Usos de la pissarra digital a l'aula d'educació infantil

A educació infantil, els nens i nenes tenen una gran facilitat d'assimilació de tot allò que observen i manipulen. Per aquest motiu, tant el joc com les imatges són essencials en la seva maduració personal. La pissarra digital en l'àmbit de l'educació infantil té el seu principal atractiu en les possibilitats visuals i manipulatives que ofereix:

 1. Amb programes d'interacció
 2. Com a pissarra convencional que permet assenyalar, marcar, escriure sobre un fons (el mateix que veiem a l'ordinador), i el més interessant, donant més funcionalitats a la pissarra convencional (dibuix, pintar…) amb objectes (fotos, imatges de la galeria…) que es poden copiar, engrandir, eliminar, i gestionar com es vulgui.
 3. Amb activitats elaborades prèviament amb l'eina d’autor de la PDI
 4. Com a pantalla de projecció

A més, hi ha unes eines complementàries que permeten fer altres activitats com:

 • Amb una webcam o tauleta connectada a la PDI, podeu fer una videoconferència i visualitzar l'altre grup per la projecció a la pissarra digital.
 • Amb un teclat i un ratolí sense fils, podeu posar a les mans de qualsevol nen o nena de la classe el control de la pantalla sense necessitat de desplaçar-se.
 • Amb una lupa binocular connectada a l'ordinador, podeu veure en pantalla, i de manera conjunta, aquelles coses que poseu sota la lupa.
 • Amb un projector de cossos opacs, disposareu en tot moment d'un recurs que permet projectar a la pantalla qualsevol llibre, imatge, full… que tingueu damunt la taula.

1. Amb programes d'interacció

Tot el programari que hi ha instal·lat en un ordinador es pot accedir, activar, presentar i exercitar damunt de la pissarra digital de forma molt senzilla, amb els dits (per a les PDI tàctils) i amb el punter digital (per a les PDI digitals i les portables).

A la xarxa podem trobar diferents programes en línia que poden servir per tenir un primer contacte amb la interacció que ofereix l'ús de la pissarra digital a l'aula d'educació infantil. El mestre ha de veure el seu valor educatiu. Són programes lúdics que esdevenen propostes d'aprenentatge, perquè:

 • incrementen l'atenció i la motivació,
 • promouen una major implicació i participació de l'alumnat,
 • l'alumnat obté una satisfacció ràpida a les seves accions, per la facilitat de l'ús de l'eina,
 • les explicacions del mestre són més entenedores i visuals,
 • es donen les condicions necessàries per afavorir l'atenció a la diversitat de l'aula.

Amb la pissarra s'afavoreix l'adquisició dels continguts, l'alfabetització multimèdia i el desenvolupament d'estratègies i capacitats. L'alumnat fa una veritable immersió en el seu propi procés d'aprenentatge.

A nivell motriu, es tracta de fer els primers moviments d'acció-reacció amb el dit o el llapis òptic damunt de la PDI:

 • moure perquè passi alguna cosa,
 • prémer la pissarra suaument a mode de fer un clic,
 • arrossegar (prémer i no deixar anar) per la pantalla un objecte des d'un punt inicial a un punt final.

En les activitats de pintar se selecciona primer una opció (color) i es fa clic en una regió del dibuix perquè tota la regió s'ompli d'aquell color.

Les PDI més actuals són multitouch, permetent que siguin dos o més infants els que interactuïn amb la pissarra.


2. Molt més que una pissarra convencional

El programari de gestió de les pissarres digitals permet, en principi, simular una pissarra tradicional damunt el tauler.

Les PDI poden actuar talment com una pissarra tradicional de guix o de retolador. Sobre un fons blanc el mestre i els alumnes poden escriure, guixar, dibuixar, esborrar…, amb el valor afegit que es pot desar i reutilitzar-lo per altres activitats. Els programes de les pissarres tenen també opció de fer un fons quadriculat, o un fons amb pautes de diferents mides.

També, segons el programari de gestió del tauler digital, s'inclou una galeria amb molts recursos, útils per a la dinàmica de treball a l’aula i per a la creació d’objectes d’aprenentatge. La galeria s’organitza en carpetes i els recursos que conté són de diferents tipologies: imatges (dibuixos, fotografies, gràfics, etc), sons, animacions, fons de pantalla, plantilles per a pàgines, plantilles d’arxius multimèdia per a la creació d’activitats…

Els arxius que es creen amb el programari d’algunes pissarres digitals actuen com una veritable carpeta. Disposen d’una opció que permet incorporar, a manera d’arxius adjunts, altres recursos: arxius de text (programacions o els fulls de les activitats dels alumnes), altres presentacions, vídeos, sons, arxius multimèdia, enllaços, etc. D’aquesta manera, en un sol arxiu, el professorat té a l’abast tots aquells documents que necessita per desenvolupar una seqüència didàctica.

També permet actuar sobre la imatge d'una pàgina d'Internet. L'opció de seleccionar (a mode d'impressió de pantalla) una imatge extreta de la xarxa i afegir-hi tots els elements que es creguin oportuns, permeten traslladar la pissarra a altres i inagotables escenaris.

Volem que els alumnes s'imaginin en una platja? Escollim una fotografia de mida ben gran des de la xarxa i la incrustem com a fons, cobrint tota la pissarra. Després podem dibuixar personatges, elements… activant la creació d'escenaris fantàstics o llunyans.

L'exemple següent el fem sobre el programa OpenBoard http://openboard.ch/index.en.html.

