Incorporar dispositius mòbils a les aules amb un valor afegit suposa tenir en compte alguns aspectes organitzatius, didàctics i metodològics de la pràctica docent per tal d'assegurar que l'experiència amb aquestes eines sigui satisfactòria.

Dissenyar segons les pautes del disseny universal per a l'aprenentatge i les intel·ligències múltiples a l'aula

Els dispositius mòbils poden facilitar l'atenció a la diversitat dels alumnes de l'aula tenint en compte aquells que presenten característiques més extremes. D'aquesta manera l'aula es convertirà en un espai on tots els alumnes podran aprendre i participar conjuntament. Per assolir aquesta fita, podem guiar-nos per les pautes del disseny universal per a l'aprenentatge, que són un conjunt de recomanacions de disseny que giren al voltant de tres principis:

Afavorir el compromís de l'alumnat amb el seu aprenentatge (implicant-los en decisions sobre el currículum, tractant temes que els interessin…) Oferir als alumnes la possibilitat d'expressar el que han après en diversos formats (escrivint, dibuixant, fotografiant, parlant…) Presentar el contingut en diversos formats (text, vídeo, imatge, animació, esquema…) Els dispositius mòbils, per totes les seves prestacions, faciliten l'aplicació d'aquestes pautes que no només serveixen per als alumnes que tenen més dificultats, sinó que afavoreixen l'aprenentatge significatiu i la participació de tots. Per més informació consulteu la guia del disseny universal per a l'aprenentatge.

La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner exposa que tothom processa la informació de diverses maneres, en funció de set intel·ligències (musical, lingüística, lògica-matemàtica, espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal i naturalista) que tenim configurades de formes diferents. La configuració d'aquestes intel·ligències influeix en la nostra manera de percebre, de comprendre i d'actuar. Per aquest motiu, tal i com es recomana des del disseny universal per a l'aprenentatge, cal crear entorns on totes aquestes intel·ligències tinguin cabuda i es puguin desenvolupar. Per exemple, si es treballa el tema de les plantes, caldria pensar activitats que posin en joc totes les intel·ligències: buscar un vídeo, llegir textos, fer esquemes, anar de safari fotogràfic, geolocalitzar vegetació, entrevistar un biòleg, fer un experiment, dibuixar, buscar alguna cançó… totes aquestes activitats són molt més fàcils de dur a terme amb l'ús dels dispositius mòbils.

Afavorir la col·laboració dins i fora de l'aula i treballar per projectes

L'aprenentatge es produeix fonamentalment en la interacció amb els altres, per aquest motiu és important afavorir el treball en equip i també fomentar els intercanvis amb persones que no formen part de l'aula i que poden aportar nous coneixements i vivències. Els dispositius digitals afavoreixen aquesta col·laboració gràcies a les eines per compartir documents, per fer videoconferència…

En cas de fer equips de treball amb alumnes cal ajudar-los a determinar quin rol tindrà cadascú i a establir pautes de treball. És important que els grups siguin heterogenis i que vagin canviant per tal d'afavorir l'aprenentatge de tots. A més a més, cal tenir en compte la disposició del mobiliari de l'aula que ha d'afavorir la interacció social.

Perquè les activitats que es fan amb dispositius mòbils adquireixin més sentit, cal que formin part d'una seqüència que sigui interessant, variada i impliqui diverses competències. Els projectes permeten introduir aquest tipus de seqüències d'activitats d'una manera motivadora, que és significativa per a l'alumnat. A més, cal preveure com es farà l'avaluació d'aquestes activitats que formen part dels projectes.

Referències