Tipus d'activitats

El JClic permet realitzar set tipus bàsics d'activitats:

  • Les associacions pretenen que l'usuari descobreixi les relacions existents entre dos conjunts d'informació.
  • Els jocs de memòria on s'han d'anar descobrint parelles d'elements iguals o relacionats entre ells, que es troben amagats.
  • Les activitats d'exploració, identificació i informació que parteixen d'un únic conjunt d'informació.
  • Els puzzles plantegen la reconstrucció d'una informació que es presenta inicialment desordenada. Aquesta informació pot ser gràfica, textual, sonora… o combinar aspectes gràfics i auditius alhora.
  • Les activitats de resposta escrita que es resolen escrivint un text (una sola paraula o frases més o menys complexes).
  • Les activitats de text plantegen exercicis basats sempre en les paraules, frases, lletres i paràgrafs d'un text que cal completar, entendre, corregir o ordenar. Els textos poden contenir també imatges i finestres amb contingut actiu.
  • Les sopes de lletres i els mots encreuats són variants interactives dels coneguts passatemps de paraules amagades.

Alguns d'aquests tipus presenten diverses modalitats, donant lloc a 16 possibilitats diferents:

Tipus d'activitats del JClic
Tipus Descripció
Associació simple Es presenten dos conjunts d'informació que tenen el mateix nombre d'elements. A cada element del conjunt origen correspon un i només un element del conjunt imatge.
complexa També es presenten dos conjunts d'informació, però aquests poden tenir un nombre diferent d'elements i entre ells es poden donar diversos tipus de relació: un a un, diversos a un, elements sense assignar...
Joc de memòria Aquest tipus d'activitats consisteix a descobrir parelles d'elements entre un conjunt de caselles inicialment amagades. Les parelles poden estar formades per dues peces idèntiques, o per dos elements relacionats. A cada intent es destapen dues peces, que es tornen a amagar si no formen parella. L'objectiu és destapar tots els elements del plafó.
Activitat d'exploració Es mostra una informació inicial i en fer clic damunt seu es mostra, per a cada element, una determinada peça d'informació.
Activitat d'identificació Es presenta només un conjunt d'informació i cal fer clic damunt d'aquells elements que acompleixin una determinada condició.
Pantalla d'informació Es mostra un conjunt d'informació i, opcionalment, s'ofereix la possibilitat d'activar el contingut multimèdia que porti cada element.
Puzzle doble Es mostren dues graelles. En una hi ha la informació desordenada i l'altra està buida. Cal reconstruir l'objecte en la graella buida portant-hi les peces una per una.
d'intercanvi En una única graella es barreja la informació. En cada tirada es commuten les posicions de dues peces fins a ordenar l'objecte.
de forat En una única graella es fa desaparèixer una peça i es barregen les restants. A cada intent es pot desplaçar una de les peces veïnes al forat, fins tenir-les totes en l'ordre original.
Text Completar text En un text es fan desaparèixer determinades parts (lletres, paraules, signes de puntuació, frases) i l'usuari ha de completar-lo.
Omplir forats En un text se seleccionen determinades paraules, lletres i frases que s'amaguen o es camuflen, i l'usuari ha de completar-lo. La resolució de cadascun dels elements amagats es pot plantejar de maneres diferents: escrivint en un espai buit, corregint una expressió que conté errades, o seleccionant diverses respostes possibles d'una llista.
Identificar elements L'usuari ha d'assenyalar amb un clic de ratolí determinades paraules, lletres, xifres, símbols o signes de puntuació.
Ordenar elements En el moment de dissenyar l'activitat se seleccionen en el text algunes paraules o paràgrafs que es barrejaran entre si. L'usuari ha de tornar a posar-ho en ordre.
Resposta escrita Es mostra un conjunt d'informació i, per a cadascun dels seus elements, cal escriure el text corresponent.
Mots encreuats Cal anar omplint el tauler de paraules a partir de les seves definicions. Les definicions poden ser textuals, gràfiques o sonores. El programa mostra automàticament les definicions de les dues paraules que es creuen en la posició on es trobi el cursor en cada moment.
Sopa de lletres Cal trobar les paraules amagades en una graella de lletres. Les caselles neutres de la graella (aquelles que no pertanyen a cap paraula) s'omplen amb caràcters seleccionats a l'atzar en cada jugada. Pot ser amb contingut associat. En aquest cas s'anirà desvetllant un element d'un conjunt d'informació (text, sons, imatges o animacions) cada vegada que es localitza una paraula nova.