A ser creatius

Extracte del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf#page=46

La creativitat és la capacitat de generar noves idees o solucions innovadores. És un element clau per al desenvolupament dels infants que els ajudarà a adquirir competències que els seran útils durant tota la vida. La creativitat contribueix al desenvolupament positiu de la personalitat i el pensament abstracte i a adquirir habilitats necessàries per resoldre situacions i reptes que l’infant s’anirà trobant.

Document Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle pàg. 45