Apartat 3. Interfície

En aquest apartat es presenten algunes novetats del Moodle 2 relacionades amb la interfície i la navegació que afecten a les persones usuàries del lloc tant si accedeixen amb el rol d'administrador com amb el de professor editor i en alguns aspectes també a la resta de rols.

Més concretament es presenten novetats relacionades amb:

Estructura general

El primer contacte amb el Moodle 2 provoca necessàriament personalitzar l'entorn per fer-se amb la nova presentació.

En la distribució general d'elements podem identificar els blocs laterals i els blocs centrals. I en els blocs laterals tenim dos nous blocs, el de Navegació i el de Configuració que sempre estaran activats.

Blocs laterals i zona central

Blocs laterals

Un dels principals canvis de la versió 2 del Moodle respecte de la 1.9 és la interfície d'usuari. S'han realitzat modificacions no només en el disseny general i de les icones sinó també en la distribució d'algunes funcionalitats i blocs. En general el nou disseny facilita la navegació en el lloc.

Per apropiar-vos del nou entorn Moodle 2 tenim diferents opcions en la visibilitat dels blocs. Els podem minimitzar i així deixar més espai en la part central.

En cada un dels blocs laterals podem trobar una icona per minimitzar el bloc a la barra lateral, augmentant així l'espai que tenim al bloc central. Els blocs que tenim minimitzats en la barra lateral els podeu restaurar a la columna de blocs en qualsevol moment.

Minimitzar i restaurar blocs

Minimitzar i restaurar blocs

En passar el ratolí per sobre dels blocs minimitzats es desplega el menú associat.

Bloc Configuració desplegat a partir de la barra lateral

Bloc Configuració desplegat a partir de la barra lateral

Blocs principals (Navegació i Configuració)

Hi ha dos blocs cabdals, Navegació i Configuració que sempre seran visibles per a tots els usuaris autenticats si l'administrador els té habilitats. El bloc navegació no existia a les versions de Moodle anteriors a la 2 i el bloc Configuració substitueix a l'antic bloc Administració però amb funcions noves i un sistema de funcionament actualitzat.

Aquests dos blocs incorporen moltes funcions a les quals s'accedia des de blocs específics com Els meus cursos, Calendari, Perfil,…

Els blocs Navegació i Configuració són menús contextuals que van canviant en funció de la pàgina en la que ens trobem: a l'inici, en un curs, en una tasca, en el qualificador…Per exemple si estem dins d'un curs al bloc Configuració apareix Configuració del curs i quan entrem a una tasca s'activaran les funcions relatives a la Configuració de la tasca.

Tot seguit es mostren unes imatges d'aquests dos blocs tal i com apareixen segons el rol i el lloc del curs on ens trobem.

Blocs amb el rol professor des de l'inici i des de dins d'un curs

configuracio_de_tasques.jpg

Bloc Configuració actiu quan accedim a una tasca en concret. Observeu que apareix l'opció d'administració de la tasca.

Captures amb el rol administrador d'Àgora en el Moodle 2

Captures amb el rol administrador d'Àgora amb Modle 2 observeu que permet accedir a l'administració del curs i la del lloc

Els blocs Navegació i Configuració contenen diferents apartats en funció del lloc en el que us trobeu, així si aneu a un dels cursos, veureu que s'activen Cursos en Navegació i Administració de curs i Canvia rol a… de Configuració.

Altres blocs

A més dels blocs de Navegació i Configuració podem activar altres blocs que permeten l'accés ràpid a pàgines, aporten informació, faciliten la comunicació,…

A diferència del Moodle 1.9, en el Moodle 2 es poden inserir blocs en activitats concretes de manera que només siguin visibles quan s'entra a l'activitat. Per exemple podem disposar de dos blocs Comentaris diferents, un a la pàgina principal del curs visible per a tots els participants del curs i un altre dins d'una activitat que serà visible quan s'obri l'activitat.

Exemples de blocs Comentaris al curs i a l'activitat.

Amb el rol professor es poden activar els blocs que apareixeran a les pàgines del curs però cada estudiant, també pot activar blocs a la seva pàgina inicial, tal com s'explica a l'apartat següent.

Exemples de blocs que podem activar en la pàgina inicial.

Exemples de blocs que podem activar en la pàgina inicial.

La meva pàgina inicial

Cada participant del Moodle 2 disposa d'una pàgina inicial que li aporta informacions sobre els cursos i li permet configurar-la activant la seva edició amb el botó Personalitza aquesta pàgina.

 Pàgina inicial personal amb el bloc central Resum del curs i altres blocs laterals.

Pàgina inicial personal amb el bloc central Resum del curs i altres blocs laterals.

Cada usuari, independenment del rol assignat, té la possibilitat de determinar els blocs que vol que apareguin en aquesta pàgina d'inici. Pot configurar els blocs i el disseny que necessita per organitzar-se.

Icones amb edició activada

Més enllà del disseny de les icones segons el tema triat, en al cas d'Àgora s'ha seleccionat el tema Xtec2, hi ha un seguit d'icones que apareixen en activar l'edició. Al Moodle 2 la majoria de funcions vinculades a les icones són les mateixes que en el Moodle 1.9 però en algunes hi ha canvis significatius i altres activen funcions noves.

En activar l'edició del curs o del lloc apareixen un seguit d'icones en tres llocs diferents:

  • Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals:
Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

  • Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos:
Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos

Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos

  • Icones vinculades amb els quadres dels temes del curs. Sense edició i amb edició activada.
Icones del tema o secció

Icones del tema o secció