Fer assignacions i excepcions de rols. Política d'usuaris

Assignació de rols

En aquest apartat veurem com podem definir la jerarquia d'assignacions de rols: Aneu al menú UsuarisPermisosDefinició de rols Triem la segona pestanya: Permet assignar rols

En la columna apareix quin rol te els permisos, i en les files quins permisos podrà assignar. A l'exemple mostrat:

 • l'administrador/a pot assignar qualsevol rol, inclús l'administrador/a pot assignar altres administradors (primer quadre de verificació).
 • El Creador/a de cursos pot assignar professors editors, i qualsevol rol per sota d'aquest.
 • El Professor/a editor/a pot assignar altres professors editors (aquesta opció no ve per defecte) i qualsevol per sota d'aquest.
 • El Professor/a no editor/a no pot fer cap assignació de rols.

Crear excepcions als permisos

D'igual manera a l'anterior, es poden definir quins rols tindran la capacitat de modificar les habilitats d'un rol en concret dins d'un context. Per exemple, suposem que tenim un fòrum de presentació, i volem que els estudiants no comencin nous debats - aquesta és una bona opció si volem que totes les presentacions estiguin agrupades com a contestació de la salutació del Professor/a-. Llavors podem crear una excepció del rol d'estudiant dins d'aquest fòrum, posant l'habilitat de començar nous debats a denegada (aquesta opció és millor que la de prohibir, ja que podríem no controlar la jerarquia de contexts i que l'alumne perdés l'habilitat en d'altres contexts.

Aneu al menú UsuarisPermisosDefinició de rols Triem la segona pestanya: Permet excepcions als rols

Actualment a Àgora, només la persona administradora pot crear excepcions als rols. Aquesta és una mesura preventiva per tal que el professorat no pugui fer excepcions errònies, que serien molt difícils de detectar. Podem però modificar aquesta opció i donar aquests permisos, per exemple al Creador/a de cursos, que pot fer el paper de gestor d'una categoria.

Tot i triar quins rols podrà crear excepcions amb l'actual pantalla, caldrà que els rols tinguin les habilitats corresponents a Moodle/role:override i Moodle/role:safeoverride, aquesta darrera habilitat permet fer excepcions als rols "segures", és a dir, que no compromet la seguretat del lloc.

Política d'usuaris

En aquest apartat configurarem alguns paràmetres sobre com Moodle gestiona els rols per defecte. Aneu al menú UsuarisPermisosPolítica d'usuaris

 • Rol per a usuaris que no hagin iniciat sessió: Els usuaris que no hagin iniciat sessió seran tractats com si se'ls hagués atorgat aquest rol al nivell del lloc. Generalment se'ls dóna el rol Visitant. En tot cas, certes accions com ara enviar un missatge en un fòrum requereixen sempre que l'usuari/ària hagi iniciat sessió.
 • Rol per a visitants: Aquest rol s'assigna automàticament a l'usuari/ària visitant.
 • Rol per defecte per a tots els usuaris: A tots els usuaris que hagin entrat se'ls assignaran les capacitats del rol que especifiqueu aquí, al nivel del lloc, A MÉS A MÉS de qualsevol altre rol que se'ls hagi assignat. El valor per defecte és el rol usuari/ària registrat/ada
 • No retornis tots els usuaris amb rol per defecte: Aquest paràmetre impedeix que la base de dades retorni tots els usuaris per al curs del lloc quan hi ha crides desaconsellades a get_course_user, etc. si el rol per defecte proporciona aquest accés. Verifiqueu aquesta opció si teniu un impacte en el rendiment.
 • Rol per defecte per a usuaris en un curs: S'assignarà aquest rol automàticament als usuaris que s'inscriguin en un curs. Per defecte Estudiant.
 • Rol del creador/a en nous cursos: Aquest rol s'assigna automàticament en el context d'un curs nou a la persona que crea aquest curs. No s'assignarà si la persona que crea el curs ja té les capacitats necessàries en el context pare.
 • Entrada automàtica de visitants: Cal fer entrar automàticament com a visitants els usuaris externs que intenten entrar en un curs que permet l'accés de visitants? Aquest paràmetre fa que podem posar enllaços directes a cursos amb entrada per a visitats sense la necessitat d'entrar al lloc com a visitant, és a dir, directament sense clicar el botó d'entrar com a visitant.
 • Rols que no s'han de sincronitzar amb els metacursos: Per defecte totes les inscripcions de cursos fills se sincronitzen amb els metacursos. Els rols que seleccioneu aquí no s'inclouran en el procés de sincronització. Aquesta opció pot ser útil per evitar afegir tot el professorat, per exemple en un curs que sigui un fòrum social de tota una categoria.
 • Camps d'usuari/ària ocults: Seleccioneu quins camps d'informació de l'usuari/ària voleu ocultar als usuaris que no siguin professors o administradors. Això protegirà la intimitat de l'estudiantat. Utilitzeu la tecla CTRL per seleccionar múltiples camps.
 • Permet que els usuaris sense la capacitat d'assignar rols commutin rols: Per defecte, per commutar els rols, cal tenir activa l'habilitat Moodle/role:assign. Activant aquesta opció, farem que aparegui el menú canvia el rol a… independentment que pugui o no assignar els rols.

