Anar creixent en autonomia i autoestima

Extracte del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf#page=41

Acordar pautes que promoguin l’autonomia dels infants suposa un compromís de qualitat de la comunitat educativa, amb decisions com ara:

  • Assumir el concepte d’infant competent i autònom que protagonitza el procés educatiu. Si creiem en aquest concepte d’infant, veurem que la persona adulta no pot ser el centre de l’activitat del grup. Només creient de veritat que l’infant és el centre de l’activitat i actuant en conseqüència, es podrà garantir el procés personal de cada infant; cal que l’adult faci un acompanyament des de la distància, per respectar-ne el desenvolupament i promoure’n l’autonomia.
  • Crear ambients on l’adult no s’anticipi a les accions de l’infant amb la intenció de salvar les dificultats que se li presenten sense parar-se a comprovar la satisfacció que pot produir als infants valer-se per si mateixos.
  • Acceptar que els infants poden tenir criteris propis i creativitat pel que fa a les seves necessitats i problemes, i ens poden sorprendre per la seva capacitat crítica i autonomia si els donem l’oportunitat d’exercitar-les.
  • Convertir l’aula i l’escola en un espai de suport proper a l’infant per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats i la creació de vincles de benestar i relació (adult-infant i entre infants de diferents edats).
  • Tenir cura dels aspectes del docent: verbals (com ara el llenguatge, el to de veu, l’escolta activa, els silencis…) i no-verbals (els gestos, la mirada, la postura calmada, la cara, el somriure, el tacte…) que possibiliten crear una relació pròxima adult-infant on l’infant se senti segur, acollit i acceptat.
  • Utilitzar l’escolta activa, la conversa, l’ús de materials que permetin la manipulació, l’exploració i la conversa.
  • Mostrar confiança en les iniciatives que sorgeixin dels infants, donar llibertat per organitzar-se, reconèixer l’esforç de cadascú, promoure la iniciativa a l’hora de prendre decisions, l’intercanvi de punts de vista a través dels contes o el diàleg, no sotmetre els infants a comparacions amb altres companys, deixar la possibilitat d’escollir, etc.