Apartat 2. Categories.

Abans de començar amb la importació de cursos és recomanable duplicar l'estructura de categories que hi havia al Moodle 1.9. D'aquesta manera a mida que es vagin important els cursos ja es poden anar ubicant cadascun a la categoria que li pertoca.

Aquest procés no es pot realitzar de forma automàtica, així que s'ha de fer de forma manual.

L'ús de categories i subcategories és molt recomanable per poder dur a terme una bona gestió del Moodle. Per altra banda, també facilita molt al professorat i l'alumnat la cerca dels cursos.

Per crear les Categories aneu a Configuració | Administració del lloc | Cursos | Afegeix/edita cursos.

Afegeix/edita cursos

Accés a la creació de categories

A continuació feu clic a Afegeix una nova categoria.

Afegeix una categoria nova

Categories de cursos

Seguidament ompliu les dades corresponents a la categoria que esteu creant:

  • Categoria mare,
  • nom de la categoria,
  • número ID i
  • descripió;

finalment feu clic a Crea una categoria.

Crea categoria

Formulari de creació de categories

Podeu seguir creant categories i/o subcategories fent clic a Afegeix una subcategoria.

Afegueix una subcategoria

Afegeix una subcategoria

Se us obrirà una finestra com l'anterior per crear la subcategoria. Seleccioneu quina és la Categoria mare (en l'exemple hem triat 1R_ESO) i seguiu els mateixos passos que abans per crear, per exemple, una subcategoria anomenada Llengües.

Afegueix una categoria o subcategoria

Afegeix una subcategoria

Repetiu el procés tantes vegades com sigui necessari per crear una estructura de categories i subcategories que s'adeqüi al vostre centre.

Exemple d'estructura inicial de categories

Exemple d'estructura de categories