder oferir funcionalitats que afavoreixin l'administració dels diferents cursos. A la vegada cal considerar els factors de manteniment i rendiment de la base de dades del lloc Moodle.

Valorant la seva aplicabilitat i repercussió directa en l'alumnat es poden destacar: Activitats condicionals, Compleció de l'activitat i Descàrrega del Portafolis.

Característiques avançades de les tasques

Característiques avançades de les tasques (Administració del lloc/característiques avançades)

Si l'administrador del lloc habilita l'accés condicional es podrà gestionar l'activitat de l'alumnat dissenyant un pla personal, si més no permet programar les activitats atenent a diferents ritmes de treball.

Sistema de Fitxers i repositoris externs

La gestió de fitxers en el Moodle 2 és molt diferent a la de versions anteriors. Els fitxers ja no s'associen al curs de Moodle com a recursos. Els fitxers es relacionen amb l'element en el que es pugen: activitats, recursos i resums de secció. I l'accés als fitxers es gestiona de la mateixa manera que el recurs en el que es troben. Així si s'elimina l'activitat o recurs s'eliminaran tots els fitxers vinculats, sempre i quan aquests no es facin servir a cap altre recurs i/o activitat.

Per habilitar i fer visible un repositori, l'administrador/a del lloc Moodle ha d'introduir els paràmetres del compte del repositori. La gestió de repositoris es troba a: Administració del lloc | Connectors | Repositoris | Gestió de respositoris.

Habilitació de repositoris

Habilitació de repositoris

Podeu trobar més informació a la pràctica 2 del bloc 4.

Tots els fitxers que estan relacionats amb descripcions de seccions i/o activitats es poden trobar en els Fitxers del servidor. Si en la descripció d'una activitat es vol afegir un fitxer que ja existeix en una altra descripció es pot fer còpia del fitxer (tornant-lo a pujar) o crear-ne un accés directe. Cal tenir en compte que si el fitxer té el mateix nom i contingut els sistema no el duplicarà si no que farà servir el que s'havia penjat anteriorment.

Els fitxers pujats suporten metadades (autor, data, llicència…) i si es vinculen des de cursos diferents s'emmagatzemen només una vegada.

Els fitxers que es pugen en nous cursos del Moodle 2 s'associen a elements concrets del lloc Moodle com activitats, recursos i seccions, i no al curs.

En el cas de cursos restaurats des del Moodle 1.9 els fitxers del curs estan visibles en la carpeta Fitxers del curs heredats.

Els fitxers es vinculen seccions, activitats i recursos

Els fitxers es vinculen a seccions, activitats i recursos

El sistema de fitxers està orientat a la web 2.0 és per això que està relacionat amb els repositoris.

En el Moodle 2 és possible enllaçar amb els repositoris més coneguts: GoogleDocs, Dropbox, Picasa, Flicker, Youtube, Alfresco, Equella entre d'altres. El selector de fitxers permet l'accés als fitxers del Moodle i als repositoris habilitats per l'administrador/a.

Hi ha diferents situacions en les que un usuari/ària pot necessitar afegir un fitxer a una activitat: com a recurs, com a resposta a una tasca, com a retroacció en la qualificació de la tasca,… En tots aquests casos es vincularà el fitxer a l'activitat i es donarà l'opció de pujar el fitxer des de local o des de qualsevol respositori habilitat en el lloc Moodle.

Els fitxers es vinculen seccions, activitats i recursos

Els fitxers es vinculen a seccions, activitats i recursos

Per pujar fitxers que estan en local i si es fa servir un navegador que permeti el drag&drop (Firefox 4, Chrome 11 i Explorer 10) es poden pujar fitxers directament arrossegant-los, ja sigui en la finestra emergent de selecció de fitxers com en un tema amb l'edició activada.

En el moment de pujar un fitxer el sistema pot fer una còpia o bé crear un àlies, que permet l'actualització automàtica del document. Ara bé, no tots els repositoris ho permeten: per exemple, GoogleDocs permet només crear una còpia dels fitxers, és a dir, no es poden crear àlies.

Repositoris digitals que podem habilitar a moodle

Repositoris digitals que podem habilitar a moodle

Com habilitar els portafolis

El portafolis del Moodle 2 permet que l'alumnat pugui exportar part del seu treball per desar-lo al seu repositori extern.

Per habilitar els portafolis l'administrador ha d'anar a Característiques avançades i afegir els connectors per als repositoris que estaran accessibles.

Paràmetres per habilitar el Portafolis

Paràmetres per habilitar el Portafolis

En alguns connectors caldrà configurar altres paràmetres amb la informació proporcionada per cadascun dels serveis per acabar d'establir la connexió entre el Moodle i el repositori.

Còpies de seguretat

El sistema de còpies de seguretat s'ha implementat completament millorant la interfície i el rendiment de còpies de cursos grans. Pel que fa a la interfície d'usuari/ària no hi ha diferències, tot i així convé recordar que no és possible incloure la restauració de dades d'usuaris de còpies fetes amb versions anteriors al Moodle 2.

Tal i com passava a Moodle 1.9 es poden fer còpies de seguretat de cursos, de seccions o d'activitats concretes la qual cosa permet importar activitats entre cursos.

Per incorporar els cursos del Moodle 1.9 al Moodle 2 es poden seguir els passos descrits a l'apartat 4 del bloc 1 (Eina d'importació de cursos).