Establir els administradors de curs

Des del bloc Administració → Aparença → Administradors de curs és possible decidir els usuaris que han d'aparèixer a la descripció dels cursos. Per defecte, a aquesta descripció del curs apareixen els usuaris que tenen assignat el rol de Professor/a editor/a a aquest curs. Ara bé, amb aquesta opció és possible crear un rol nou sense permisos i assignar-ho manualment a les persones que han d'aparèixer a la descripció. D'aquesta forma és possible controlar les persones que surten a aquesta llista per tal de reduir la llista de professors que, en alguns cursos, esdevé força llarga.

Els gestors d'Àgora

A partir del curs 2011/12 la gestió dels serveis proporcionats per Àgora es modifica lleugerament amb l'objectiu de fer que aquesta tasca sigui més senzilla i segura, a la vegada que s'implementen funcionalitats noves relacionades amb aquests serveis.

Una de les principals novetats és l'aparició de la figura del Gestor/a de centre que serà l'usuari/ària XTEC encarregat de realitzar les diferents tasques relacionades amb la gestió dels serveis en lloc d'utilitzar, com es feia fins ara, el codi de centre. Amb aquest canvi, cada acció realitzada té al darrera hi ha una persona física i no un usuari/ària genèric. Cada centre podrà disposar de fins a tres gestors.

Per designar el gestor/a de centre, la primera assignació es fa mitjançant el codi de centre, seguint aquestes indicacions.

Un cop assignat la persona gestora, aquesta podrà assignar dos gestors/es més.

Un cop acceptades les funcions de gestió, l'usuari/ària tindrà accés a l'apartat “El meu Àgora”, on disposarà de les opcions següents:

 • Serveis: Mostra informació sobre els serveis d'Àgora (Moodle, Intraweb i/o Marsupial) que ha sol·licitat el centre. Per cada servei indica l'estat en què es troba, l'usuari/ària que n'ha sol·licitat l'activació, l'adreça web (si aplica), la data d'activació i l'espai de disc ocupat i total (si aplica).
 • Enviament de fitxers grans al Moodle: Aquesta opció només apareix si el servei de Moodle està activat. Permet enviar al sistema de fitxers de Moodle fitxers més grans de 10MB i menors de 50MB.
 • Sol·licitud de serveis: Permet al gestor/a sol·licitar els diferents serveis d'Àgora en nom del centre al que representa. En la pregunta freqüent "Vull donar-me d'alta al servei, què he de fer?" s'explica com realitzar aquesta sol·licitud.
 • Gestors: Permet assignar nous gestors al centre, fins a un màxim de 3, i/o eliminar algun dels existents. El procediment a seguir és el mateix que s'ha descrit pel primer gestor/a.