A progressar en el moviment i el domini del cos

Capacitats

Aquest apartat es fonamenta en la primera capacitat que el currículum assenyala que l'infant ha de desenvolupar:

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma: L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, l’autoestima, l’educació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables són essencials per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L’infant haurà de ser capaç de:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

Objectius

Tots els objectius del cicle s'involucren directament i contribueixen en el desenvolupament de les capacitats anteriors.

Àrea

Quant a Àrea de coneixement, en l'Àrea de Descoberta d’un mateix i dels altres:

Joc i moviment

 • Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.
 • Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.
 • Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal.
 • Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració.
 • Organització progressiva de la lateralitat.
 • Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.
 • Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

Tècniques amb la càmera i aplicacions de la tauleta

 • StopMotion
 • Croma