Mètodes de matriculació

Un cop tinguem ja tots els usuaris dins Moodle, caldrà assignar els estudiants i el professorat als cursos convenients.

Tenim varies maneres de fer això, des de la més recomanada que consisteix en crear una clau de curs, fins a mètodes que requereixen la intervenció de la persona administradora, com la pujada per CSV.

Si al començar el curs tenim ja els cursos creats i tenim molt clar els cursos que s'han de matricular els alumnes, aprofitarem el CSV creat anteriorment per fer la pujada del alumnes i la matriculació, tot de cop. Per això cal seguir les instruccions de la pujada amb CSV i afegir les columnes que corresponguin.

Matriculació mitjançant clau

Aquest és el mètode més utilitzat, i que menys problemes dóna. El mateix Professor/a del curs, edita els paràmetres, i posa una clau de matriculació.

Llavors, cal que doni aquesta clau als seus alumnes, un cop els alumnes estiguin matriculats dins del cus, llavors el Professor/a la podrà canviar per tal que no entri ningú més. Cal anar al bloc AdministracióParàmetres

Matriculació en el curs i en un grup determinat

Si el curs està dividit en grups, llavors es pot configurar una clau de curs i una clau de grup de manera que els alumnes no només es matricularan dins del curs sinó que ho faran en el grup corresponent. Per evitar confusions, és millor que les claus de grup i la clau de curs comencin per la mateixa lletra, ja que Moodle dona una "pista" sobre la contrasenya donant la primera lletra de la clau de curs, però mai sobre la de grup.

El professorat donarà la clau de grup a aquells alumnes que vulgui matricular en aquell curs i aquell grup. Si algun alumne es matricula mitjançant la clau de curs, aquest no serà dins de cap grup, i llavors no podrà participar en aquelles activitats definides com a grups separats o grups visibles.

Matriculació manual

Cada Professor/a assigna el rol d'estudiant a partir del menú del curs Assignació de rols, tal i com ja hem explicat a Assignació de rols. Cal doncs, buscar un a un els estudiants, i assignar-lis el rol. A més si han de pertànyer a un grup determinat, també caldrà assignar-lo manualment.

Aquest mètode tan sols és utilitzat quan son pocs alumnes, o bé quan vols assignar un sol alumne a posteriori (nouvinguts, canvis de grup, …)

Matriculació mitjançant un fitxer CSV

Fent servir la utilitat de carrega usuaris de l'administració, amb l'opció actualitza els usuaris existents. En aquest cas, cal crear un fitxer de text separats en comes amb els camps següents:

username,course1,group1,course2,group2, …

De manera que a username posarem el nom d'usuari/ària (el podem treure del mateix ods que vam fer servir per fer la pujada d'usuaris). A course1, group1 posarem el nom curt del curs i el nom del grup al qual volem que pertanyi. El curs cal que existeixi, però el grup no, si no existeix en crearà un de nou amb el nom posat. De la mateixa manera podem, en el mateix fitxer, matricular-los amb varis cursos.

Si el que volem és matricular a cursos amb rols diferents, podem fer servir els identificadors de columna: role1 (posant el nom curt del rol) o bé type1 (on 1=rol per defecte, 2=Professor/a editor/a i 3=Professor/a no editor/a)

Si volem fer una nova matriculació massiva en grups, Moodle sempre crearà nous grups, encara que el nom sigui el mateix. Per evitar aquest fet cal posar el ID del grup, i no pas el nom. El ID del grup l'obtindrem mirant la URL mentre editem el grup. Per exemple:
../group.php?courseid=161&id=44 → La ID del grup és 44
Per aquesta raó tampoc funciona amb noms de grup numèrics

Exemple1 - exemple1.csv

En aquest exemple matriculem els dos primers usuaris al curs SALA_PROFES amb el rol per defecte (type1=1) i els matriculem a MAT_1 com a professors editors (type2=2). Els dos usuaris restants nomes els matriculem a SALA_PROFES amb el rol per defecte (cal posar igualment les cometes per indicar que els camps course2 i type2 són buits.

Exemple2 - exemple2.csv

En aquest exemple matriculem tots els alumnes al curs MAT_BAT1 els cinc primers al grup A i els sis restants al grup B. (al no especificar el type1 estem dient que entren amb el rol per defecte). Cal que els grups Grup_A i Grup_B no estiguin creats, el sistema els crearà i assignarà l'alumnat triat.

Altres mètodes de matriculació

Per tal de configurar aquests altres mètodes, cal anar al menú: AdministracióCursosInscripcions

 • Inscripcions internes És el mètode per defecte. Són els anteriorment explicats.
 • Amb sistemes de pagament externs: Com ara Authoize.net, Paypal, on la matriculació s'efectua previ pagament d'una quota.
 • Amb una base de dades externa: Molt semblant a la matriculació per CSV, però consulta contínuament a una base de dades externa. Útil per controlar matriculacions i des-matriculacions. També es pot fer a partir d'un fitxer de text planer, que el Moodle només processa un sol cop.També es pot fer a través de un LDAP.
 • Fitxer de text: Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:

  Exemple de fitxer de text de matriculació

  add, student, 5, CF101
  add, teacheredit, 7, CF101
  del, student, 8, CF101
  del, student, 17, CF101
 • Moodle en xarxa: Podem connectar varis Moodle's de manera que comparteixin usuaris i matriculacions entre ells. Aquesta opció no està disponible a Àgora.
 • A través de metacursos: tal i com s'ha explicat anteriorment en Assignació de rols