Apartat 2. Novetats del Moodle 2

En aquest apartat trobareu relacionades les principals novetats del Moodle 2 que posteriorment es desenvoluparan en els blocs 1, 2, 3 i 4 d'aquests materials.

Principals novetats

Les principals novetats i millores del Moodle 2 respecte de la versió 1.9 són:

 • Nou bloc de Navegació: S'ha creat un bloc de Navegació que agrupa moltes de les funcions que es feien des de blocs laterals específics. En aquest bloc trobem l'accés a la meva pàgina inicial, pàgines del lloc com bitàcoles, etiquetes, calendari,… El meu perfil que engloba les antigues pestanyes accessibles des del perfil com els missatges al fòrum, bitàcoles i missatgeria interna entre altres. També permet l'accés als diferents apartats d'un curs, temes, activitats i als cursos als quals la persona usuària es troba inscrita.
 • Bloc Configuració: S'ha reestructurat incloent els paràmetres d'administració del lloc (semblant al Moodle 1.9) a més d'altres relacionats amb la pàgina inicial, l'edició del perfil i altres que es van activant a mesura que s'hi accedeix als diferents espais del lloc o de cada curs.
 • Bloc comentaris: És un nou bloc que es pot afegir a qualsevol activitat i es fa visible quan s'hi accedeix a l'activitat. També es pot posar un bloc de comentaris a la pàgina principal del curs. Es poden generar tants blocs de comentaris com activitats ja que funcionen de manera independent.
 • La meva pàgina inicial: Cada usuari/a disposa d'una pàgina inicial que pot personalitzar afegint blocs laterals. En aquesta pàgina es mostren informacions relacionades amb els seus cursos.
 • Gestor de fitxers: El Moodle 2 associa els fitxers que es pugen a elements del Lloc Moodle en comptes d'associar-los a un curs com es fa en el Moodle 1.9. La gestió de fitxers està orientada a la web 2.0, es poden habilitar repositoris en el núvol, així, l'alumnat i el professorat pot carregar fitxers des de repositoris. Es poden utilitzar, entre d'altres, GoogleDrive, Picasa, Dropbox,… Una vegada habilitat el repositori es pot configurar l'exportació de continguts pels usuaris, a la que el Moodle anomena el portafolis.
 • Noves funcionalitats en les activitats i recursos: L'administrador pot habilitar nous grups de funcionalitats que ens ofereix el Moodle: "Restricció d'accés" i "Compleció de l'activitat" entre d'altres.
  • Restricció d'accés: Serveix per fer visible o obrir una activitat atenent a criteris establerts prèviament, per exemple haver superat una activitat prèvia, tenir un perfil determinat,…
  • Compleció de l'activitat: Es poden definir criteris a partir dels quals proporcionar el progrés en el desenvolupament de l'activitat. Una vegada es compleixen les condicions l'activitat es dóna per completada.
  • Icones d'edició: Un cop s'activa l'edició del curs apareixen unes icones al costat de cada activitat. Amb aquestes icones es pot:
   • Duplicar l'activitat en un mateix curs
   • Editar el títol sense necessitat d'obrir la pàgina de configuració de l'activitat
   • Definir rols específics per a l'activitat, independentment del rol general que tingui l'usuari.
  • Treball en grup: Les tasques es poden assignar a un grup que l'haurà de lliurar conjuntament, per exemple un alumne penja el fitxer amb l'activitat però aquesta no es considera lliurada fins que cadascun dels membres del grup de treball no clica sobre el botó "Tramet". La qualificació de la tasca en grup queda reflectida en tots els fulls de qualificació dels membres del grup.
  • Qualificació avançada: En la qualificació de les tasques es poden fer servir Guies de qualificació i rúbriques que serveixen per definir els criteris de qualificació de l'activitat i mostrar-los a l'alumnat i al professorat. També permet missatges de retroacció per part de la persona tutora.
 • Mòduls d'activitats: Alguns dels mòduls d'activitats s'han reescrit millorant l'accessibilitat i interacció, altres s'han generat de nou. Podem destacar com a noves o reescrites les activitats següents: Diari, Eina externa, Qüestionari Hot Potatoes, Realimentació i Llibre.
 • Cohorts: Permet generar grups d'usuaris a nivell de sistema per fer inscripcions en grup. Ideal per agrupar alumnes per nivells, classe,… Facilita la tasca de l'administrador del lloc.
 • Subscripció de calendaris amb el format iCal: Es poden subscriure calendaris entre Google calendar i el Moodle en ambdós sentits.