Aquesta pràctica la podeu fer des de l'ordinador, descarregant el programa Openboard. No cal fer-ho des de la PDI. Inclús és millor practicar amb el ratolí el que després es pot fer de forma tàctil.

pdi1.jpg
1. Aneu a la visió Web de la vostra PDI
pdi2.jpg
2. Entreu a Google Imatges des del lloc on podeu escriure la URL. Feu la cerca d'una imatge. Per exemple: "platja". Escolliu una imatge que tingui una mida de més de 800 píxels d'amplada.
pdi3.jpg
3. Afegiu la imatge en una pàgina en blanc. Clicant damunt de la imatge queda seleccionada en un marc. Qualsevol selecció passa a ser un "objecte".
pdi4.jpg
4. Cal que bloquegeu aquesta selecció per tal que no es mogui. Primer la podeu col·locar al centre de la pantalla.
pdi5.jpg
5. Entreu a la Galeria d'imatges que conté el programa de la PDI. Escolliu la categoria "Animals" (molt possiblement qualsevol marca de pissarra té aquesta categoria). Trieu un animal.
pdi6.jpg
6. Podeu triar més animals o el mateix diverses vegades. Quan el seleccioneu (objecte) el podeu engrandir, empetitir, girar….

Què fàcil inventar-se contes i anar-los construint entre tots, a poc a poc i a la pissarra digital!


3. Amb activitats elaborades prèviament amb l'eina d’autor de la PDI

Tots els programaris de les pissarres digitals disposen de la utilitat de crear i desar activitats des de la pròpia pissarra.

Podeu consultar les prestacions de cada model de pissarra.

Des de l'ÀreaTAC s'ofereixen a la plataforma Alexandria (http://alexandria.xtec.cat/) moltes activitats que podeu descarregar-vos i fer-les a les vostres aules.

Seguiu aquesta petita instrucció:

- En treu a Alexandria http://alexandria.xtec.cat/.

- Des del menú Biblioteca, accediu a Materials PDI. Entreu a la Biblioteca de materials per a les PDI.

Des del cercador activeu l'opció de Cerca Avançada:

A Nivell educatiu: podeu triar Educació infantil. I d'Àrea curricular: per exemple Matemàtiques.

Si disposeu d'una PDI Smart, Nimio o Promethean és molt recomanable seleccionar-la a Tipus de fitxer: .

Premeu el botó Desa els paràmetres.

A la part inferior, s'indiquen les activitats que s'han trobat. Per exemple sense posar el tipus de fitxer, apareix S'han trobat els registres:24/806. I més avall teniu aquestes 24 activitats. Escolliu-ne una des de l'enllaç del títol.

Teniu tota la informació del paquet d'activitats fet per l'autor, l'accés directe i el fitxer de descàrrega.


4. Com a pantalla de projecció

L’aprenentatge basat en l’observació i l'anàlisi de fonts audiovisuals (vídeos, films, documentals, etc) permet visualitzar de manera senzilla conceptes que no ho permeten altres tipologies de fonts (fotografia, documents sonors, textos, etc). L’accés i la distribució s’ha generalitzat mitjançant servidors comuns com youtube o més específics com l’edu3.cat.

L’ús de les fonts audiovisuals, encara que sigui una animació curta, pressuposa tenir una metodologia per al seu visionat amb unes accions a tenir en compte abans, durant i després d’aquest visionat.

Abans

Les accions a realitzar abans del visionat són exclusives del mestre, que ha de conèixer a fons la producció audiovisual.

El mestre ha de prendre decisions sobre:

a) Quins objectius vull que s'assoleixin els infants? Cal decidir pel tipus de visionat a realitzar:

 • una producció, com a element motivador o introductori d'un tema.
 • un vídeo simplement com a entreteniment.

b) Quin tipus de suport utilitzaré? Poden ser produccions específicament didàctiques o bé materials que inicialment no tenen una intencionalitat didàctica però que, per les seves característiques, poden ser usats com a tals.

Com que l’accés a la realització de produccions audiovisuals s’ha vist facilitat per l’ús de les càmeres digitals, cal tenir en compte un tercer tipus de producció que es pot utilitzar a l’aula: la producció pròpia.

c) Quants alumnes veuran el vídeo? Com els agrupo? En gran grup, en tallers…

d) Com faré per què participi l'alumnat? Durant el visionat d’una producció audiovisual l’alumnat pot ser un espectador passiu o actiu. Si es decideix que tingui un paper actiu caldrà saber en quins moments se li pot fer intervenir i sobre quines qüestions es vol que intervingui. També caldrà saber si es vol interrompre el visionat amb preguntes, comentaris i aportacions, etc.

Per altra banda el mestre també haurà de tenir en compte: la durada de la producció i els recursos de tipus tècnic que poden utilitzar durant el visionat: la pausa de la imatge, la supressió del so, l’alentiment de la imatge, el visionat només d’una part, etc.

Durant i després

La tipologia d’activitats que es poden realitzar durant i després del visionat és variada, a continuació s’enumeren alguns exemples:

 • Fer preguntes sobre algun aspecte concret del contingut durant el visionat aturant la imatge o suprimint el so. Han de fer referència a aspectes significatius i estar relacionades amb els objectius proposats inicialment.
 • Interrompre la projecció per demanar com continuarà la mateixa i comprovar-ho reprenent-la. Es treballa la formulació d’hipòtesis.
 • A partir de conclusions conegudes inferir la hipòtesi inicial.

Després del visionat es pot seguir ampliant i comentant el contingut de la producció audiovisual.

Disposar d’una PDI per visionar una producció audiovisual facilita la interacció amb l’alumnat, ja que els recursos tècnics que es disposen són més amplis. Així, la pausa o l’alentiment de la imatge, la supressió del so es veuen incrementats amb opcions com les captures de pantalla, el marcar amb retoladors allò que interessa, etc.

Una manera d'utilitzar la pissarra digital en aquesta modalitat a l'aula d'educació infantil és per visionar animacions curtes.