A comunicar-nos

Extracte del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf#page=19

Els diferents llenguatges permeten a l’infant manifestar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments, el que està imaginant o projectant, construir pensament i participar en intercanvis comunicatius diversos. En la mesura que explora i experimenta els recursos i les eines específiques de cada llenguatge se n’apropia i interioritza els processos i codis específics, desenvolupant les seves capacitats expressives i comprensives.


La presència de la llengua escrita a l’escola s’emmarca des de la proximitat i l’ús real, propera a les necessitats comunicatives de l’infant. En aquest sentit l’escola i l’aula reprodueix l’atmosfera alfabetitzadora de l’entorn i empra la llengua escrita en el sentit més útil i comunicatiu.