Consideracions tècniques

Per fer servir el Moodle 2 haurem de tenir versions iguals o superiors a Firefox 4, Google Chrome 11, Internet Explorer 8, Safari 5 o Opera 9. Ja que es deixa de donar suport a navegadors antics.

Penseu en els ordinadors que poden estar congelats, caldrà actualitzar els navegadors per millorar la velocitat d'accés al Moodle i garantir el correcte funcionament dels mòduls.

Evolució qualitativa del Moodle

Moodle va ser concebut per promoure el constructivisme social. Les versions del Moodle 2 donen continuïtat a la pedagogia inicial del projecte, recordem, el coneixement es construeix en grup, col·laborativament.

A l’informe horizon k-12 (elaborat per New Media Consortium (NMC), Consortium for School Networking (CoSN) i International Society for Technology in Education (ISTE)) identifiquen les noves tecnologies emergents i analitzen la repercussió en el camp de l’educació en els propers cinc anys. Les tecnologies a les que es fa referència en aquest informe són: dispositius mòbils, tauletes, jocs, Entorns personals d’aprenentatge (PLE), Realitat augmentada i interfícies naturals d’usuari.

Els PLE (Entorns personals d’aprenentatge) es caracteritzen per la personalització de l’entorn i el recull d’experiències individuals que l’alumne considera significatives en el seu procés d’aprenentatge. Aquestes evidències, bàsicament han de ser el resultat de la reflexió personal de l’alumne envers el seu procés d’aprenentatge i la selecció de materials i activitats que considera importants. Aquest recull significatiu és el portafolis. En Moodle 2 podem habilitar el portafolis encara que de moment es troba en un estadi incipient, ens permet exportar als repositoris personals fòrums i activitats amb les seves retroaccions en format HTML per guardar-los a un lloc extern.

Una altra novetat que tenim al Moodle 2 és l’accés a repositoris del núvol per adjuntar el fitxers de treball de l’alumne, en diferents formats: text, àudio, imatge, vídeo … Moodle fa una gestió de fitxers més integrada en la web 2.0 connectant l'EVA amb els repositoris personals, en tots dos sentits. Una part d’aquests espais, la que és important per l’alumne, constitueix el portafolis.

Així doncs, l'estudiant té la documentació pròpia i de referència, organitzada en espais del núvol. Aquest concepte ens permet compartir amb la comunitat les nostres produccions i referenciar les produccions de la comunitat quan en fem ús. Aprofitem l’espai i els sistemes de gestió de documents propis de cada servei d’Internet. Moodle aprofita les característiques d’aquests entorns (cerca, tags, llicència) i els connecta amb les activitats en les que participa l’estudiant.

Els usuaris de Moodle poden accedir fàcilment a la seva producció en repositoris digitals diversos aprofitant el seu sistema de gestió, privacitat, llicència, …

Així, en la versió 2.4 del Moodle podem comptar amb noves maneres de lliurar treballs (el treball en grup: es pot lliurar a partir d’un dels seus components i queda registrat en el seguiment de tot el grup), noves maneres d’avaluar (guies de qualificació que milloren la retroacció amb l’alumne i la càrrega de fulls de càlcul en format csv amb registres de qualificacions). Un nou tipus d'activitat: el llibre, pot ser un bon suport per centralitzar el portafolis. D’altra banda el Moodle augmenta la seva operabilitat oferint l’accés transparent a repositoris digitals del núvol. La gestió de fitxers pot fer servir els serveis d’Internet de l'usuari/ària.